รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสงขลา
ระหว่าง วันที่ 9-11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายทรงภพ  ผ่อนย่อง
2. เด็กหญิงอภิชยา  เอียดเหล็น
 
1. นายประสิทธิ์  สลัดทุกข์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 88.37 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ดลลาหนำ
2. เด็กชายประสารศักฏ์  ศรีคงแก้ว
 
1. นายอัชอรี  สุขสง่า
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะยาววิทยา 1. เด็กชายวรภพ  วิเศษชาติ
2. เด็กชายอนุพนธ์  เพ็งไทย
 
1. นางวิไล  เครือบุตร
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 1. เด็กชายชาคริต  ไชยเขียว
2. เด็กชายวีรวัฒน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นายจำนันท์  นาคินทร์
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 88.53 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรียะลา 1. เด็กชายศตายุ  อมรทิพย์รัตน์
2. เด็กชายอดินันท์  มูเซะ
 
1. นายสมพร  คำมณี
 
0 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาดินประชานุกูล 1. นายณัฐพล  ขันพระเเสง
2. เด็กชายสมโชค  ซื่อตรง
 
1. นายศุภชัย  ทวีสุข
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกชกร  สมสนอง
2. นางสาวจุฬามณี  ดียิ่ง
3. เด็กชายธนกร  พรหมสุทธิ์
4. นางสาวพรรณนพรัตน์  วงค์สุวรรณ
5. เด็กชายพิษณุ  ปรซาย
 
1. นายอรรถพล  พลวัฒน์
2. นายอภิเดช  จิตรมุ่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ 1. เด็กชายชินาธิป  ลิ้มมุ้ย
2. เด็กหญิงธารารัตน์  หนูปาน
3. นางสาวนิลภัทร  ช่วยคล้าย
4. เด็กหญิงปริยากร  หลักชัย
5. เด็กหญิงสนธยา  ขันทอง
 
1. นางกิจทยา  ปานเผือก
2. นายอารัน  สุปรียธิติกุล
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  แสนดี
2. เด็กหญิงกุลสตรี  เบ้าทอง
3. เด็กชายภราดา  บุตรเลี่ยม
4. เด็กชายวุฒิชัย  โบบทอง
5. เด็กชายเพชรสุวภัทร  ทองสุข
 
1. นายสุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นางสาวกานต์สุดา  เพ็ชรพิรุณ
2. นายจิรายุ  เชียวกชีวิต
3. นายณัฐพงศ์  จันทรเมธา
4. นายธันวา  สุวรรณเสน
5. นางสาวปาณิศา  สร้อยสุวรรณ
 
1. นายอติพงศ์  ใบงาม
2. นางสาวกันยารัตน์  บัวทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม "นิคมวัฒนา" 1. นายธีรพงศ์  กรงไกรจักร์
2. นายนคเรศ  โซ่บุญสิทธิ์
3. นางสาวนิจจารีย์  หมัดสะเด็น
4. นายวรายุทธ์  ชูชื่น
5. นางสาวศิริเพ็ญ  กั้งเตี้ย
 
1. นางสิทธินี  ศรีสงคราม
2. นางสาวนาตาชา  ด้ามทอง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ละเอียด
2. นายธนโชติ  จิววุฒิพงค์
3. นายนวพล  มงคลบุตร
4. นายวิวิธวินท์  ตั้งคำ
5. นายอัครเศรษฐ์  วีระสกุล
 
1. นายไพโรจน์  ตั้นสุย
2. นางจิราภรณ์  ณ นคร
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. เด็กหญิงฉันทิกา  แห่วเนือน
2. เด็กชายส.เมธัส  สังฆะโต
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงพิชญากาญจน์  ช่างเหล็ก
2. เด็กชายมนัสวี  อนุปาน
 
1. นางละออง  สุขศรี
2. นางพูนสุข  เพ็งสถิตย์
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงธนพร  ไชยเดช
2. เด็กชายสุพัฒน์ชัย  อำมรินทร์
 
1. นางลาวัลย์  ตันเถียร
2. นางสาวสุดาทิพย์  ยกย่อง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจ้งวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  โลหะกิจ
2. เด็กชายธนกร  สันตะโร
 
1. นางวันดี  บัวกิ่ง
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายจิรพัฒน์  แซ่ไว
2. นางสาวสุภาพรรณ  คงสาม
 
1. นางสาวดวงเพ็ญ  เมียนแก้ว
 
0 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายธนภัทร์  แก้วน้อย
2. นางสาวนิยตา  ไชยงาม
 
1. นางอัญชนา  ทองมาก
2. นางรัชนี  วนาพิทักษ์วงศ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กหญิงชาลิสา  แสงมะนี
 
1. นายสุธน  ราชเมืองขวาง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กชายเกื้อกูล  ทองวงค์
 
1. นางสาวจันทร์ศิมา  เกิดสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงณัฐพร  ศรียาภรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตูลวิทยา 1. นายก่อพงศ์  ชูแสง
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  คงสง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายศุภกร  ผ่านวงศ์
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชียรใหญ่ 1. นายกิตติธัช  ทรายทอง
 
1. นายทิชานนท์  หนอนวุ่น
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงวิกาวี  รัตตมณี
 
1. นายใจเย็น  พรมชู
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ปิ่นทอง
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 1. เด็กหญิงชฎาพร  ชำนินา
 
1. นางสาววรนุช   ชื่นชม
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุภาพร  มากชู
 
1. นายวฺุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมศึกษา 1. นางสาวมะลิวรรณ  อรรถประจง
 
1. นายเกริกเกรียติ  จำนง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นายศิวกร  แสงคงทอง
 
1. นายปกครอง  ธีระกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลูกเมือง
 
1. นายชัยณรงค์  ใจเกลี้ยง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงขลาวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  ชำนาญเมือง
 
1. นายทวิช  ดิสโร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายศุภวิชญ์  สงเคราะห์
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นายมานะศักดิ์  สีดี
 
1. นายจารึก  ยกถาวร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด 1. นายธงชัย  ชูสงค์
 
1. นางบำเพ็ญ  งิ้วทอง
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  วัฒนะสงค์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศักดิ์
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงอรอนงค์  แก้วประกอบ
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิทธิโม
 
1. นายสาธิต  เกตุแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวเจนจิรา  คชวัตร
 
1. นายจรัญ  พูลสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นางสาวณัชชา  เมืองเหนือ
 
1. นางวัลภา  ไกรเทพ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสาธงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  นพรัตน์
 
1. นายสมพร  เจริญคำ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  นามสมบัติ
2. เด็กหญิงสุกสกานต์  เกื้อตะโก
 
1. นางปิยะมาศ  ปราสาทิกะพันธ์
2. นางภาณี  ชินธเนศ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ทองรักษา
2. เด็กหญิงชฎาพร  คงแดง
 
1. นายธีรดลย์  สามัคคี
2. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาชัยสน 1. เด็กหญิงชไมพร  จิตแปลง
2. เด็กหญิงสายวารี  บุญช่วย
 
1. นางสาวบุญถิ่น  เพชรสุทธิ์
2. นายสุทธิพงษ์  เดชสุด
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา 1. นายหัสวรรษ  ศรีสงค์
 
1. นายพุทธิพงษ์  เอี่ยวสกุล
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ณะตุ้ง
 
1. นางชูศิลป์  ทรัพย์เลิศทวี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 1. เด็กชายวุศฏอ  สำลี
 
