หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-cpn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายผดล อัจกลับโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคะนึง เมืองงามโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนงคราญ โฉมทนงค์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นางสาวรุจิระ ขวัญสกุลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ ชูบัณฑิตโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
6. นางสวลี คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
7. นางสาวพรพรรณ บุตรพุ่มโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
8. นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
9. นางสาวณัฏฐณิชชา โชคอวยพรชัยโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
10. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
11. นางสาววาสนา ด้วงรอดโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
12. นายจักรพงศ์ ติณธนานนท์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
13. นางสาวยุพร ตักศิลาโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางจันทรา พันธ์ุเจริญโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเซีย ทองอ่อนโรงเรียนปะทิววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนียา มณีรัตนประเสริฐโรงเรียนศรียาภัย 2กรรมการ
4. นายกิตติกวิน กองช่างโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นายกัมปนาท สุทธิจำนงค์โรงเรียนชลธารวิทยากรรมการ
6. นางสาวจามรี สินจรูญศักดิ์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
7. นางสาวณัฏฐณิชชา โชคอวยพรชัยโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
8. นางสาวสุกัญญา บูเก็มโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเมมิกา กังวานสุระโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
10. นายจีระศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
11. นายเชิงชัย คำชาทิพย์โรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
12. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางจันทร์เพ็ญ เหมตระเวนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนอมชัย แสงจันทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายไพบูลย์ คลี่เกสรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงศ์ นิพันธิ์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ เหมตระเวนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายถนอมชัย แสงจันทร์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายไพบูลย์ คลี่เกสรโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายอนุพงศ์ นิพันธ์โรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นางระวีวรรณ ศิลปสุวรรณโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางวิมลลักษณ์ พลธนกุลกิจวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ แพวงษ์จีนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางจีราภรณ์ วรรธนนาถโรงเรียนอนุบาลชุมพรกรรมการ
4. นางสุทัศนีย์ อบอุ่นโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางอรุณี ช่วยบำรุงโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจุรีย์ ศศิสนธิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพรประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี โพธิ์ทักษิณวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรกรรมการ
3. นางวิมลศรี ผุดเพชรแก้ววัฒนธรรมจังหวัดชุมพรกรรมการ
4. นางสุธีรา เทียมศิริโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางกรณี นิพัทธชุติข้าราชการบำนาญกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธีระพงศ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวน กรรมการ
3. นายธีระเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคม กรรมการ
5. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
2. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายธีระเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายธีระพงศ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
2. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายวัชพล วุฒิโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
2. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
3. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นายพิชิต คงแจ่มโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายวัชพล วุฒิโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นายวัชพล วุฒิโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นายวัชพล วุฒิโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ดำรงค์พรพิชัยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นายชยุติ ชนชีวัฒน์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นายวัชพล วุฒิโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ดำรงค์พรพิชัยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นายชยุติ ชนชีวัฒน์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชาติชาย ชนชีวัฒน์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
2. นายสุรศักดิ์ ครุฑเพชรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นายวัชพล วุฒิโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
2. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
2. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมชาย แก้วนาคโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
2. นายอนุสิทธิ์ บุญวงศ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายภาคภูมิ เพชรหนูโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
2. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ดำรงค์พรพิชัยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นายชยุติ ชนชีวัฒน์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชุมพร ฤคดีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
2. นายสังวาลย์ ทองยั่งยืนโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายธีระเดช ไมล์ถึงโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายบรรจบ ขวัญทองยิ้มโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ ดำรงค์พรพิชัยโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นายชยุติ ชนชีวัฒน์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพงศ์ เหวียดแป้นโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคทาวุธ กิ้มเส้งโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพียงระวี สินฐานโรงเรียนปากนำ้หลังสวนวิทยากรรมการ
4. นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา หิตะโกวิทโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสถิตย์ สมมาตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร บุญพรัดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางอุมาพร ดอกไม้โรงเรียนนิรมลชุมพรกรรมการ
5. นายคทาวุธ กิ้มเส้งโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางทรรศนอร มณีบางกาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำ้ชุมพรวิทยากรรมการ
