หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cpn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ เหล่าสุขโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
4. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
7. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายวรภาส จันทสุวรรณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20กรรมการ
3. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฎเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฎเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายธชาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฏิเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฎเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฎเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฎเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฏเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ศิริมาศโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางสาวมณีรัตน์ ศิริมาศโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุวรรณ สุวรรณนิภาโรงเรียนกรรมการ
2. นายวิวัฒน์ ภัยวิมุติโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
3. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอมรศรี สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายธชาโชติ โกฎเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
3. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายเศณวี อ่ำครองโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นายกฤษฏิ์ ไวตระกูลโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนี แก้ววิจิตรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสุพิศ สุวรรณนิภาโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายณภัทรภพ สุวรรณมณีโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นายธชาโชติ โกฎเพชรโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายวรภาส อุตรธรรมโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นายอนุรักษ์ จันทสุวรรณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายปกรณ์ วัฒนอุุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นายวราวุธ ศรีมาลาโรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายปกรณ์ วัฒนอุุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นายวราวุธ ศรีมาลาโรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
2. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายวัชพล วุฒิโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
2. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายวัชพล วุฒิโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายวราวุธ ศรีมาลาโรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายวราวุธ ศรีมาลาโรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางค์โรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
3. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางค์โรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
3. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางค์โรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
3. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายวราวุธ ศรีมาลาโรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางค์โรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
3. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นายนิธิศ สันสยะโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายวราวุธ ศรีมาลาโรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางค์โรงเรียนเทกรรมการ
3. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. สิบเอกธัญรดา ด้วงปรางค์โรงเรียนเทศบาล1ท่าตะเภากรรมการ
3. นายโกมินทร์ พรหมวีโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุพล ทองมาโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
2. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสนธยา บรรดาโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นายจอม กรองเห็นโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายดิเรก โพธิ์พูลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายปกรณ์ วัฒนอุดมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ สมมาตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพียงระวี สินฐานโรงเรียนปากนำหลังสวนวิทยากรรมการ
4. นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา หิตะโกวิทโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ สมมาตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร บุญพรัดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางอุมาพร ดอกไม้โรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
5. นายคทาวุธ กิ้มเส้งโรงเรียนท่งคาพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจ์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทรรศนอร มณีบางกาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำชุมพรวิทยากรรมการ
5. นางบุปผา แสงอรุณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทรรศนอร มณีบางกาโรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญจิรา หิตะโกวิทโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภารองประธานกรรมการ
3. นายคทาวุธ กิ้มเส้งโรงเรียนท่งคาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุปผา แสงอรุณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตรโรงเรียนปะทิววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวเพียงระวี สินฐานโรงเรียนปากนำหลังสวนวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา หิตะโกวิทโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำชุมพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ สมมาตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุรีพร บุญพรัดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรพิน ขาวสุขโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา มีสุขศรีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตรโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุปผา แสงอรุณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา มีสุขศรีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนท่งตะโกวิทยากรรมการ
4. นางสาวปรานอม ชุ่มชื่นโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางทรรศนอร มณีบางกาโรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ทวิชศรีโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำชุมพรวิทยากรรมการ
5. นางสาวพักตร์ศิริ สารวัตรโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวอรพิน ขาวสุขโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยธรโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพักตร์ศิริ สารวัตรโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางมนพร ภักดีโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การผูกเงื่อน (กิจกรรมยุวกาชาด) ม.1-ม.3
การผูกเงื่อน (กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลินี คูอมรพัฒนะโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นางสุกัญญา สุมะตินันท์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางสาววิภาวี บุตรมงคลโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายบุญชิต พิบูลย์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
5. นายพิสิฐ แก้วมากโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวนิฐิกาญจน์ สามพิมพ์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
7. นางสาวดวงพร เผือกเนียรโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพวงแก้ว มงกุฎสุวรรณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นางสาวอนงค์ รัตนพรโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางมยุรี เดชธานีโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ สุขทาโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสาววิลาวรรณ ฤทธิอาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นางพรรณวดี ฮุ่นศิริโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
7. นางจีรา สินสัจธรรมโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นางสาวภาพิมล อ่อนหนูโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อนุวัตพงศ์พันธุ์โรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปัญจะ ภูมิวิทยาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ชาวงษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร ตั้งนรกุลโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