1. นางสาวตอฮีเราะห์  สาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวเจนจิรา  แซ่แต้
 
1. นายประสิทธิ์  เพ็ชรจร
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวสุธามาศ  พลมา
 
1. นายวฺุฒิเกียรติ  วัฒกี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบตง “วีระราษฎร์ประสาน” 1. นายธนวัฒน์  แสนะ
 
1. นายจิระเดช  ดือมาลี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงรัชณีกร  แสงดาว
2. เด็กชายสราวุติ  จำปาเงิน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  อินทรบุตร
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
2. นางโสภา  เพชรแก้ว
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จันตุด
2. นายภานุวัฒน์  ทองแย้ม
3. เด็กชายอัมรี  นาวาเดช
 
1. นายสำเนียง  ส่งนาวา
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงทรรศนีย์ยา  หอมกลิ่น
2. เด็กชายธีรพงศ์  อำพรรณ์กาญจน์
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  ชุ่มชื่น
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  นุ้ยบุตร
2. นายธีรดลย์  สามัคคี
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโมคลานประชาสรรค์ 1. นางสาวทิพย์สุดา  พลหาญ
2. นายวันชัย  จำปีพันธ์
3. นายสิทธชัย  มณีพรหม
 
1. นายธรรมรัตน์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสุลีพร  วงศ์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวด 1. นายณรงค์  คงแก้ว
2. นายอดิศักดิ์  ชูสุวรรณ
3. นายเตมี  อ่อนแก้ว
 
1. นายไพรัช  สุคตะ
2. นายกรุงทอง  มามาก
 
0 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นางสาวชุลีวรรณ  พานิชเจริญ
2. นางสาวพิทยาภรณ์  อ่อนฉวี
3. นายภัทร  มาดี
 
1. นายณัฎฐ  สวัสดี
2. นางนพมาศ  เพราพันธ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายจตุรงค์  พลเดช
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายสุภชา  กิจวาส
 
1. นางศันสนีย  แสงชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 1. นางสาวดวงกมล  สอนรอด
 
1. นายณัฐวิท  บุญมีมีไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายจิรวัฒน์  ทองกลอม
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายธิติวุฒิ  ชะโณวรรณะ
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายเบิกฟ้า  เชื้อผาเต่า
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายวิศรุต  ศรีปาน
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายวุฒิศักดิ์  ช่วยเหลือ
 
1. นายนุสรณ์  ดุริยาฤทัย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
 
1. นายวรภพ  ช่วยกลับ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายอดุลยศักดิ์  นาคประสิทธิ์
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกนกกานท์  พัดแดง
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายนันทวุฒิ  ช้าเป็นการ
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นายธนทัต  เชยชื่นจิตร
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสง 1. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
 
1. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. เด็กชายภัครพงศ์  ชูเพชร
 
1. นายทิวัตถ์  ศรีวิโรจน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงอภิชญา    ลักษณะวิมล
 
1. นายศุภวุฒิ  อินทร์แก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 1. นายธีรวัฒน์  คงวัดใหม่
 
1. นางธนภรณ์  ฉายประทีป
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณัฐวรา  พาสกล
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายมนูญ  จุติตรี
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ดวงไทย
 
1. นางสาวอิสรีย์  ศรีงาม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีปากพนัง 1. เด็กหญิงวันวิสาข์   อยู่คง
 
1. นายกำแพง  มูสีสุทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นายศุภพิพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
 
1. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ท่ากั่ว
 
1. นางยุพยง  ใจกว้าง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กชายถิระวุฒิ  เพชรกาฬ
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ทองไซร้
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุวิวัฒน์
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. นางสาวกนกวรรณ  สุภาคำ
 
1. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายเจมส์ หลุยส์   กอร์โดเวส
 
1. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กหญิงปาลิตา  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวไพลิน  ฮุ่ยสกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวนภสร  ชนะภัย
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 1. นางสาวพัชราภรณ์   ช่วยสง
 
1. นางณัฐกานต์   ศรีทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายไพสิฐ  ธีระกุล
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นายวรภาส  อุตรธรรม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงสรัลชนา  พลรบ
 
1. นางอัจฉรา  ลายดี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  เจษฎารมย์
 
1. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นางสาวกรกช  นิลสุวรรณ
 
1. นายณภัทรภพ  สุวรรณมณี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอริสรา  ศรีนวล
 
1. นายภูวนาถ  ลาดทุ่ง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวภรณ์วรัตน์  สุวิชาชนันทร์
 
1. นางสาวจารี  ไชยหมาน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. เด็กชายสุพจน์  ใหมทอง
 
1. นายกิตติศักดิ์   เหล่าสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายทินกร  ดวงนิราส
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. เด็กชายดรัณภพ  เกิดแก้ว
 
1. นายสุรศักดิ์  บุญชูประภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 1. นายณัฐพล  อุดมคุณ
 
1. นายนันทวิทย์  ินิ่มจงจิตร์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทวีพงศ์  ชูศรี
 
1. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
 
1. นางสาวอรณิชา  อรรจนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จรรภูยา
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. เด็กหญิงนฤกานต์  ปานสังข์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวอรยา  เกสรินทร์
 
1. นายวรพล  วิเชียรนพรัตน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาววนิดา  เอียดนุ่น
 
1. นายสุวรรณชัย  เพ็งสง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นางสาวสุปรียา  สุขสบาย
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณพงศ์  แดงสกล
2. นางสาวณัชชา  เตียวองอาจกุล
3. เด็กชายทินกร  ดวงนิราส
4. นายธนพัต  ไกรสินธุ์
5. นางสาวประภากร  โฉมทนงค์
6. นายมานะ  ศรีสงคราม
7. เด็กหญิงวารุณี  พันธ์ศรี
8. นายศิวะกร  สุทธิกุล
9. นางสาวอทิติญา  โคโต
 
1. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
2. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
3. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
2. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
3. นายณรากรณ์  ดวงสุวรรณ
4. นายณัฐพงษ์  เศวตเวช
5. เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
6. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
7. นายวโรตม์  เทศทอง
8. นางสาวเพียงรวี  วีระวรรณ
9. นายไพสิฐ  ธีระกุล
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
2. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
3. นางสาวอรณิชา  อรรจนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กหญิงกรวรินทร์  เจษฎารมย์
2. เด็กชายฐิติพันธ์  อ้อยศรีสกุล
3. เด็กหญิงธนพร  ทองขาว
4. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
5. นางสาวรัชฎาพร  จันทร์ทอง
6. นายศราวุธ  รักบางบูรณ์
7. เด็กหญิงศรุตา  โทมณี
8. นางสาวสูธิดา  รัตนนุกูล
9. นางสาวเสาวลักษณ์  คำจันทร์
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายกนกกานท์  พัดแดง
2. นายกฤติน  คชคีรีเดชไกร
3. นายกิตติพิชญ์  ฉุ้นประดับ
4. นางสาวณราภรณ์  ดวงสุวรรณ
5. นายณัฐพงษ์  เศวตเวช
6. นายบุญยเกียรติ  สะอาด
7. นายพงศ์สิษฐ์  พงศ์ชูศรี
8. นายพิศุทธิพงศ์  สัตยานนท์
9. เด็กหญิงพิสุทธิณีย์  สิขาพันธ์
10. นายภูริเดช  สุวรรณจุณีย์
11. เด็กหญิงลักษณพร  รักโข
12. เด็กชายวโรตม์  เทศทอง
13. เด็กชายอายุวัต  ทวีรัตน์
14. เด็กหญิงแพรทอง  จันทมาศ
15. นายไพสิฐ  ธีระกุล
 
