หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 อุษณีย์ โยธินะเวคิน ครู คศ.1 โรงเรียนสวีวิทยา ประสานงานศูนย์ข้อมูล
2 นางสาววิไลวรรณ คำเหยียด ครู โรงเรียนสวีวิทยา ประสานงานศูนย์ข้อมูล
3 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ครู โรงเรียนสวีวิทยา ประสานงานศูนย์ข้อมูล
4 นางสาวจุไรรัตน์ รอดศิริ ครู โรงเรียนสวีวิทยา ประสานงานศูนย์ข้อมูล
5 นางวิไลลักษณ์ เพชรโรจน์ ครู โรงเรียนสวีวิทยา ประสานงานศูนย์ข้อมูล
6 ศศิธร จันทร์ประเสริฐ ครู โรงเรียนสวีวิทยา เลขานุการโรงเรียนบันทึกคะแนน
7 นางสาววิไลวรรณ คำเหยียด ครู โรงเรียนสวีวิทยา เลขานุการโรงเรียนบันทึกคะแนน
8 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ครู โรงเรียนสวีวิทยา เลขานุการโรงเรียนบันทึกคะแนน
9 นางสาวจุไรรัตน์ รอดศิริ ครู โรงเรียนสวีวิทยา เลขานุการโรงเรียนบันทึกคะแนน
10 นางวิไลลักษณ์ เพชรโรจน์ ครู โรงเรียนสวีวิทยา เลขานุการโรงเรียนบันทึกคะแนน
11 นายเศณวี อ่ำครอง เลขานุการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ดนตรีไทย เลขานุการศูนย์
12 นางชลาลักษณ์ ทองย้อย เลขานุการศูนย์กิจกรรมบรรณารักษ์และสารสนเทศ เลขานุการศูนย์
13 นายวีระ มณีนวล เลขานุการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ช่างอุตสาหกรรม เลขานุการศูนย์
14 นายพิสิทธิ์ สุขขัง เลขานุการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้เกษตร เลขานุการศูนย์
15 นางจุฑารัตน์ ศรีเชียงหา เลขานุการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เลขานุการศูนย์
16 นางสาวปรานอม ชุ่มชื่น เลขานุการศูนย์นาฏศิลป์ เลขานุการศูนย์
17 นายจุลพงษ์ มณีศรี เลขานุการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เลขานุการศูนย์
18 นางภคศรัณย์ อนุพงศ์พิชิตกุล เลขานุการศูนย์การศึกษาพิเศษ เลขานุการศูนย์
19 นายพรชัย กล้วยแดง เลขานุการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เลขานุการศูนย์
20 นางกรกนก หนูแย้ม เลขานุการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้คหกรรม เลขานุการศูนย์
21 นายสนธยา บรรดา เลขานุการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ดนตรีสากล เลขานุการศูนย์
22 นายสุรจิตร แสงสุวรรณ เลขานุการศูนย์พัฒนาสาระการเรียนรู้ทัศนศิลป์ เลขานุการศูนย์
23 นางรัชดา ศรีกิ้ม เลขานุการศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เลขานุการศูนย์
24 นายธเนตร เล็กวารี เลขานุการศูนย์พัฒนากิจกรรมหุ่นยนต์ เลขานุการศูนย์
25 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ครู โรงเรียนสวีวิทยา เลขานุการศูนย์
26 นางสาววิไลวรรณ คำเหยียด ครู โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล คะแนนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์ดนตรีไทย
27 นายภัชรพงศ์ พระไว ครู โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล คะแนนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์ดนตรีไทย
28 นางสาวศศิธร จันทร์ประเสริฐ ครู โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล คะแนนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์ดนตรีไทย
29 นางสาวอุษณีย์ โยธินะเวคิน ครู โรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมข้อมูล คะแนนการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ศูนย์ดนตรีไทย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวฐิติพร บุญษร โทร.095-032-8299
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]