รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายธีรโชติ  รักธรรม
2. เด็กชายสุทธิเดช  เสียงอ่อน
 
1. นางสวลี  คงแจ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายศราวุฒิ  เสานคร
2. เด็กชายสิทธิชัย  รักษ์เกลี้ยง
 
1. นางสวลี  คงแจ่ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายจักรีกานต์  เฟื่องสุวรรณ์
2. นายชนินทร์  เดชสะท้าน
3. นายธีรศักดิ์  วัดวิทยาคุณ
4. นางสาววราภรณ์   วุฒิวงค์
5. นายอนุวัตร  โพธิ์แดง
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  เหมตระเวน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงณภัสวรรณ  ศิลปเสวต
2. เด็กชายปิยภูมิ  หวายนำ
 
1. นางยินดี  ขันบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายภาณุพงศ์  มลมิตร
2. นางสาวภูริสา  สุขอนันต์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พลรักษ์เขต
2. นางเพ็ญวัน  นาคสุวรรณ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรียาภรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายศุภกร  ผ่านวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวสุกัลยา  ทองคำ
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายอโนชา  ดิฐมาตย์
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวปราชญาณี  พลชาติ
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กหญิงจันทิมา  ผิวอ่อน
 
1. นางณัฐวดี  พลเยี่ยม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายวุฒิชัย  นาคเพ่งพิศ
 
1. นายเจริญ  ผิวนิล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองรักษา
2. เด็กหญิงชฎาพร  คงแดง
 
1. นายธีรดลย์  สามัคคี
2. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายปริญญา  หนูจ่าแสง
 
1. นายพิบูลย์  พิบูลลาภย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวเจนจิรา  แซ่แต้
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงทรรศนีย์ยา  หอมกลิ่น
2. เด็กชายธีรพงศ์  อำพรรณ์กาญจน์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
2. นายธีรดลย์  สามัคคี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นางสาวชุลีวรรณ  พานิชเจริญ
2. นางสาวพิทยาภรณ์  อ่อนฉวี
3. นายภัทร  มาดี
 
1. นายณัฎฐ  สวัสดี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 ชุมพร 1. เด็กชายธีร์ธวัช   นาคเจริญ
 
1. นายอนุรักษ์  จันทสุวรรณ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  สังข์กล่ำ
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายสิทธินนท์  นันทะบุตร
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์กล่ำ
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายวีรศักดิ์  รอดทอง
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายอวิรุทธ์  อ้นวงษา
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายไชยา  อภัยบริรัตน์
 
1. นางนิลุบล  ชมพูนุช
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงอนิสา  ตะโกพร
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวประภากร  โฉมทนงค์
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  กฤษฎาสกุลการ
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวอทิติญา  โคโต
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวณัฐธิตา  นุชนงค์
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายทินกร  ดวงนิราส
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธนพัต  ไกรสินธุ์
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จรรภูยา
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายมานะ  ศรีสงคราม
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวณัชชา  เตียวองอาจกุล
2. เด็กชายทินกร  ดวงนิราส
3. นายธนพัต  ไกรสินธุ์
4. นางสาวประภากร  โฉมทนงค์
5. นางสาวภักคิชญา  สง่า
6. นายมานะ  ศรีสงคราม
7. เด็กหญิงวารุณี  พันธ์ศรี
8. นายศิวะกร  สุทธิกุล
9. นางสาวอทิติญา  โคโต
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
2. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
3. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณพงศ์  แดงสกล
2. เด็กชายกฤษณะ  รอดสิน
3. นางสาวชนิสรา  ศิริพรไพบูลย์
4. นางสาวณัชชา  เตียวองอาจกุล
5. นางสาวณิศวรา  รัตนภักดี
6. เด็กชายทินกร  ดวงนิราส
7. นายธนพัต  ไกรสินธุ์
8. เด็กหญิงบุณยานุช  บรรดาลทรง
9. นางสาวประภากร  โฉมทนงค์
10. นางสาวพรธิรา  ทองภูเบศ
11. นางสาวภักคิชญา  สง่า
12. นายมานะ  ศรีสงคราม
13. นายวุฒิชัย  สายรัตน์
14. นายศิวะกร  สุทธิกุล
15. นางสาวอทิติญา  โคโต
 
1. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
2. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
3. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  สิงเดชะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  กฤษฎาสกุลการ
3. เด็กชายนันท์ทัต  ประชุมสงค์
4. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จรรภูยา
5. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิพันธ์
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์กล่ำ
7. นางสาวศิขรินทร์  ภูมิพันธ์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคภู่
9. เด็กหญิงอนิสา  ตะโกพร
10. เด็กชายอิทธิพงศ์  กานนอก
11. เด็กชายไชยวัฒน์  หนูพรมจันทร์
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
2. นายทรงศิลป์  สามารถ
3. นายเจริญ  แก้วใจดี
4. นายศราวุฒิ  ทิพย์พิมล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชูชื่น
2. นายกรกฎ  พูลสุวรรณ
3. เด็กชายชนพัฒน์  ถิ่นคีรี
4. เด็กหญิงฐิติมา  อะโนรัตน์
5. เด็กหญิงทิพณัญญา  ตั้งอยู่สูง
6. นายธงชัย  ธาระเพ็ชร
7. เด็กชายธราธิป  ศุภกิจรัตนกุล
8. เด็กหญิงนริชา  วรังอาสน์
9. นางสาวนฤมล  สิงคิวิบูลย์
10. เด็กชายบดินทร  สุขสารต์
11. เด็กหญิงพชรพร  ยุติธรรม
12. เด็กหญิงพรหมชนก  แซ่เตี๋ยว
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  หมีเถื่อน
14. เด็กชายภัทรวุฒิ  รุ่งสุวรรณ
15. เด็กหญิงวรรณวิสา  น้อยสวัสดิ์
16. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใสสุข
17. เด็กหญิงศรัณย์ภัทร  หนูด้วง
18. เด็กหญิงสิวาพัชร  พูลสุวรรณ
19. นางสาวสุริยาพร  ทวยนาค
20. เด็กหญิงอรณิชา  สุมาลุ
 
1. นายวิวัฒน์  ภัยวิมุติ
2. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายจอมพล  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
3. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช
4. เด็กหญิงธนัมพร  เฟื่องรอด
5. เด็กชายเพชรพล  เนตรพรม
6. เด็กชายเอกนิธิ  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายดิเรก  โพธิ์พูล
2. นายจอม  กรองเห็น
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐภัทร  สิงห์อยู่
2. นางสาวปรียาภรณ์  หอมกลิ่น
3. นายรนพีร์  สุทธิธรรม
4. นายสุริยา  สายเสนา
5. นายอนุภัทร  ราชนานนท์
6. นายเชาวเลิศ  ปัญญาชาญสิริ
 