1. นายพัทธพงศ์   ขุนสุยหนู
2. นางสาวอภินันท์  พฤกษะศรี
3. นางสาวอรณิชา  อรรจนกุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายกฤษณพงศ์  แดงสกล
2. เด็กชายกฤษณะ  รอดสิน
3. นางสาวชนิสรา  ศิริพรไพบูลย์
4. นางสาวณัชชา  เตียวองอาจกุล
5. นางสาวณิศวรา  รัตนภักดี
6. เด็กชายทินกร  ดวงนิราส
7. นายธนพัต  ไกรสินธุ์
8. เด็กหญิงบุณยานุช  บรรดาลทรง
9. นางสาวประภากร  โฉมทนงค์
10. นางสาวพรธิรา  ทองภูเบศ
11. นายมานะ  ศรีสงคราม
12. นายวุฒิชัย  สายรัตน์
13. นายศิวะกร  สุทธิกุล
14. นางสาวอทิติญา  โคโต
15. เด็กหญิงเรวดี  สังข์กล่ำ
 
1. นายธชาโชติ  โกฎเพชร
2. นางสุพิศ  สุวรรณนิภา
3. นายสุวรรณ  สุวรรณนิภา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นายทวีพงศ์  ชูศรี
2. นายธัชพล  สุทธิวา
3. เด็กชายธิติวุฒิ  ชะโณวรรณะ
4. นายธเนศ  มลิชู
5. นางสาวนันท์นภัส  คำแหง
6. นางสาวปภาวดี  ศิขิวัตร
7. เด็กชายภาคภูมิ  จันทร์แจ่มศรี
8. นายภูมินทร์  สุทธิพูน
9. นายรัฐพงษ์  อุปฐาก
10. นายวัฒนวิชญ์  เจริญพงษ์
11. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ช่วงโชค
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  หนูสวัสดิ์
13. นางสาวสุดารัตน์  ชาญสวัสดิ์
14. เด็กชายอนุพงศ์  แก้วรัตน์
15. นางสาวเกษรัตน์  เกตุชู
 
1. นายทักษ์วงศ์  ขามพิทักษ์
2. นายนัฐพล  โรจนหัสดิน
3. นางพวงเพ็ญ  รักทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นายจอห์น ลอยด์  กอร์โดเวส
2. นายชัยชาญ  แก้วเกลี้ยง
3. นายชานนท์  เจริญสุข
4. นางสาวธิราวรรณ  รามแก้ว
5. นายพันธมิตร  ทิพย์เสถียร
6. นายวรภพ  พัฒน์เอี่ยม
7. เด็กหญิงวราภรณ์  คงเขียว
8. นายสรณภูมิ  อิ่มสุดใจ
9. นางสาวสุรัจนี  กรุดสอน
10. นางสาวอนุสรา  ประจักษ์สกุล
11. นายอรรธวิทย์   ค้างคีรี
12. นายเจมส์ หลุยส์   กอร์โดเวส
 
1. นายไพโรจน์  นักฟ้อน
2. นายอัศเนศ  รัตนะ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. เด็กชายคมสันต์  สิงเดชะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  กฤษฎาสกุลการ
3. เด็กชายนันท์ทัต  ประชุมสงค์
4. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  จรรภูยา
5. เด็กหญิงศศิธร  ภูมิพันธ์
6. เด็กหญิงศศิวิมล  สังข์กล่ำ
7. นางสาวศิขรินทร์  ภูมิพันธ์
8. เด็กหญิงสุวนันท์  นาคภู่
9. เด็กหญิงอนิสา  ตะโกพร
10. เด็กชายอิทธิพงศ์  กานนอก
11. เด็กชายไชยวัฒน์  หนูพรมจันทร์
 
1. นางอมรศรี  สามารถ
2. นายทรงศิลป์  สามารถ
3. นายเจริญ  แก้วใจดี
4. นายไพฑูรย์  ธนะไชย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กหญิงชนกานต์  พูลวงศ์
2. เด็กชายชัยพัฒน์  ศรีสุข
3. เด็กชายชิติพัทธิ์  รองเดช
4. เด็กชายทรงพล  ชุมทอง
5. เด็กชายภูวมินทร์  ดำทับ
6. เด็กชายภูวไนย  นพวงศ์
7. เด็กหญิงลลิตา  คงรักษ์
8. นายศุภสิน  สร้างผล
9. เด็กหญิงสิโรรส  สิงห์อินทร์
10. เด็กหญิงสุชาดา  ฤทธิ์เดชา
11. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฤทธิ์เดชา
12. เด็กหญิงเพ็ญทิพย์  ทองฤทธิ์
 
1. นางศมนวรรณ  เชาว์ทวี
2. นายยงยุทธ  มณีโชติ
3. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวสุพัตรา   หนูสุข
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองหลังสวน 1. นางสาวจิราวรรณ  ดำนิล
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ส่งสวัสดิ์
3. นางสาวชนกานต์  เที่ยงถิ่น
4. นายชัยวัฒน์  สมบูรณ์
5. เด็กชายณัฐนนท์  ชัยเมืองแก้ว
6. นางสาวณัฐวรรณ  คงศานุวงศ์
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศิริวัฒน์
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงศานุวงศ์
9. เด็กชายธนกฤต  ฟูเฟื่อง
10. เด็กชายธีรพงค์  สงละออ
11. เด็กชายบงกชเพชร  นวลเพ็ชร
12. เด็กชายพาสิยะ  โพนทอง
13. เด็กชายพิทยา  แซ่ด่าน
14. นางสาวพีรญา  โพนทอง
15. เด็กชายฤทธากร  แก้วหนองฮี
16. เด็กชายวสัน  นิยมแก้ว
17. เด็กชายสุพจน์  ใหมทอง
18. นางสาวอาทิตยา  สระทอง
19. เด็กชายอิสเรศ  เสือทอง
20. เด็กชายเจริญชัย  สุปันตี
21. เด็กหญิงเพ็ญรุ้ง  มั่นการดี
 
1. นายกิตติศักดิ์   เหล่าสุข
2. นายอนุสิทธิ์  บุญวงศ์
3. นายกฤษณ์  คงเปีย
4. นางจรุงจิต  เพชรอุทัย
5. นางจุฑารัตน์  ศรีเชียงหา
6. นายชัยยนต์  ศรีเชียงหา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากพนัง 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลศรี
2. เด็กชายกายกีรติ  ธรรมชาติ
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  แดงเรือง
4. เด็กชายจรัญ  จิตถนอม
5. เด็กชายณัฐวัฒน์  สุตานันต์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูหนู
7. เด็กหญิงธนพร  ยกชม
8. เด็กหญิงธนพร  ทองขาว
9. เด็กชายธนาวุฒิ  สินทอง
10. เด็กหญิงธิดาชนก  แก้วกูล
11. เด็กหญิงนิชรีน  อิราณี
12. เด็กหญิงปนัดดา  นาคมาศ
13. นางสาวปวิชญา  วรรณคำผุย
14. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ดียืน
15. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  นาคมาศ
16. เด็กชายพลกฤษ  หัตถกรรมกูล
17. นางสาวภัทราพร  ทองกระจ่าง
18. เด็กหญิงมนัสวี  ผดุงกาญจน์
19. เด็กหญิงวรรณวิสา  ณรงค์ฤทธิ์
20. เด็กชายวัชรินทร์  หมื่นศรี
21. นายศราวุธ  รักบางบูรณ์
 