5. นางบุปผา แสงอรุณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทรรศนอร มณีบางกาโรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญจิรา หิตะโกวิทโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภารองประธานกรรมการ
3. นายคทาวุธ กิ้มเส้งโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุปผา แสงอรุณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตรโรงเรียนปะทิววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวณภัทร อุดมดิษฐเวชกุลโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวเพียงระวี สินฐานโรงเรียนปากนำ้หลังสวนวิทยากรรมการ
5. นางสาวธัญจิรา หิตะโกวิทโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำ้ชุมพรวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสถิตย์ สมมาตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจุรีพร บุญพรัดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรพิน ขาวสุขโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา มีสุขศรีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววีระวรรณ ตลึงจิตรโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุปผา แสงอรุณโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสมบูรณ์ อุบลกาญจน์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา มีสุขศรีโรงเรียนพะโต๊ะวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจีรพร โคมแก้วโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. นางสาวธัญจิรา หิตะโกวิทโรงเรียนเทศบาล1(บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
5. นางเบญจพร เชิงไกรยังโรงเรียนสวีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางทรรศนอร มณีบางกาโรงเรียนเมืองหลังสวนประธานกรรมการ
2. นางสาวชุติมา ทวิชศรีโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุณาโลม ชุมพลวีระพงษ์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัทมา เสือแก้วโรงเรียนปากนำ้ชุมพรวิทยากรรมการ
5. นางสาวพักตร์ศิริ สารวัตรโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวอรพิน ขาวสุขโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญศรี กันภัยธรโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพักตร์ศิริ สารวัตรโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางมนพร ภักดีโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลรัตน์ แซ่เอี้ยวโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ คงตระกูลโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
2. นายพะเนิน อุชุภาพโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์โรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชริน ขวัญพะงุ้นโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมภพ ช่วยจันทร์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายวัชระ นนทโชติโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
7. นายนรินทร์ แดงโรจน์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
8. นายขวัญชัย ศรีช่วงโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
9. นางสาวพจนีย์ เศลาอนันต์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
10. นางจุไรรัตน์ ฉิมวารีโรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
11. นายสุรพงศ์ ขวัญคีรีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อยโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
2. นายอุทัย รัตนพันธ์โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลกรรมการ
3. นายสุทิน สุทธิสินโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายสมศักดิ์ โสตถิฤทธิ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
5. นายชัยยนต์ ศรีเชียงหาโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
6. นายวราห์ ชุมแสงโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
การผูกเงื่อน (กิจกรรมยุวกาชาด) ม.1-ม.3
1. นายสุขพณ ช่วยดำรงค์โรงเรียนอนุบาลท่าแซะกรรมการ
2. นายดำรงค์ ศรีธาราโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สุขเจริญโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุภา วงศ์คำโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การผูกเงื่อน (ผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.1-ม.3
1. นายเสรี ขวัญยืนโรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)กรรมการ
2. นายคฑาวุธ บัวดิษโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางสุมามาศ จินารัตน์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางทัศนา สิงหะการโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสุภา มหาทรัพย์โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นางสาวภาพิมล อ่อนหนูโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อนุวัตพงศ์พันธุ์โรงเรียนด่านสวีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายปัญจะ ภูมิวิทยาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
4. นางสาววัชราภรณ์ ชาวงษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวศศิธร ตั้งนรกุลโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
6. นางสาวกมลรัตน์ เซ่งเจริญโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทองโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกนกวรรณ ขำบุรีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นางสาววงเดือน คำระหงษ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาวสิเรียม ฟักช้างโรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายวีรวุฒิ ภู่ท่าทองโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ มยาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นายโกวิท มุขพริ้มโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี ตระหง่านโรงเรียนครนพิทยาคมกรรมการ
3. นายรัตนันท์ การิกาญจน์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางอิสริญ บุญหนักโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวกมลรัตน์ เซ่งเจริญโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววนิตชนัย ยังสุขโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายพีระภัทร์ บุญสงค์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นายรัตนันท์ การิกาญจน์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ หวั่นกั๊วะวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจกรรมการ
6. นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายพิสนธิ์ ชูทองโรงเรียนละแมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แก้วใจดีโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางสาวปิยนุช สมบัติมากโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายโกวิท มุขพริ้มโรงเรียนละแมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศิวนนท์ สว่างคุณากรโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
3. นางสาวกันยารัตน์ เมืองรักษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายกฤษฎา ทองกำเหนิดโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวพัสนี ผกากรองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวภัทรวรรณ ริดภูบรรณ์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุริยันห์ ยุติมิตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