1. นายดิเรก  โพธิ์พูล
2. นายจอม  กรองเห็น
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายกฤตญชย์   พฤษการณ์
2. นายกฤษฎากรณ์  ปฏฺิสนธิ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คงกระพันธ์
4. นางสาวกัญธรส  ปิยสุชาติ
5. นายคณาพงษ์   เจริญสุข
6. เด็กหญิงจริยา  ใจประดิษฐ์ธรรม
7. เด็กชายจักรกฤษ  ด้วงทอง
8. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ฤทธิ์เกษร
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  บุญธรรม
10. นางสาวณิชาภัทร  แสงวิลัย
11. เด็กชายทวีศักดิ์  นาคสุวรรณ
12. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญจำนงค์
13. เด็กหญิงธาวินีย์  โลหะวัชรานนท์
14. เด็กหญิงบุณยวีร์  รักเมือง
15. นายปริญญา  มะคำหอม
16. เด็กหญิงปุญญิศา  ทิพย์มงคล
17. เด็กหญิงพนางรัตน์  ทิพย์รัตน์
18. นางสาวพรหมพร  เรืององอาจ
19. นางสาวภัทร์ฌา  ศรีคง
20. นางสาวภาณุมาส  บุญรื่น
21. เด็กชายภาณุวัฒน์  คำศรีแก้ว
22. นางสาวมณฑา  บุญพิทักษ์
23. นางสาวมัณฑนา  บุญรื่น
24. นางสาวมาลิตา  คีรีธาร
25. เด็กหญิงมาลินี  ปานมีทรัพย์
26. เด็กชายยุทธนา  กาญจนดิษฐ์
27. เด็กหญิงรพีภัทร  ใกล้ชิด
28. นางสาวลักษณพร  รัตนสุนทร
29. เด็กหญิงวริศรา  อุปมา
30. เด็กหญิงศศิณา  ธารารักษ์
31. นายศิรวิชญ์  อนันต์
32. นายศิวกร  ดำคำ
33. นางสาวสุภารัตน์  ประสมทอง
34. นางสาวสุภาวิณี  เกตุวารี
35. เด็กหญิงอมรรัตน์  คงมั่น
36. เด็กหญิงอรจิรา  สังข์กล่ำ
37. นางสาวอรนภา  ตองอ่อน
38. เด็กหญิงอรรัมภา  ศรีสงค์
39. นายเนติธร  จันทร์วิไล
 
1. นายสนธยา  บรรดา
2. นางอมรรัตน์  บรรดา
3. นายชูชาติ  ชูโชติ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกวิสรา  ช่วยยก
2. นางสาวกานต์ธิดา  เพชรยังพูล
3. เด็กชายกิตติพงศ์  ฉิ่มเจริญ
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญระงับ
5. นายฉัตรดนัย  รังษีบุตร
6. นางสาวชนาพร  สุทธิเสริม
7. เด็กชายชาคริต  เสียมศักดิ์
8. นางสาวชุลีพร  คงสัมมา
9. นายณัฐพนธ์  สายัณห์
10. เด็กชายธนภัทร  ปุตรเศรณี
11. นางสาวธัญญานุช  จรรักษ์
12. นางสาวบัณฑารีย์  กาฬผล
13. นางสาวภัทรสุดา  บุญล้ำ
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา
15. เด็กชายภาสกร  อรัณตุก
16. เด็กชายมนต์ชัย  อินเกล้า
17. นางสาวฤทัยรัตน์  นางาม
18. นางสาววชิรญาณ์  บุญรัตน์
19. เด็กหญิงวรพิชชา  เชื้อทอง
20. นางสาววรรณดี  ชัยสงคราม
21. เด็กชายวิศิษฎ์  บัญญํติ
22. นายวิษณุ  มูฮะหมัด
23. นายศราวุธ  พันธุ์ดี
24. นางสาวศิริวรรณ  รวยทอง
25. นางสาวสถิกานต์  สหสกุล
26. นายสมคิด  บุตะชา
27. นายสมชาย   ศรีมงคล
28. นายสุกฤษฏิ์  ศรีอรห์
29. เด็กหญิงสุกัญญา   อ่ำกอง
30. เด็กหญิงสุชัญญา  พลยมมา
31. นางสาวสุทธิดา  ชำนาญ
32. นางสาวสุทธินี  ศรีชู
33. เด็กชายสุภกิจ  ช่วยดำรงค์
34. เด็กชายสุรศักดิ์  ชะนะแรง
35. นายอภิสิทธิ์  ฉิมนิกร
36. นางสาวอังคณา  ขุนพรหม
37. เด็กหญิงอารียา  ชาญพลรบ
38. นางสาวเพชรรินทร์  ศรีจันทร์
39. นางสาวเพียงพิกุล  ชาชำนาญ
40. นางสาวเสาวลักษณ์  ชลเดช
 