1. นายเสกสิทธิ์  เวชสาร
2. นายธเนศ  คำพรรณ์
3. นางกิ่งแก้ว  คำพรรณ์
4. นายวรภพ  ช่วยกลับ
5. นายจักรชัย  สายมณี
6. นางสาวชริญญา  เพกกิ้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. นายกฤตเมษ  ริมดุสิต
2. นายก้องเกียรติ  คำมา
3. นายคทาวุธ  พัดนวน
4. นายทรงสมรรถ  อักษรประเสริฐ
5. เด็กชายธรรมรัตน์  บูรณะเทศ
6. นายนัทธพงศ์  คงประพันธ์
7. นางสาวน้ำผึ้ง  เมฆมุสิก
8. นายปฎิญาณ  ตรีสิริเกษม
9. นางสาวปวริศา  เดชมณี
10. นายปิ่นพงศ์  ยี่สิ้น
11. เด็กชายพชร  ดวงใหญ่
12. นางสาวพัชราภรณ์  เทือกทิพย์
13. นางสาวมัณฑนา  ศิริสมบูรณ์
14. เด็กหญิงศตพร  โสภณ
15. เด็กหญิงสบงกฎ  ไชยพงศ์
16. เด็กหญิงสุภลักษณ์  เกิดกัน
17. นายอภิสิทธิ์  พัฒนประดิษฐ์
18. นายอภิเดช  พระเนีย
19. นายเจษฎา  สมมุติ
20. เด็กหญิงโชติกา  จันทีรัตน์
 
1. นางนิดารัตน์  ชุมศรี
2. นางอัจฉรา  แจมิตร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายจอมพล  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
3. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมราช
4. เด็กหญิงธนัมพร  เฟื่องรอด
5. เด็กชายเพชรพล  เนตรพรม
6. เด็กชายเอกนิธิ  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายดิเรก  โพธิ์พูล
2. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายจิรโชติ  ขอเจริญพร
2. เด็กชายชานนท์  ใจหลัก
3. เด็กชายทรงเกียรติ  ฉ่ำประสิทธิ์
4. เด็กหญิงน้ำฝน  เพชรเชย
5. เด็กชายปฏิพล  ไกรเลิศ
6. เด็กชายรัชชานนท์  ลออวงศ์
 
1. นายบุญเลิศ  ปานนุ่ม
2. นายศรายุทธ  พรหมพันธุ์
3. นางสาวปราณิสา  อินท่าทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  อินทะจักร์
2. เด็กชายชยภัทร   นิยมคง
3. เด็กชายณัฐภพ  ภมรนาค
4. เด็กหญิงปวัณรัตน์  เพชรภู่
5. เด็กชายพีระพล   ชัยวัฒน์
6. เด็กชายสุวโรจน์  คณะครุฑ
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
2. นางสาวเกตุวดี   บุญเปีย
3. นางสาวปวีณา  นาคหกวิค
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 1. นายณฐกร  กลางณรงค์
2. นายธีรพัฒน์  กายทอง
3. นายธีรภัทร  เจริญรักษ์
4. นายพัฒนพร  ศรีสมบัติ
5. นางสาวพีรญา  ซ้ายอ่อน
6. นายศตวรรษ  ขวัญแก้ว
 
1. นายประสบโชค  ภคธารา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐภัทร  สิงห์อยู่
2. นางสาวปรียาภรณ์  หอมกลิ่น
3. นายรนพีร์  สุทธิธรรม
4. นายสุริยา  สายเสนา
5. นายอนุภัทร  ราชนานนท์
6. นายเชาวเลิศ  ปัญญาชาญสิริ
 
1. นายดิเรก  โพธิ์พูล
2. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นายจักตราวุธ  ปวงย้อยแก้ว
2. นายชวนินท์  สืบวงศ์
3. นายชินนนท์  สืบวงศ์
4. นางสาวณัฐกาญจน์  ภูริภักดีสนอง
5. นายณัฐพงษ์  เซ่งซ้าย
6. นายธราธร  บุญพิภพ
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 1. นายกายสิทธิ์  ทองดีเพ็ง
2. นายการัณยภาส  คงฤกษ์
3. นายกิตติ  สุวรรณรัตน์
4. นางสาวกิ่งกมล  เมืองพร้อม
5. นายขจรเกียรติ  โกละ
6. เด็กหญิงจิณณพัต  ฉิมยินดี
7. นางสาวจิราพัชร  พูลมาศ
8. นางสาวชลธิชา  ปานวัน
9. นางสาวณัฐกานต์  กาญจนรังษี
10. นางสาวณัฐธิดา  กาญจนรังษี
11. นายถิรวัฒน์  จรานุพงศ์
12. นางสาวทิพวรรณ  ฉวีภักดิ์
13. นายธนกฤต  เที่ยวแสวง
14. นายธนทัต  มณีนูญ
15. นายธนพงษ์  ทองคำ
16. นายนรภัทร  ลาภชูรัตน์
17. นายบดินทร์  ยี่หวา
18. นายพงศกร  ศรีระบาย
19. นางสาวพรรณรายณ์  อินทรเจียว
20. นายพรเทพ  โสมขันเงิน
21. นางสาวพิมพ์ลภัส  ทิพย์สุวรรณ
22. เด็กชายภคพล  หลิมพันธ์โชติ
23. นายภาณุสรณ์  สาริขา
24. นายภูสิทธิ์  ศรีนิล
25. นายมลธวัช  มาศหนู
26. นายยงยุทธ  จันทรฤทธิ์
27. นางสาวยุวดี  แช่มช้อย
28. นายลัทธศิลป์  เด็ดรักษ์ทิพย์
29. นายวรมัญ  ชุมรักษ์
30. นางสาววรัญญา  บัวทอง
31. นายวิชชนันท์  ร่มโพธิ์
32. นางสาววิลาสินี  ไหม่ด้วง
33. นางสาวสลักรัก  แทนบุญ
34. นางสาวสุทธิดา  จันทฤทธิ์
35. นายอธิวัฒน์  ชูพยัคฆ์
36. นายอธิวัฒน์  ช้างน้อย
37. นายอรุชา  ริกานนท์
38. นายอันดามัน  พลไธสงค์
39. นางสาวอาทิตติยา  ฉิมทับ
40. นางสาวอินทิรา  อินวารี
 