6. นางสาวกมลรัตน์ เซ่งเจริญโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทองโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ขำบุรีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นางสาววงเดือน คำระหงษ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสิเรียม ฟักช้างโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทองโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ มยาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท มุขพริ้มโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี ตระหง่านโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
3. นายรัตนันท์ การิกาญจน์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ เซ่งเจริญโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววนิตชนัย ยังสุขโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายพีระภัทร์ บุญสงค์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายรัตนันท์ การิกาญจน์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ หวั่นกั๊วะวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
6. นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิสนธ์ ชูทองโรงเรียนละแมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช สมบัติมากโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายโกวิท มุขพริ้มโรงเรียนละแมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิวนนท์ สว่างคุณากรโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ เมืองรักษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวพัสนี ผกากรองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวภัทรวรรณ ริดภูบรรณ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุริยันห์ ยุติมิตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ แช่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวภาพิมล อ่อนหนูโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชเนตร ชูแสงโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สุขเอมโอษฐ์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ มยาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ เจือจันทร์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ แช่มโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางราตรี แท่นอินทร์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช สมบัติมากโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อนุวัตพงศ์พันธุ์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
5. นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันห์ ยุติมิตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา สุขเอมโอษฐ์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววนิตชนัย ยังสุขโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัสนี ผกากรองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปัญจะ ภูมิวิทยาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ ชาวงษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาววนัสนันทน์ แก้ววงศ์ศรีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวนุชเนตร ชูแสงโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เมืองรักษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววงเดือน คำระหงษ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวจิรายุ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ขำบุรีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ด้วงรอดโรงเรียนสวนศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นายกิตติกวิน กองช่างโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาววงเดือน คำระหงษ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ด้วงรอดโรงเรียนสวนศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นายกิตติกวิน กองช่างโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นางสาววงเดือน คำระหงษ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
8. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางวาสนา ด้วงรอดโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ด้วงรอดโรงเรียนสวนศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
6. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สุขขังโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
3. นางสาววิพากร พาหุบุตรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ พรมมาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ศรีอ่อนโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สุขขังโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
3. นางสาววิพากร พาหุบุตรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ พรมมาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ศรีอ่อนโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร ทองบางโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายประยงค์ เครือหงส์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ทองชำนาญโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมชัย เกษสยมโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิดโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 ม.4-ม.6
1. นายถาวร ทองบางโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายประยงค์ เครือหงส์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ทองชำนาญโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 ม.1-ม.3
1. นายสมชัย เกษสยมโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิดโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
การตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3 ม.1-ม.3
1. นายธานี ธรรมวุฒิโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หนูอิ่มโรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
3. นางอรุณ เที่ยงทัศน์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นายนิยม เมืองอุดมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา ศรีชมษรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
การตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6 ม.4-ม.6
1. นายธานี ธรรมวุฒิโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หนูอิ่มโรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
3. นางอรุณ เที่ยงทัศน์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นายนิยม เมืองอุดมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา ศรีชมษรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 ม.1-ม.3
1. นายดุสิทธิ์ ไกรทองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา เสือมากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงศ์ วัลย์เครือโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายธานี ธรรมวุฒิโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 ม.4-ม.6
1. นายนายดุสิทธิ์ ไกรทองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา เสือมากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงศ์ วัลย์เครือโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายธานี ธรรมวุฒิโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การทายชื่อพันธุ์และชนิดพืช ม.1-ม.3 ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
2. นายเสฎวุฒิ บุญลือโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
3. นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การทายชื่อพันธุ์และชนิดพืช ม.4-ม.6 ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
2. นายเสฎวุฒิ บุญลือโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
3. นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
การติดตายางพารา ม.1-ม.3 ม.1-ม.3
1. นายเลิศ คงแก้วโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
2. นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายอมรินทร์ เกตุนุ้ยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายสมชัย เกษสยมโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายปิยวัชน์ รัตนมาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การติดตายางพารา ม.4-ม.6 ม.4-ม.6
1. นายเลิศ คงแก้วโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
2. นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายอมรินทร์ เกตุนุ้ยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายสมชัย เกษสยมโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายปิยวัชน์ รัตนมาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวฐิติพร บุญษร โทร.095-032-8299
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]