1. นายปกรณ์  วัฒนอุดม
2. นางสาวณภัทร  อุดมดิษฐเวชกุล
3. นางสาวนรินรัตน์  เขียวคล้ำ
4. นางสาวชนนิกานต์  สุนทรมณี
5. นายพิเชษฐ์  รักษาราช
6. นางนืลุบล  ชุมภูนุช
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายภารดา  จันทร์ณรงค์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายสุชัจจ์  ยักพันธ์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายสุนทร  อยู่เย็น
 
1. นายสุพล  ทองมา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพล  ทุมทอง
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์  ยิ่งเกียรติกุล
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายศตายุ  สันทัด
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพล  ทุมทอง
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงพศิกา  สงวนนาม
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์  ยิ่งเกียรติกุล
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายชัยพล  ล้วนเล้ง
 
1. นายสนธยา  บรรดา
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพล  ทุมทอง
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  พุ่มพวง
2. เด็กชายชยุตม์  บำรุงยุติ
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   วาสนามียศ
4. เด็กหญิงปฏิญญา่  คณะครุฑ
5. เด็กชายพงศ์ศิริ   คลี่ขยาย
6. เด็กชายพีร์นิธิ  จันทร์ณรงค์
7. เด็กชายภานุพงศ์  มุลีผล
8. เด็กหญิงอริสราพร  นพรัตน์
9. เด็กหญิงอัจจิมา  จันทรส
10. เด็กชายเจษฎา  สุพรรณดิษฐ์
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
3. นางสาวธิดารัตน์  ศุภรัตน์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวณัฐจิกานต์   เมืองแก้ว
2. นายณัฐวุฒิ  พันธุรัตน์
3. นายทินกร  โฉมทะนงค์
4. นางสาวธีรารัตน์  ราชานิกรณ์
5. นายภูมรัตน  สุบรรณรัตน์
6. นางสาวสาวินี  เต่าทอง
7. นางสาวสุจิกานต์  เมืองแก้ว
8. นายสุทธิพงษ์  สายหยุด
9. นายอนุชา  อาจอ่อนศรี
10. นางสาวโสภิตา  พุทธเกิด
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
3. นางสาวธิดารัตน์  ศุภรัตน์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงชลกานต์  มากวิสัย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยังรักษ์
3. เด็กหญิงพวงแก้ว  แพนุ้ย
4. เด็กหญิงศศิมา  วรลักษณ์ภักดี
5. เด็กหญิงสุชานันท์  พนมสวรรค์
6. เด็กหญิงโยษิตา  ศฤงคาร
 
1. นางสาวชุติมา  ทวิชศรี
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกมลวรรณ  คงเจริญเดช
2. นายณัฐพงศ์  พรหมมาตร
3. นายพลช  บัวขาว
4. นายอธิป  เพ็ชรรักษา
5. นางสาวอัญมณี  คงด้วง
6. นางสาวอารียา  วงศ์ธนภาคย์
 
1. นางสาวชุติมา  ทวิชศรี
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงชลกานต์  มากวิสัย
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ยังรักษ์
3. เด็กหญิงนันทิชา  สายสวาท
4. เด็กหญิงพวงแก้ว  แพนุ้ย
5. เด็กหญิงภัทรวดี  แจกซ้าย
6. เด็กหญิงศศิมา  วรลักษณ์ภักดี
7. เด็กหญิงสุชานันท์  พนมสวรรค์
8. เด็กหญิงโยษิตา  ศฤงคาร
 