1. นายเยี่ยมยุทธ  ฉายสง่า
2. นายวุฒิชัย  อำนวยเวช
3. นายรพีพัฒน์  คงคำ
4. นางลัดดาวัลย์  อินทร์ทรัพย์
5. นางวาสนา  ม่วงทอง
6. นางขนิษฐา  พูนพิพัฒน์
7. นางสาวนาฏจิรัตน์  เต็งมีศรี
8. นายจิรพีร์  มีสม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงกรกช  ปัญญาทิตย์
2. เด็กชายกฤษณ์  กุฬานุวัฒน์
3. เด็กหญิงกาญจนา  สุวรรณวงศ์
4. นายจักตราวุธ  ปวงย้อยแก้ว
5. นางสาวจิรนันท์  ชุ่มชื่น
6. เด็กหญิงชญานิศ  ขุนนวน
7. นายชวนินท์  สืบวงศ์
8. นายชัยวัฒน์  บุญพันธ์
9. นายชินนนท์  สืบวงศ์
10. นางสาวณัฐกาญจน์  ภูริภักดีสนอง
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  อ่อนแก้ว
12. นายณัฐพงษ์  เซ่งซ้าย
13. นายธราธร  บุญพิภพ
14. นายธวัชชัย  สายอ๋อง
15. เด็กหญิงนัทญัววาห์  สะหมาน
16. เด็กหญิงปณิตา  แก้วบุบผา
17. เด็กหญิงปริยฉัตร  ฆังคะมโณ
18. เด็กชายพิจิตร  สุกกระ
19. นางสาวภัทรวดี  แสงฤดู
20. นางสาวมลฑาทิพย์  ซอประยูร
21. นายรัฐธรรมนูญ  สังขะกิจ
22. นายวรวุธ  หนูรุ่งเรือง
23. เด็กหญิงวรัฐญาภรณ์  คงทอง
24. เด็กหญิงวริศรา  เกษม
25. นายวัชรินทร์  แกล้วทนงค์
26. นางสาววิภาพร  เจริญศรี
27. นางสาวศาวนีย์  สุขไสย
28. นายศิลา  ชูกวิโรจน์
29. เด็กหญิงสมฤดี  มาลากุล
30. นายสรวิศ  สวัสดิรักษา
31. นางสาวสุทธิรัตน์  สุวรรณพงศ์
32. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีทอง
33. นายสุรเชษฐ์  กลับรอด
34. นางสาวอภิชญา  ขุนนวล
35. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพงศ์
36. นางสาวอรชุมา  มีสิน
37. เด็กหญิงอาทิตยา  มีเดช
38. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วสองเมือง
39. เด็กหญิงเกศรา  ชะนะ
40. นายไชยยงค์  พวงแก้ว
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
2. นายศักดิ์ชัย  นวนท่วม
3. นางสาวเบญญาภา  ภักดี
4. นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
5. นางจุฑารัตน์  วรสิทธิกร
6. นางสาวเบ็ญจมาศ  จันทร์จิระ
7. นายสุรพล  ธนแก่น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวกัญชลิกา  จงอ่อน
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  ชายเขาทอง
3. นางสาวกุลสตรี  ภูมิสุธาผล
4. เด็กชายคณิน  หนุเจริญกุล
5. นางสาวจิรัชญา  ขาวแดง
6. นายจิรายุทธ  นาคปักษี
7. นางสาวจุรีรัตน์  ดำนิล
8. เด็กชายชยุตม์  ยุทรพรพงษ์
9. นางสาวชิดชนก  อู่เจริญ
10. เด็กหญิงธัญชนก  อินทร์เหมือน
11. นายธีรพล  เอ่งฉ้วน
12. เด็กหญิงนภัสนันท์  เหมฤค
13. นายนิติพงษ์  ทองเกลี้ยง
14. นางสาวปัญญดา  ฉินทสงเคราะห์
15. นางสาวปาณิศา  มีชู
16. เด็กหญิงปิยาพัชร  แก้วสำราญ
17. นายพชร  อมรวิริยานนท์
18. เด็กหญิงพิชญธิดา  ขวัญเกิด
19. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  เจริญงาน
20. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  บรรเทือง
21. เด็กหญิงฟาริดา  กาหลง
22. เด็กหญิงฟ้าประทาน  วงษ์วิเชียร
23. เด็กหญิงมนัชญา  บุตรหง้า
24. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ณ นคร
25. นายวงศกร  ไขแสง
26. เด็กหญิงวรัญญา  ศักดิ์ศรี
27. นางสาววิรชนณีย์  จันทร์สว่าง
28. นางสาววิลิกา  ชลหัด
29. เด็กหญิงสยาภา  สิงห์ชู
30. นายสยามรัฐ  โพธิ์ศรีรัตน์
31. นายสิปปกร  เหล่าภักดี
32. นางสาวสุภาวดี  ชดช้อย
33. เด็กหญิงอรปรียา  สันติพิทักษ์
34. นายอรรถกร  พุ่มเรือง
35. เด็กหญิงอรอุษา  เงินนุช
36. นางสาวอันดา  กลับฉิ่ง
37. เด็กหญิงเกศรา  ชิตภิรมณ์
38. นายเฉลิมชัย  สายหลี
39. เด็กชายเสกพิสิษฐ์  แก้วจันทร์
40. นางสาวแคทลียา  โททอง
 