3. นางสาวสาวิกา ทิพย์โพธิ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายสุชาติ แช่มโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวภาพิมล อ่อนหนูโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางสาวนุชเนตร ชูแสงโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววนัสนันท์ แก้ววงศ์ศรีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ดังธารทิพย์โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
3. นางสาวรุจิรา สุขเอมโอษฐ์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวลจันทร์ มยาเศสโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นายสุวิทย์ เจือจันทร์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นางจุฑารัตน์ จันทร์อ่อนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ แช่มโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางราตรี แท่นอินทร์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวปิยนุช สมบัติมากโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นายสุวัฒน์ อนุวัตพงศ์พันธุ์โรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
5. นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสุริยันห์ ยุติมิตรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา สุขเอมโอษฐ์โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกมลทิพย์ จุลเนียมโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววนิตชนัย ยังสุขโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาววรวรรณ หลิมวุฒิกุลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัสนี ผกากรองโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายปัญจะ ภูมิวิทยาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางสาววัชราภรณ์ ชาวงษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางสาววนัสนันท์ แก้ววงศ์ศรีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสาวนุชเนตร ชูแสงโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกันยารัตน์ เมืองรักษ์โรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววงเดือน คำระหงษ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวจิรายุ พรหมแก้วโรงเรียนบ้านทับวังกรรมการ
4. นางกนกวรรณ ขำบุรีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ทิพย์พิมลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติกวิน กองช่างโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสาววงเดือน คำระหงษ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางวาสนา ด้วงรอดโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
6. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
8. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นายกิตติกวิน กองช่างโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววงเดือน คำระหงษ์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นางวาสนา ด้วงรอดโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
7. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
8. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางวาสนา ด้วงรอดโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายจีรศักดิ์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอวยชัย ทรงมุสิกโรงเรียนศรียาภัยรองประธานกรรมการ
3. นายธเนตร เล็กวารีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
4. นางเนาวรัตน์ ภู่ทับทิมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นายอนุสรณ์ ทองดีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวรวิทย์ ศรีสุพลครูโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
2. นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายเฉลิมศักดิ์ กาลพัฒน์ โรงเรียนครนพิทยาคม กรรมการ
4. นายฉลาด ไหมทอง โรงเรียนศรียาภัย กรรมการ
5. นายสมพร ชมภูนุชโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
6. นายสุทิตย์ บุตรมงคล โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ นาคสิงห์ โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นายนายสุเทพ ภู่บรรจงโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นายวัชระ นนทโชติ โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม กรรมการ
4. นายทศพณ สมบัตินาโรงเรียนศรียาภัย กรรมการ
5. นายอัฐพงศ์ โพธิ์น้อย โรงเรียนหงส์เจริญวิทยาคม กรรมการ
6. นายสุบิน โยธาทิพย์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
7. นายทรงศิลป์ สามารถโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิทักษ์ เทพมณีโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา กรรมการ
2. นายไพบูลย์ เจริญสุขโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นายพงศกร กาศกระโทก โรงเรียนละแมวิทยา กรรมการ
4. นายศุภชัย พ้นภัยโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก กรรมการ
5. นางสาวพจนีย์ เศลาอนันต์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
6. นายศักดิ์รินทร์ จั่นเพชร โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายวราห์ ชุมแสง โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
2. นายจิตวัต ธนอัญญาพร โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นายรัญจวน มากแดงโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยา กรรมการ
4. นายเจษฎา ประดิษสารโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
5. นายนิรันดร น้อยนาเวชโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
6. นายพ่วง พรหมมณี โรงเรียนสวนศรีวิทยา กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ มหาแก้วโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นางเพียงจิตต์ มาตฒิวัฒน์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางภัสวรรณ ราชเดิมโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
4. นางสาวเพลินพิศ คชสงค์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
5. นางสมบุญ ชุมแสงโรงเรียนศรียาภัย2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล1(บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
2. นางสาวกาญนิกา พรหมชัยโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
3. นางสุภาวดี จาวยญโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ กลิ่นละออโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
5. นางกัญญ์ภา พิณวานิชโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สุขขังโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
3. นางสาววิพากร พาหุบุตรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ พรมมาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ศรีอ่อนโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายศักดิ์ดา โพธิ์ผลิโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
2. นายพิสิทธิ์ สุขขังโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
3. นางสาววิพากร พาหุบุตรโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางวราภรณ์ พรมมาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ศรีอ่อนโรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.4-ม.6 [ทีม 3 คน] ม.4-ม.6