1. นางสาวชุติมา  ทวิชศรี
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวจุฬาภรณ์  ชูนครพัฒน์
2. นางสาวจุไรรัตน์  พวงทรัพย์
3. นางสาวณัฐจิกานต์   เมืองแก้ว
4. นางสาวธีรารัตน์  ราชานิกรณ์
5. นางสาวนิชาภา  เหมือนแปลก
6. นางสาวสาวินี  เต่าทอง
7. นางสาวสุจิกานต์  เมืองแก้ว
8. นางสาวโสภิตา  พุทธเกิด
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
3. นางสาวธิดารัตน์  ศุภรัตน์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. เด็กหญิงกัณภร  สมุทรสิงห์
2. เด็กหญิงธนิฐา  แซ่หลิม
3. เด็กหญิงภาริดา  พรวิลาศสิริ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  มากอำไพ
5. เด็กหญิงเฟื่องลดา  แสงมณี
6. เด็กหญิงโยธิตา  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นายสมบูรณ์  อุบลกาญจน์
2. นางโสภี  ดีบุก
3. นางนงนุช  จิตภักดี
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกมลวรรณ  คงเจริญเดช
2. นางสาวณัฐธิดา  แสงสว่าง
3. นายณัฐพงศ์  พรหมมาตร
4. นางสาวนัดดา  เบาะแฉะ
5. นายพลช  บัวขาว
6. นางสาวสุชานรี  ครุฑปักษี
7. นางสาวอัญมณี  คงด้วง
8. นางสาวอารียา  วงศ์ธนภาคย์
 
1. นางสาวชุติมา  ทวิชศรี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  พัดทรัพย์
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ศิริพรเจริญกุล
3. นางสาวสุภาพร  ทองวิสัย
4. นางสาวอมรรัตน์  หนูทอง
5. นางสาวอาภาพร  ขุนศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีคทาวุธ  กิ้มเส้ง
2. นางวรวิกา  เรืองพงษ์สาร
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายคณาพงษ์   เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุทธจิต  ทิวะศะศิธร์
 
1. นางบุปผา  แสงอรุณ
2. นางสาวปรานอม  ชุ่มชื่น
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายชัยชนะ  ทวีพงษ์
2. เด็กชายทวีศักดิ์  บ่วงราชบพิตร
3. เด็กชายธัญลักษณ์  นาคน้อย
4. เด็กชายภาณุ  เสนาการ
5. เด็กชายวรุตม์  บุญชูวงศ์
6. เด็กชายศุภโชค  ขุนหลัด
7. เด็กชายอภิชัย  เพ็ชรเวช
8. เด็กชายอังคาร  อัปปติกานัง
 
1. นายวราห์  ชุมแสง
2. นางรัชดา  ศรีกิ้ม
3. นางสาวเยาวดี  ทองมาก
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายธวัชชัย  แดงสกล
2. นายธีรโชติ  วิประจง
3. นายพีรพัฒน์  นาคสังข์
4. นายวุฒกานต์  พุ่มนิล
5. นายสิทธิศักดิ์  คำภักดี
6. นายอวิรุทธิ์  แย้มรส
 
1. นายสุรพงศ์  ขวัญคีรี
2. นายวราห์  ชุมแสง
3. นางสาวสุรีรัตน์  สอนสินลา
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกาณต์ธิดา  ยังอยู่
2. เด็กหญิงนัฏฐาเนตร  หลิมสุวรรณ
3. เด็กหญิงวรรณรดา  สุขวิสุทธิ์
 
1. นางวิภาวี  บุตรมงคล
2. นางจีรา  สินสัจธรรม
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นางสาวมณฑิศา  โพธิ์งาม
2. นางสาวสุทินา  ป่านคดศอก
3. นางสาวสุภาพร  จันทร์วิเชียร
 
1. นางสาวดวงพร  เผือกเนียร
2. นางสาวสิตนาฎ  บุญฤทธิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงณัชชา  ขวัญใจ
2. เด็กชายพิทวัช  จันทร
 
1. นายกฤษฎา  ทองกำเหนิด
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายศิรชัช  เชาวนะปัญจะ
2. เด็กหญิงศุพิชชา  เทพพิทักษ์
 