1. นายศุภวัฒน์  ทองแก้ว
2. นายอับดุลเล๊าะ  ปาโละ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นายกรวิชญ์  สรรเพชร
2. นายคทาวุธ  เถรว่อง
3. นางสาวจิราภา  สุขเหลื่อง
4. นางสาวฉัตรนรี  แต้มประสิทธิ์
5. เด็กหญิงฐิติยา  ศรีสุด
6. นายณัฐกัล  มะสุนี
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กชายธนัยพงษ์  เดิมหลิ่ม
9. นายธีรภัทร  ทองหนูนุ้ย
10. เด็กชายธีรศักดิ์  สีสุรวณิช
11. เด็กหญิงนุชรี  หนูแก้ว
12. นางสาวบัณฑิตา  หลงขาว
13. นางสาวปณิตา  กำจร
14. เด็กชายปิยวัฒน์  หวังหลี
15. เด็กชายปิยะเดช  ทองรักษ์
16. นายปิลันธท์  อินทรเสนี
17. นายพชรพล  มาลยารม
18. นางสาวภัสสร  แป้นไทย
19. นายภานุมาศ  พูลสวัสดิ์
20. นายยศพล  อินทองมาก
21. นางสาวรัตนรัตน์  นานช้า
22. นางสาวลักษณ์นารา  อาจกูล
23. นางสาวลัดดาวัลย์  แสงทอง
24. นางสาววนิดา  จันเขียด
25. นางสาววราภรณ์  กุลตัน
26. นายวสันต์  ตั้งแซ่
27. นางสาววสุนันท์  รองเดช
28. นายวัชระ  ศรีไทย
29. นางสาววิลาวัลย์  ศรีเทพ
30. นางสาวศิริลักษณ์  นุ่นรัตน์
31. เด็กหญิงสุนิลตรา  ทองชั้น
32. เด็กหญิงอธิชา  ไชยวารินทร์
33. นางสาวอมิตา  พันธเกตุ
34. นายอรรถพล  เพาะพืช
35. นายอัครพนธ์  เกิดแก้ว
36. เด็กชายอัครพล  เสียงหวาน
37. นายเกียรติศักดิ์  ขลุดสกุล
38. นางสาวเบญญาภา  กันตังกุล
39. เด็กหญิงเหมือนดาว  แก้วจันทร์
40. นายเอกภพ  จันทร์เกษ
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
2. นายเจษฎาพร  จันทร์กระจ่าง
3. นางโรสนาร์นีย์  บุญณะ
4. นายนฤนันท์  สินฝาด
5. นางสาวพัฒน์นรี  จิตเที่ยง
6. นางสาวบัณฑิตา  ราชบัณทิตย์
7. นางสาวอมรรัตน์  ทองแจ้ง
8. นายประสิทธิ์  ขาวทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสะเร
2. เด็กหญิงกวิสรา  ไหมสุข
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะวะชาลีย์
4. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
5. นายกิตินันท์  ส่งสุข
6. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
7. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญะ
8. เด็กหญิงณัชชา  แซ่เฉ่า
9. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถมทอง
10. เด็กชายณัฐพล  วรรณเพ็ชร
11. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยกิจ
13. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
14. เด็กชายทักษ์ดนัย  สงแก้ว
15. นายธนากร  แซ่หลี
16. เด็กหญิงธิดารัก  แซ่ลิ่ม
17. นางสาวธิดารัตน์  หัสบดีสุนทร
18. เด็กชายนลธวัช  แซ่ตั้ง
19. เด็กหญิงนวพรรษ  วิวัฒน์ปฏิภาณ
20. เด็กชายนันทกร  คงเพ็ชร
21. นางสาวนาริน  คงรัตน์
22. นายปริญญา  เพชรสีดำ
23. เด็กหญิงปาลิตา  ยามา
24. เด็กชายภานุพงศ์  ขุนแดง
25. เด็กหญิงรวิวรรณ  ผ่องแผ้ว
26. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
27. เด็กชายวรศักดิ์  ฮั่วลี้
28. เด็กชายวรเชษฐ์  เพ็ชรจูด
29. เด็กหญิงวศินี  อิสระ
30. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ก้อนศิลา
31. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยสุวรรณ์
32. เด็กชายศราวิน   หนูแก้ว
33. เด็กหญิงอภิญญา  เกตคำขาว
34. เด็กชายอภิรเดช  พยาบาล
35. เด็กชายอันวา  เพ็ญจำรัส
36. เด็กชายอาทิตย์  ทองอร่าม
37. เด็กชายเจษฎา  แจ่มจำรัส
38. เด็กหญิงเสาวณี  วรรณุชิต
39. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
40. นายโชติรส  จินดายล
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นายปพนพัชร์  สุทธิชาเจริญพงษ์
4. นายสิริชัย  รัตนแคล้ว
5. นายรณชัย  จันทร์แก้ว
6. นายภูริวัฒน์  ไชยรัตน์
7. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
8. นายบุญฤทธิ์  คงฤทธิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 1. เด็กหญิงกรณิการ์   แซ่อิ่ม
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ชมดอกไม้
3. นายกันตวิชญ์  ภิรมย์
4. นางสาวกิ่งกาญจน์  เจ๊ะสา
5. นางสาวจีรนันท์  งามสง่า
6. นางสาวจุฑาทิพย์  สายน้อย
7. นายชัยวัฒน์  กุศล
8. นายณัฐพงศ์  ชัยวงษา
9. นายทศพร  ศักดาวุธ
10. นายธีรพล  ขนานเภา
11. นายนนทวัฒน์  สุวรรณชาตรี
12. นางสาวนฤวรรณ  ขาวปั้น
13. เด็กหญิงนูรฮาวา  เจ๊ะมูดอ
14. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ลารีนู
15. นายพงศธร  ตรีรัตน์
16. นางสาวภคินี  ศรีเดช
17. นายภาคิน  คงเปีย
18. นางสาวมนทิราลัย  จิช่อง
19. นางสาววรรณรวี  ศศิสนธ์
20. เด็กหญิงวีรวรรณ  ศศิสนธ์
21. นางสาวศรินยา  มากแก้ว
22. นายศศิรพงศ์  หิมวงศ์
23. นางสาวศุภลินีย์  จอมแสนคำ
24. นายสิทธิกร  รัตนศรีสุข
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  หวังดี
26. นายสุรศักดิ์  ยอดจันทร์
27. เด็กหญิงอัญมณี  จันทรินทร์
28. นายอัตฮารีน  หมัดตานี
29. เด็กหญิงอาธิรา  บิหลังโหลด
30. นางสาวเยาวลักษณ์  รักธรรม
31. นางสาวเสาวลักษณ์  เรืองสกุล
 
1. นายอุเสน  สำผัส
2. นายวีรวัฒน์  รัตนานุกูล
3. นายกรีฑา  บางเจริญสุข
4. นางสมใจ  สำผัส
5. นายชำนาญ  ทวีทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายทวีวัฒน์  คงทอง
 
1. นางขนิษฐา  ฉายากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายเอกพล   รองเดช
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  หนูแก้ว
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายกิตติพงศ์  สุคนธปฏิภาค
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ 1. นายเกียรติวงศ์  แก้วประถม
 
1. นายธีระวัตน์  วิไลพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  มณีโรจน์
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 1. เด็กหญิงปิยดา  นุ่นหยู
 
1. นางจิรารัตน์  ทิพย์บำรุง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พรหมพัฒน์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกมลทิพย์  ศรีเจริญ
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 1. นางสาววราภรณ์  กุลตัน
 
1. ว่าที่ร้อยโทจักรเพชร์   พรมยศ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายมุตตอฟา  กูลหลัง
 
1. นายอับดลรอศักดิ์  อาลี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. เด็กชายสุนทร  อยู่เย็น
 
1. นายสุพล  ทองมา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กชายชายใหญ่  แสงพันธ์
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายสันติวัฒน์  ทองอ่อน
 
1. นายประณต  ศักดา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นายปราโมทย์  ไชยพิทักษ์
 
1. นายพงศ์ธร  นภาพงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงอุนนดา  ปานทน
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณริสสา  ดำเนินผล
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลัญธร  สอนนอง
 
1. นายณธนัย  มากทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นางสาวรัตฏาภรณ์  อ่๋องเซ่ง
 
1. นายปราโมทย์  จันทร์ไพฑูรย์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวนัทธมน  ลิขิตชัยศิลป์
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพังงา 1. นางสาวภัทราวดี  ทองมี
 
1. นายซามูแอล  นุ่นทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นางสังคีตทิพย์  สุทธิ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. เด็กชายอนุวัฒน์  จินตนายงค์
 
1. นายสันติ  ยิ้มปลื้ม
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นายศราวุธ  สุบรรณ
 
1. นายคชานนท์  ฉ่ำเมืองปักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายณัฐพล  ทุมทอง
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นายณัฐศักดิ์  สุวรรณบรรจง
 
1. นางแสนสุข  สิงห์สุวรรณ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงอุนนดา  ปานทน
 
1. นายวิษณุ  วรรณบวร
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประดิษฐ์ษร
 
1. นางพรภิรมย์  ยีสา
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุวรรณมณี
 
1. นางศิริกุล  จิตต์พิศาล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. นางสาวพัชรามญชุ์  มีมาก
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์  ยิ่งเกียรติกุล
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายนลธวัช  นนทเสน
 
1. นายสราวุธ  ใหมรักษ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. เด็กชายทวีวัฒน์  คงทอง
 
1. นางขนิษฐา  ฉายากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี 2 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  มั่นคง
 
1. นายเอนก  ศรีสวัสดิ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. นายคุณากร   จินดา
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นายศตพรรษ  แก้วมหิทธิ์
 
1. นายสุนิสันต์  จำปากลาย
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายสวิตต์  ไชยยะ
 
1. นายยุทธพงศ์  รอดเซ็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1. เด็กหญิงญาดา  สัจจากุล
 
1. นายสัญญา  สัจจากุล
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงปัญชดา   ต๋าแก้ว
 
1. นายสานนท์  เพ็งแก้ว
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ถมทอง
 
1. นายโกศล  ชูดวง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นางสาวรัชยาภรณ์  เหมทานนท์
 
1. นายสมพร  เจริญศิริ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  ภูริภักดีสนอง
 
1. นายสากล  สืบวงศ์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียาภัย 1. นางสาวกนกวรรณ  แท่นอินทร์
 
