หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธเนตร เล็กวารี ครู โรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการจัดการแข่่งขัน
2 นายอุดม ทองเจิม ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
3 นางอิสรีย์ อิฐกอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
4 นายจุลพงษ์ มณีศรี ครูชำนาญการโรงเรียนปะทิววิทยา เลขานุการคณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
5 นายจุลพงษ์ มณีศรี ครูโรงเรียนปะทิววิทยา เลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6 นางนงคราญ โฉมทนงค์ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7 นายเซีย ทองอ่อน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
8 นางสาวศศิธร สีตะหิรัญ ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
9 นางสาวสุภาพร กิ้มบุญจิ๋ว ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 นางสาวพรพิมล ช่วยชูหนู ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 นางสาวกรวรรณ งามสม ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
12 นายอวยชัย ทรงมุสิก ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13 นายเซีย ทองอ่อน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 นางนงคราญ โฉมทนงค์ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นางสาวรัตนาพร นพศรี ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นางอรนารถ เสียงล้ำ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
17 นางเสาวนีย์ หีตลำพูน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 นายผดล อัจกลับ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
19 นายคนึง เมืองงาม ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
20 นางนงคราญ โฉมทนงค์ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
21 นางสาวรุจิระ ขวัญสกุล ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
22 นางสาววราภรณ์ ชูบัณฑิต ครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
23 นางสวลี คงแจ่ม ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
24 นางสาวพรพรรณ บุตรพุ่ม ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
25 นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์ ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
26 นางสาวณัฏฐณิชชา โชคอวยพรชัย ครูโรงเรียนบ้านทับวัง คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
27 นายอนุสรณ์ ทองดี ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
28 นางสาวยุพร ตักศิลา ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
29 นางสาววาสนา ด้วงรอด ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
30 นายจักรพงศ์ ติณธนานนท์ ครูโรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน
31 นางจันทรา พันธ์ุเจริญ ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
32 นายเซีย ทองอ่อน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
33 นางสาวทัศนียา มณีรัตนประเสริฐ ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
34 นายกิตติกวิน กองช่าง ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
35 นายกัมปนาท สุทธิจำนงค์ ครูโรงเรียนชลธารวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
36 นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ์ ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
37 นางสาวณัฏฐณิชชา โชคอวยพรชัย ครูโรงเรียนบ้านทับวัง คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
38 นางสาวสุกัญญา บูเก็ม ครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
39 นางสาวเมมิกา กังวานสุระ ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
40 นายอวยชัย ทรงมุสิก ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
41 นายจีระศักดิ์ ภู่ทับทิม ครูโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
42 นายเชิงชัย คำชาทิพย์ ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล
43 นายอุดม ทองเจิม ผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
44 นางอิสรีย์ อิฐกอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปะทิววิทยา รองประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
45 นางนริศรา ปราบมาก ครูโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
46 นางสาวชลธิชา ตั้งอั้น ครูโรงเรียนท่าข้ามวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
47 นางสาวศศิธร สีตะหิรัญ ครูโรงเรียนศรียาภัย 2 คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
48 นายสานนท์ คนซื่อ ครโรงเรียนสวนศรีวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
49 นางสาวสุดา ทองอินทร์ ครูโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
50 นางโสภีฎา ดำเกลี้ยง ครูโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคาร คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
51 นางมาริสา การะเกตุ ครูโรงเรียนครนพิทยาคม คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
52 นางฐานิต ทองศิริ ครูโรงเรียนสวีวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
53 นางสาวสุกัญญา บูเก็ม ครูโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
54 นางสาวดวงกมล สุขเอมโอษฐ์ ครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
55 นางนิตยา ศรีอ่อน หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
56 นางภัสธิดา อำนวยวิทยากุล ครูโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
57 นางสาวชุลี คณะสุวรรณ ครูโรงเรียนนาสักวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
58 ว่าที่ร.ต.วิชิต สุขประวิทย์ ครูโรงเรียนด่านสวีวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
59 นางสาวพรพรรณ คณานุรักษ์ ครูโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
60 นางสาวศิริอร คล้ายสกุล ครูโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
61 นายกัมปนาท สุทธิจำนงค์ ครูโรงเรียนชลธานวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
62 นางวงเดือน ทัศนภูมิ ครูโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
63 นางรมมดี ชุมแก่น ครูโรงเรียนเมืองหลังสวน คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
64 นายปริญญา ช่วยเกิด ครูโรงเรียนละแมวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
65 นางสาวกรวรรณ งามสม ครูโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
66 นางจันจิรา สุขศรีแก้ว ครูโรงเรียนศรียาภัย คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
67 นางเสาวนีย์ หีตลำพูน ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
68 นางอรนารถ เสียงล้ำ ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 นางสาวรัตนาพร นพศรี ครูโรงเรียนปะทิววิทยา คณะกรรมการศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผู้ประสานงาน นายธเนตร เล็กวารี โทร. 086-271-9711 ชุมพร 1 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]