1. นางอิสริญ  บุญหนัก
2. นางกนกวรรณ  ขำบุรี
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายถิรเจตน์  ใจเพ็ชร
2. นายศุภชัย   เกษแก้ว
 
1. นางจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน
2. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กชายคงกฤช  อินทร์น้อย
2. เด็กหญิงสุภาวดี  เหมาะภักดี
 
1. นายชัยวัฒน์  จันทร์อ่อน
2. นางจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายจอนแนซัน  ดอร์วิเนน
2. นายวรัญญู  โพธิญาณเดช
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นายสุชาติ  แช่ม
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชเกสร  หงษะ
2. เด็กหญิงสุวพัชร  บุญคอย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  เซ่งเจริญ
2. นางสาววรวรรณ  หลิมวุฒิกุล
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายธนินท์ธร  ภควัฒน์เปรมทวี
2. เด็กชายเธียรมาศ  สุนทรหงษ์
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นายสุชาติ  แช่ม
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายพงศกร  เหล่านาค
2. เด็กชายสหพันธ์  แก้วสวี
 
1. นายสุชาติ  แช่ม
2. นายธเนตร  เล็กวารี
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายทศวรรษ  จันทะพิทักษ์
2. นายพชรพล  วงศ์สุวัฒน์
 
1. นายสุชาติ  แช่ม
2. นายธเนตร  เล็กวารี
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายภาณุพงศ์  เพชรเขาทอง
2. นายสรวุฒิ  ปั้นศีล
 
1. นางสาววนัสนันทน์  แก้ววงศ์ศรี
2. นายธเนตร  เล็กวารี
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกมลชัย  คำทอง
2. นายธีรเดช  ขันบุตร
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นางสาววนัสนันทน์  แก้ววงศ์ศรี
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงปภาวี  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงปรีฤทัย  เจริญจริง
3. เด็กชายภาณุวิชญ์  นาคพิน
 
1. นางอิสริญ  บุญหนัก
2. นางสาวนิตินุช  จินดาอ่อน
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวณัฐธยาน์  กิตติปุญญพัตน์
2. นางสาวธนัชพร  ขำอนันต์
3. นางสาวธาดารัตน์  พรหมฤทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล
2. นางจุฑารัตน์  จันทร์อ่อน
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายฐิติวัสส์  ธรรมะ
2. นายนัทพล  ถวิลอ่อน
 
1. นางกนกวรรณ  ขำบุรี
2. นางสาววนิตชนัย  ยังสุข
 
89 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายภูมิทรรศน์  สังขพันธ์
2. เด็กชายวรินทร  ขำคชกรรณ
3. เด็กชายเจนวัฒน์  เธียรวิศิษฎ์สกุล
 
1. นายอนุสรณ์  ทองดี
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายจิรภัทร  วิเชียรรัตน์
2. นายรพีภัทร  ศรีวิชัย
3. นายแสงทอง  สระทองขอ
 
1. นางสาวสิธิภรณ์  งามโฉมฉิน
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
91 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เจริญพานิช
2. เด็กชายณภัทร  วีระกุล
3. เด็กชายภวมนต์  โกมลมาลย์
 
1. นายอนุสรณ์  ทองดี
2. นายอวยชัย  ทรงมุสิก
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธีระพงศ์  คำเรือง
2. นายภวินท์  บุญมี
3. นายสิทธิกร  วัฒนไชย
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 2 1. เด็กชายนฤบาล  เสียมศักดิ์
2. เด็กชายอัครเดช  สังวรกาญจน์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญละออ
 
1. นางสาวนงนภา  ใยบัวทอง
2. นางสมบุญ  ชุมแสง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 2 1. นายนัฐทชัย  เชาวนรังค์
2. นายสุรชาติ  สระทองพูล
3. นายเมธา  สายัณห์
 
