หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดชุมพร
ระหว่าง วันที่ 11-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   11 ก.ย. 2558   12 ก.ย. 2558   13 ก.ย. 2558   16 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 11 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 2 อาคารยิมเนเซียม 11 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 242 (ห้องอาเซียน) 11 ก.ย. 2558 09.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 242 (ห้องอาเซียน) 11 ก.ย. 2558 09.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 241 (ห้องจริยธรรม) 11 ก.ย. 2558 09.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 2 ห้อง 246 11 ก.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 212 11 ก.ย. 2558 9.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 212 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 213 11 ก.ย. 2558 9.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 213 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 214 11 ก.ย. 2558 9.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 214 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 215 11 ก.ย. 2558 9.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 215 11 ก.ย. 2558 13.00-15.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย โดมอาคาร 9 11 ก.ย. 2558 08.00
25 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
26 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
27 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
28 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
29 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
30 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
31 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
32 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
33 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
34 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
35 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00
36 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 11 ก.ย. 2558 09.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 11 ก.ย. 2558 09.00
3 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 11 ก.ย. 2558 09.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 11 ก.ย. 2558 09.00
5 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 11 ก.ย. 2558 09.00
6 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย อาคาร 8 11 ก.ย. 2558 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1134 11 ก.ย. 2558 09.00-15.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1135 11 ก.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143A 11 ก.ย. 2558 10.00-13.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143A 11 ก.ย. 2558 10.00-13.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 3 ห้อง 1132 11 ก.ย. 2558 10.00-13.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1142 11 ก.ย. 2558 10.00-13.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร 11 ชั้น 4 ห้อง 1143B 11 ก.ย. 2558 10.00-13.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร11 ชั้น 4 ห้อง 1143B 11 ก.ย. 2558 10.00-13.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา อาคาร11 ชั้น 4 ห้อง 1142 11 ก.ย. 2558 10.00-13.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 2 หอประชุม 11 ก.ย. 2558 08.00-11.30
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 2 หอประชุม 11 ก.ย. 2558 12.00-15.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรียาภัย 2 อาคารศูนย์กีฬา 11 ก.ย. 2558 08.00-11.30
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรียาภัย 2 อาคารศูนย์กีฬา 11 ก.ย. 2558 12.00-15.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ใต้ถุนอาคาร11 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
7 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โดมเฟื่องฟ้า 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
8 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงฝึกงาน 11 ก.ย. 2558 08.30
9 654 การแข่งขันการเรียกชื่อชนิดและพันธุ์พืช ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
10 655 การแข่งขันเรียกชื่อชนิดและพันธุ์พืช ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
11 660 การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
12 661 การทายชื่อและชนิดพันธุ์สัตว์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
13 656 การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
14 657 การแข่งขันการตอบปัญหาเกษตร ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 08.30-12.00
15 658 การแข่งขันการติดตายางพารา ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
16 659 การแข่งขันการติดตายางพารา ม.4-ม.6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 11 ก.ย. 2558 13.00-16.30
17 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 11 ก.ย. 2558 12.30-15.30
18 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 11 ก.ย. 2558 12.30-15.30
19 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา โรงอาหาร 2 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00
20 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ใต้ถุนอาคาร 11 11 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ผู้ประสานงาน นายธเนตร เล็กวารี โทร. 086-271-9711 ชุมพร 1 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]