หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2558   12 ก.ย. 2558   13 ก.ย. 2558   16 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 2 อาคารยิมเนเซียม 12 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 225 12 ก.ย. 2558 9.00-12.00
2 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 12 ก.ย. 2558 9.00-12.00
3 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 12 ก.ย. 2558 13.00-15.00
4 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย ลานหน้าอาคาร 2 12 ก.ย. 2558 9.00-12.00
5 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย ลานหน้าอาคาร2 12 ก.ย. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00
2 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00
3 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00
4 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00
5 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00
6 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00
7 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00
8 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00
9 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00
10 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 12 ก.ย. 2558 08.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 12 ก.ย. 2558 09.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 12 ก.ย. 2558 09.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 12 ก.ย. 2558 09.00
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 12 ก.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2558 08.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา สนามฟุตบอล 12 ก.ย. 2558 08.00
3 652 การผูกเงื่อน (กิจกรรมยุวกาชาด) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา หอประชุม 12 ก.ย. 2558 08.00-09.00
4 653 การผูกเงื่อน (ผู้บำเพ็ญประโยชน์) ม.1-ม.3 โรงเรียนท่าข้ามวิทยา หอประชุม 12 ก.ย. 2558 08.00-09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 12 ก.ย. 2558 09.00-14.00
2 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143A 12 ก.ย. 2558 09.00-14.00
3 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143A 12 ก.ย. 2558 09.00-14.00
4 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร11 ชั้น 4 ห้อง 1143B 12 ก.ย. 2558 9.00-12.00
5 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร11 ชั้น 3 ห้อง 1134 12 ก.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร11 ชั้น 3 ห้อง 1135 12 ก.ย. 2558 9.00 เป็นต้นไป
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร11 ชั้น 4 ห้อง 1143B 12 ก.ย. 2558 9.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ใต้ถุนอาคาร 11 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 12 ก.ย. 2558 12.00-15.30
3 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 12 ก.ย. 2558 12.00-15.00
4 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ใต้ถุนอาคาร 11 12 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ผู้ประสานงาน นายธเนตร เล็กวารี โทร. 086-271-9711 ชุมพร 1 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]