1. นายถาวร ทองบางโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายประยงค์ เครือหงส์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ทองชำนาญโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายถาวร ทองบางโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
3. นายประยงค์ เครือหงส์โรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ทองชำนาญโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมชัย เกษสยมโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิดโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.1-ม.3 [ทีม 3 คน] ม.1-ม.3
1. นายสมชัย เกษสยมโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นายวิรุฬห์ พรหมบังเกิดโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
3. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการเรียกชื่อชนิดและพันธุ์พืช ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
2. นายเสฎวุฒิ บุญลือโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
3. นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นางจรรยา มินชาติโรงเรียนชลธารวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียกชื่อชนิดและพันธุ์พืช ม.4-ม.6
1. นางนิตยา ม่วงไตรรัตน์โรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
2. นายเสฎวุฒิ บุญลือโรงเรียนพะโต๊ะวิทยากรรมการ
3. นางฉัตราอรุณ สุขสกนธ์โรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายอัมพร จันทร์มณีโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นางจรรยา มินชาติโรงเรียนชลธารวิทยากรรมการ
การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3
1. นายดุสิทธิ์ ไกรทองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา เสือมากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงศ์ วัลย์เครือโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายธานี ธรรมวุฒิโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6
1. นายดุสิทธิ์ ไกรทองโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นางสาวกฤติยา เสือมากโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงศ์ วัลย์เครือโรงเรียนสวีวิทยากรรมการ
4. นายธานี ธรรมวุฒิโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3
1. นายธานี ธรรมวุฒิโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หนูอิ่มโรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
3. นางอรุณ เที่ยงทัศน์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นายนิยม เมืองอุดมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา ศรีชมษรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6
1. นายธานี ธรรมวุฒิโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางเสงี่ยม หนูอิ่มโรงเรียนด่านสวีวิทยากรรมการ
3. นางอรุณ เที่ยงทัศน์โรงเรียนปะทิววิทยากรรมการ
4. นายนิยม เมืองอุดมโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวมณฑิรา ศรีชมษรโรงเรียนเขาทะลุพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการติดตายางพารา ม.1-ม.3
1. นายเลิศ คงแก้วโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
2. นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายอมรินทร์ เกตุนุ้ยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายสมชัย เกษสยมโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายปิยวัชน์ รัตนมาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการติดตายางพารา ม.4-ม.6
1. นายเลิศ คงแก้วโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
2. นายวิรัตน์ ขนาบศักดิ์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นายอมรินทร์ เกตุนุ้ยโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
4. นายสมชัย เกษสยมโรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
5. นายปิยวัชน์ รัตนมาโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเตือนใจ พลวารินทร์โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นางสาวสุนันทา ขวัญรักษาโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยากรรมการ
3. นางภิญญดา คงบุญรักษ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
4. นางพิมพ์ใจ วิรัชวิบูลย์กิจโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
5. นางจงพิศ อินทรสุภาโรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ โยธาทิพย์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
2. นางประภา มณีแดงโรงเรียนศรียาภัย2กรรมการ
3. นางจริยา ลือชัยโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
4. นางจีรภา จันทร์มุ่ยโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยากรรมการ
5. นางพิมพ์ใจ วิรัชวิบูลย์กิจโรงเรียนปากน้ำชุมพรวิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสุวาที มุลกุณีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
2. นางประภา มณีแดงโรงเรียนศรียาภัย2กรรมการ
3. นางสาวนภัสวรรณ ราชเดิมโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
4. นางอรอุมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสัจจา ตั้งอั้นโรงเรียนปากน้ำหลังสวนกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันทา ขวัญรักษาโรงเรียนทุ่งตะโกกรรมการ
2. นางสาวโสภิตา ม่วงหีตโรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา หวดสวัสดิ์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา แสงสุวรรณโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวาที มุลกุณีโรงเรียนศรียาภัยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางคนึงนิจ เทวชูโรงเรียนศรียาภัยประธานกรรมการ
2. นางจินตนา หวดสวัสดิ์โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
3. นางกรรณิการ์ โยธาทิพย์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางจันทร์จิรา แสงสุวรรณโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางพนิดา พรหมสถิตย์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางภิญญดา คงบุญรักษ์โรงเรียนเมืองหลังสวนกรรมการ
2. นางอรอุมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
3. นางสัจจา ตั้งอั้นโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยากรรมการ
4. นางนภัสวรรณ ราชเดิมโรงเรียนนาสักวิทยากรรมการ
5. นางพนิดา พรหมสถิตย์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจารีย์ มหาแก้วโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยากรรมการ
2. นางจริยา ลือชัยโรงเรียนทุ่งคาพิทยาคารกรรมการ
3. นายธีระยุทธ กิตตินภวัฒน์โรงเรียนเทศบาล1(บ้านท่าตะเภา)กรรมการ
4. นางวราภรณ์ เพชรเขาทองโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
5. นางเฉลิมศรี พรหมสถิตย์โรงเรียนสวนศรีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสมบุญ ชุมแสงโรงเรียนศรียาภัย2กรรมการ
2. นางเพียงจิตต์ มาตฒิวัฒน์โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางวราภรณ์ เพชรเขาทองโรงเรียนท่าข้ามวิทยากรรมการ
4. นางศิริวรรณ สุขแก้วโรงเรียนละแมวิทยากรรมการ
5. นางสาวเพลินพิศ คชสงค์โรงเรียนศรียาภัยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ผู้ประสานงาน นายธเนตร เล็กวารี โทร. 086-271-9711 ชุมพร 1 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]