1. นางสาวนงนภา  ใยบัวทอง
2. นางสมบุญ  ชุมแสง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพย์วิมล  เจริญชื่น
2. เด็กหญิงพรนภา  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กหญิงเกศสุดา  เหลี่ยมมณี
 
1. นางจรัสศรี  ซังธาดา
2. นางยินดี  ช่วยปลอด
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา 1. นางสาวจันทร์แรม  ม่วงเขียว
2. นายชัยมงคล  สงัดกิจ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สันฐานสมุทร
 
1. นายรัญจวน  มากแดง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าตะเภา) 1. เด็กชายนัทธวัฒน์  ศรีห์ยัน
2. นางสาวพรรณภัทร  ศรีอุทัย
3. เด็กหญิงพิมพ์พรรณ  ศรีอุทัย
4. เด็กหญิงฟ้าใส  เสียมศักดิ์
5. เด็กหญิงวริศรา  ศรีชนะ
6. นางสาวแคร์ชมพู  อินทะปักษ์
 
1. นายธีระยุทธ  กิตตินภวัฒน์
2. นางจันทนา  อัมพะวัน
3. นางสุภิญญา  ขำคชกรรณ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวชนากานต์  ดีจุฑามณี
2. นางสาวณัฐยา  พาประจง
3. นางสาวพรชนก  นาคบรรพต
4. นางสาวพรทิพย์  สุรามิตร
5. นางสาววราภรณ์  ถ้วนกลาง
6. นายอนุพงษ์  สุขปัน
 
1. นางวราภรณ์  เพชรเขาทอง
2. นางปรียา  ชูรังสฤษดิ์
3. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงการะเกด  วิเชียร
2. เด็กหญิงภัสริยา  อุ่นขาว
3. เด็กชายวณัฐิพงษ์  ชาวรักษ์
 
1. นางทัศนีย์  กลิ่นละออ
2. นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. นางสาวภัทธิรา  นาคะพงศ์
2. นายภานุพงศ์  น้อยผล
3. นางสาววิภาพรรณ  อมคิ้ม
 
1. นางทัศนีย์  กลิ่นละออ
2. นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน] ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ดำหงษ์
2. นางสาวบุญญาธิดา  พรหมเนตร
3. นางสาวศตพร  เจริญโอสถ
 
1. นางปรียา  ชูรังสฤษดิ์
2. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ศิริคำ
2. เด็กชายภาคภูมิ  สังข์สม
3. เด็กหญิงวาสนา  สุวรรณสุทธิ์
 
1. นางปรียา  ชูรังสฤษดิ์
2. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  เกิดมุข
2. นางสาวพรณิภา  น้อยพรม
3. นางสาวศันสนีย์  เพชรเวช
 
1. นางปรียา  ชูรังสฤษดิ์
2. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงกาญจณี  ศรีมณฑก
2. เด็กชายบัณฑิต  พงษ์ประสิทธิ์
3. เด็กหญิงอรวลิน  ทินนา
 
1. นางปรียา  ชูรังสฤษดิ์
2. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการเรียกชื่อชนิดและพันธุ์พืช ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เสวกจันทร์
2. เด็กหญิงปรารถนา  บุญจำรูญ
 
1. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันเรียกชื่อชนิดและพันธุ์พืช ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายนันทภพ  พยุหกฤษ
2. นางสาวเกวลิน  บุญล้ำ
 
1. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
2. นางปรียา  ชูรังสฤษดิ์
 
107 การงานอาชีพ การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทรกาล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  หงษ์สะทาน
 
1. นายวิรุฬห์  พรหมบังเกิด
2. นางสาวอติชาติ์  เพชรระนอง
 
108 การงานอาชีพ การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวสลิลทิพย์  วันคำ
2. นางสาวอารีรัตน์  แสงทรงศิลป์
 
1. นายวิรุฬห์  พรหมบังเกิด
2. นางสาวอติชาติ์  เพชรระนอง
 
109 การงานอาชีพ การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. นางสาวชาลิสา  สมกาญจนา
2. นางสาวอาทิตยา  เมฆอำพล
 
1. นางนิตยา  ศรีอ่อน
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจิฑาภรณ์  จิตรภิรมย์
2. เด็กหญิงหัทญา  คล้ายอักษร
 
1. นายวิรุฬห์  พรหมบังเกิด
2. นายธานี  ธรรมวุฒิ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. นางสาวอธิษฐาน  คธาชาติ
2. นายอภิสิทธิ์  มีลาภ
 
1. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันการติดตายางพารา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ดำรงค์
2. เด็กหญิงอรอุมา  ณ นคร
 
1. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
2. นางปรียา  ชูรังสฤษดิ์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันการติดตายางพารา ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายชนินทร  ชุมบัวจันทร์
2. นายนเรศ  สร้อยสุวรรณ์
 
1. นางนิตยา  ม่วงไตรรัตน์
2. นางปรียา  ชูรังสฤษดิ์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิรมลชุมพร 1. เด็กหญิงจตุพร  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา  มัชวงค์
3. เด็กหญิงอัทธนีย์  บวรสถิรกุล
 
1. นางฐิติมา  จุฬะแพทย์
2. นางสาวนรดีสร  ละอองวรรณ
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม 1. นางสาวธีรารัตน์  ดอนอามาตร์
2. นางสาวพิไลพร  ทองหญีต
3. นางสาวสุพัตรา  ทิมน้อย
 
1. นางจรัสศรี  ซังธาดา
2. นางพรรนิภา  มากผล
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงจารวี  เกตุนวล
2. เด็กหญิงรัตนภรณ์  พิรมย์พานิช
3. เด็กหญิงศิยาพร  เพชรหน่าย
 
1. นางสุพัตรา  บัวสุวรรณ์
2. นางเตือนใจ  พลวารินทร์
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นายวรายุทธ  กุ้ยติ๋ว
2. นางสาววศินี  วงศ์เดช
3. นางสาวอารีรัตน์  ขวัญทอง
 
1. นางงามตา  ปานเอี่ยม
2. นางสุพัตรา  บัวสุวรรณ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ทองคำ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นพการ
3. เด็กหญิงสุปรียนันท์  แก้วนาค
 
1. นางงามตา  ปานเอี่ยม
2. นางจารีย์  มหาแก้ว
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. นางสาวจรีพร   พลนาการ
2. นางสาวฉัตระวี   กาศพิรุณ
3. นางสาวนภัสวรรณ   ธรรมวุฒิ
 
1. นางกรกนก   หนูแย้ม
2. นางพิมพ์พร   แดงโรจน์
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   สักกามาตร์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ศรีสุวรรณ์
3. เด็กหญิงอริศรา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางเรืองสิริ  คงแก้ว
2. นางสาววรรณพลอย  ศรีสวัสดิ์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายสิทธิพล  ช่วยชูหนู
 
1. นางกรรยา  ช่วยจันทร์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงดรัลพร  เพชรน้อย
 
1. นางสมใจ  สุขวิสุทธิ์
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธาวินี  ดาวศรี
 
1. นางภคศรัณย์  อนุพงศ์พิชิตกุล
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กหญิงศิริพร   บุญจำนงค์
 
1. นางอรุณ  เที่ยงทัศน์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายสุรพงษ์  ด้วงเผือก
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นางสาวศิริพร  ปฏิมาประกร
 
1. นางณปภัช  เทพดนตรี
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายธนโชติ  ขุนศรี
2. นายปัณณธร  หนูรัตน์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  มยาเศส
2. นางสาวกนกพร  พนัสนาชี
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชลกันต์  อักษรไชย
2. เด็กชายนันทชัย  แจกสินธ์
 
1. นางนาตยา  ทองบาง
2. นางกัลยา  ธนอัญญาพร