1. นายจอม  กรองเห็น
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  ทองประดับ
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทสะเร
3. เด็กหญิงกวิสรา  ไหมสุข
4. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทะวะชาลีย์
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติ้งเก็ม
6. เด็กชายกัณธัตย์  รัตนโนชา
7. นายกานต์กมล  ทัศน์สูงเนิน
8. เด็กชายก้องภพ  สุขสวัสดิ์
9. เด็กหญิงชนัญชิดา  ปัญญะ
10. เด็กหญิงฐัติมา  จีนราม
11. เด็กชายณัฐภัทร  พรหมสว่าง
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยกิจ
13. เด็กชายณัฐิวุฒิ  เพชรสีดำ
14. เด็กหญิงณิชาพร  จันทร์เรือง
15. เด็กชายทักษ์ดนัย  สงแก้ว
16. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชูเชิด
17. เด็กหญิงธิดารัก  แซ่ลิ่ม
18. เด็กชายธิติวัฒน์  บุญญานุสนธื์
19. เด็กหญิงนวพรรษ  วิวัฒน์ปฏิภาณ
20. เด็กชายนันทกร  คงเพ็ชร
21. เด็กหญิงปาลิตา  ยามา
22. เด็กหญิงพีรพักตร์  ชัยเกษตรถาวร
23. เด็กหญิงพุธิตา  ศักดิ์สองเมือง
24. เด็กชายภานุพงศ์  ขุนแดง
25. เด็กหญิงรวิวรรณ  ผ่องแผ้ว
26. เด็กชายรัฐภาคย์  จิตรประพันธ์
27. เด็กหญิงลภัสรดา  บุญรอด
28. เด็กชายวรเชษฐ์  เพชรจูด
29. เด็กหญิงวศินี  อิสระ
30. เด็กหญิงวาเลนไทน์  ก้อนศิลา
31. เด็กหญิงวิภารัตน์  ไชยสุวรรณ์
32. เด็กหญิงหัฐญา  เดชาภูมิ
33. เด็กหญิงอภิญญา  เกตคำขวา
34. เด็กชายอภิรเดช  พยาบาล
35. เด็กชายอันวา  เพ็ญจำรัส
36. เด็กชายอาทิตย์  ทองอร่าม
37. เด็กชายเจษฎา  แจ่มจำรัส
38. เด็กหญิงเปรมฤดี  ผ่องแผ้ว
39. เด็กหญิงเสาวณี  วรรณุชิต
40. เด็กหญิงเหมือนฝัน  หมัดขาว
 
1. นายโกศล  ชูดวง
2. นายประจักษ์  ขวัญพัทลุง
3. นางวิไลรัตน์  ดีเดช
4. นางสาวกีรกาญจน์  แก้วขอมดี
5. นางเพ็ญศรี  ดุษฎีบัณฑิต
6. นายปรัชญา  จิตรเสถียร
7. นางรุจิรา  เอี่ยวสกุล
8. นางปาณิสรา  มาทวี
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา 1. เด็กหญิงกรกนก   ละอองเทพ
2. เด็กหญิงกฤตพร  ชนะสิทธิ์
3. เด็กหญิงกวิสรา  เอี่ยมศิริ
4. เด็กหญิงกาญจนา  กาญจนะ
5. เด็กชายกุลวัชร  มณีโชติ
6. เด็กหญิงจิรัชญา  แววภักดี
7. เด็กหญิงณิชากร  ศรีโชติ
8. เด็กหญิงดาราพรรณ  คงซ้าย
9. เด็กหญิงทัศน์มน  เพ็ชรประสมกูล
10. เด็กชายธนบดี  มุสิกะชาติ
11. เด็กหญิงธัญชนก  สุวรรณอ่อน
12. เด็กหญิงนพมาศ  ดำรงธนานุรักษ์
13. เด็กหญิงบาษิตา  หมัดอาหลี
14. เด็กหญิงปรัชญาณี  จันทรขาติ
15. เด็กชายปริวัฒน์  พวงผกา
16. เด็กชายปิติพัฒน์  ชูปลื้ม
17. เด็กหญิงผจงชนก  แซ่ลี้
18. เด็กหญิงพรรณภัค  เจยาคม
19. เด็กหญิงพฤกษา  รัตนพันธ์
20. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  อินทะมณี
21. เด็กชายภาณุวิชญ์  ผาสุภาพ
22. เด็กชายรัฐภัทร์  ยอดดี
23. เด็กหญิงวศินี  ชาติดำ
24. เด็กชายวิทวัส  แก้วสีขาว
25. เด็กชายศรัณย์  กาฬสินธุ์
26. เด็กหญิงศศิธร  วงศ์เลิศประดิษฐ์
27. เด็กหญิงศิรดา  บัวพันธ์
28. เด็กหญิงศุภราพร  ภู้คลองพลอย
29. เด็กชายศุภวิชญ์  ไชยชนะ
30. เด็กชายสมประสงค์  บุญธรรม
31. เด็กหญิงสลิลทิพย์  สุวรรณทอง
32. เด็กหญิงสิริมาวาดี  แสงทอง
33. เด็กหญิงสุทธิศา  สุขแก้ว
34. เด็กหญิงสุวนันท์  เพ็ชรจำนงค์
35. เด็กชายอดิเทพ  ประทุมวัลย์
36. เด็กชายอุสมาน  โอะโระ
37. เด็กชายเทพจรินทร์  คงสุวรรณ
38. เด็กหญิงเพชรรัตน์ดา  ขาวแก้ว
 
1. นายธเรศ  นรากุลพิสัย
2. นายปิยวัฒน์  ช่วยวงศ์
3. นายธนกฤต  สุวรรณชาตรี
4. นายศรัณยู  สามเมือง
5. นางสาวสุพรรษา  หนูเมือง
6. นายผดุงศักดิ์  ชัยราช
7. นางตวงมนต์  สังขชาติ
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เหมือนเพชร
2. เด็กชายกันตภณ  เที่ยงธรรม
3. เด็กหญิงกัลยา  ตันเองฉ้วน
4. เด็กชายกิตติพศ  พรมยศ
5. เด็กชายกิตติภูมิ  ยี่ภู่รัตน์
6. เด็กหญิงชญานิน  แสงศรีจันทร์
7. เด็กหญิงชิดชนก  แคนยุกต์
8. เด็กหญิงฐิตาพร  โรจนชัยกิจ
9. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เกตุประกอบ
10. เด็กหญิงณญาดา  ศุภรพิพัฒน์
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชัณวิจิตต์
12. เด็กชายทศทิศ  ผลธรรมปาลิต
13. เด็กหญิงธิดารัตน์  ตันเองฉ้วน
14. เด็กชายธีรสิทธิ์  ตู้ประกาย
15. เด็กชายนนทกร  วงศ์หนองเตย
16. เด็กชายนพดล  รักยิ่ง
17. เด็กหญิงนภัสสร  อินสว่าง
18. เด็กหญิงปณิดา  ทองรักษ์
19. เด็กหญิงประติมา  จันทร์เพชร
20. เด็กหญิงปวีณ์รัศ  ใจตรง
21. เด็กชายพลอธิป  รัตนกุล
22. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ชำนิธุรการ
23. เด็กหญิงพิรญาณ์  ชัยเดช
24. เด็กชายพีรศุภ  ตรีเนตร
25. เด็กหญิงมลนภา  เสนีย์
26. เด็กชายรุจิภาส  ตันติสิทธิกร
27. เด็กหญิงวทันยา  มากราช
28. เด็กชายวัชรพล  ศุภศรี
29. เด็กหญิงวาเนสซ่า  จิตรพงษ์
30. เด็กหญิงศรัญญา  เซ็นซูลี
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  ซ้วนเซ่ง
32. เด็กชายสรวิชญ์  อานันทสฤษฎ์
33. เด็กชายสิทธิโชค  อุดมธนเดชน์
34. เด็กหญิงสุชานรี  คงจันทร์
35. เด็กหญิงอรวรรณ  เพชรทองคำ
36. เด็กหญิงอริสา  เดชรัตน์
37. เด็กหญิงอริสา  มัทยันต์
38. เด็กชายอัยการ  คำปันนา
39. เด็กหญิงเฉลิมขวัญ  พลศร
40. เด็กชายเด่นดวง  สุทธิธรรมานนท์
 
1. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นางอรรจน์พิชญ์  ใจตรง
4. นางอัจฉรา  ลายดี
5. นางบุบผา  ชื่นปิติกุล
6. นางสาวนิตยา  ดำท่าคลอง
7. นางสาวสมสุข  วิธานติรวัฒน์
8. นายสกลธ์  เภาสู่
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ทองห่อหุ้ม
2. นายคณาธิป  บรรจงละเอียด
3. นางสาวจีรวรรณ  สาระพางค์
4. นางสาวชญานิศ  มะโน
5. นางสาวชัชฌาญา  ปัญญาโญ
6. นางสาวณัชชา  ทศทิศโยธิน
7. นางสาวณัฐฐาพร  ยศกิจ
8. นายณัฐบวร  ธนพัฒน์ศิริ
9. นางสาวณัฐพร  ขุมบัวมาศ
10. นายธนวิชญ์  ปลื้มใจ
11. นางสาวธมนวรรณ  ภู่กลาง
12. นางสาวบรรณสรณ์  นวลมุสิต
13. นายบุริศร์  เจียมวิทยานุกูล
14. นางสาวปาริฉัตร  ชูนวล
15. นายพัสกร  ตั้งอดุลย์รัตน์
16. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีนคร
17. นายฟานดี้  หะเต๊ะ
18. นางสาวภัทรลดา  เพชรประสมกูล
19. นางสาวภาวิตา  สุขเสียงดัง
20. นางสาวรังสิมา  ธรรมสิทธิ์บูรณ์
21. นายรัชชานนท์  เพ็ชรสุข
22. นางสาวรัชต์พร  ขันตยานุวงศ์
23. นายวิชญ์ภวัต  ถานะยาโน
24. นายวีระ  รักงาม
25. นายศรัณย์  หวังสุวรรณ
26. นางสาวศิวาพร  จุลพงศ์
27. นายสหรัฐ  พันธุ์เพชรนิล
28. นายสัณหพจน์  สงคราม
29. นางสาวสุภาษิตา  จันทร์สว่าง
30. นายสุรวุฒิ  ชูไทย
31. นายอภิสิทธิ์  เวชมาหะ
32. นางสาวโยษิตา  แท่นมาก
33. นางสาวโยษิตา  ทับทิมอ่อน
34. นายโอบนิธิ  นิ่มกาญจนา
 
1. นายวิสาร  สุทธิสว่าง
2. นางอัญชลี  สุทธิสว่าง
3. นางสาวศิริพร  พิทักษ์จินดา
4. นางวริสภัทร์  ภัทรอานนท์
5. นางสาวมยุรี  เพ็ชรมาลัย
6. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
7. ว่าที่ร้อยเอกวิชยานนท์  วรภาพรหมพัฒน์
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 1. นางสาวกมลชนก  คงปรือ
2. นางสาวกรรวี  ยุกตเวทย์
3. นางสาวกรองทอง  ภูสิงหา
4. นางสาวกฤติกา  ยิ้มสงค์
5. นางสาวกาญจนา  ประสาร
6. นายกานตรัตน์  วุทธชูศิลป์
7. นายคณิศร  ทิพศรี
8. นายจักรพงษ์  ชูจันทร์
9. นางสาวจันทิมา  พากเพียร
10. นางสาวจิราวรรณ  สุขประเสริฐ
11. นายณวัฒน์  จริงจิตร
12. นายดนัยเทพ  ช่วยดู
13. นางสาวนลัท  ฐิตโชติ
14. นางสาวนัทธ์หทัย  นวนหงษ์
15. นางสาวบุญนิตา  ส่องแก้ว
16. นายปณิธิ  หยงสตาร์
17. นายมงคลชัย  ดวดไธสง
18. นางสาวลลิตา  เซ่งซื่อ
19. นางสาววรัญญา  คำจันดา
20. นางสาววริศรา  สิทธิชัย
21. นางสาวสายซอ  จำเริญ
22. นายสิรวิชญ์  มากแก้ว
23. นางสาวสิริภรณ์  เครือเตียว
24. นางสาวสิโรรัตน์  ป่าสนั่น
25. นางสาวสุกฤษตา  เพ็งเกตุ
26. นางสาวสุธาสินี  ศรีคง
27. นางสาวสุพัตรา  ชิตแก้ว
28. นางสาวสุภัสสรา  ยงประเดิม
29. นางสาวสุมาตรา  หนูพลัด
30. นางสาวอารียา  เจนพาณิชพงศ์
31. นางสาวเกสรา  หนูโมระ
32. นายเทพพิทักษ์  เกลือมีผล
33. นางสาวเยาวลักษณ์  ลุ่งใส้
 
1. นายสุภาคินัย  จันทรกูล
2. นายวิษณุ  วรรณบวร
3. นายชยศัพท์  กระแสร์สาร
4. นางธมลวรรณ  ฤทธิ์หมุน
5. นางสาวสุวิมล  แคนยุกต์
6. นายคณาวุฒิ  จันทรดึก
7. นางสาวพลิ้วแพร  โชติรัตน์
8. นางนฤมล  จุทอง
 
0 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาบอน 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทิษารักษ์
2. นางสาวกาญจนา  ชิตเตชะ
3. นางสาวกานต์รวี  บัวทองคำ
4. นางสาวกิตติยา  หนูรุ่น
5. นางสาวกุลภรณ์  วุฒิวงค์
6. นายชัยวัฒน์  รัตนคช
7. นายชิษณุพงศ์  ทองทิพย์
8. นางสาวณัฐฐา  ศรีแก้ว
9. นายธนภัทร  เรืองแก้ว
10. นางสาวธัญญลักษณ์  ชัยชนะ
11. นางสาวธัญลักษณ์  สุริยนต์
12. นางสาวนฤมล  รอดบัวทอง
13. นายปัณส์ปาณัสม์  แก้วหย่อง
14. นางสาวปัทมา  คงกะพันธ์
15. นางสาวพัชรินทร์  หนูหนอง
16. นายพิชรัตน์  จีนพันธ์
17. นายวรท  ปรีชามารถ
18. นางสาววิภาดา  อินทร์แก้ว
19. นางสาวศรัณย์พร  สุมาส
20. นางสาวศรุตยา  จันทร์ทรัพย์
21. นางสาวศศิธร  รอดเพชร
22. นายศิริพงษ์  สุมงคล
23. นางสาวศุภานัน  เพ็งธรรม
24. นางสาวสาริดา  ชูขาว
25. นางสาวสุจิรา  หนูเนตร
26. นางสาวสุรางคณา  จำปา
27. นางสาวอภิชญา  ทองทิพย์
28. นายอภิสิทธิ์  เหล่าภัทรเกษม
29. นางสาวอรษา  จันทร์เพชร
30. นางสาวอะธิเมธิ์  เพ็งชัย
31. นางสาวอังคณา  เรืองสังข์
32. นายอุดมศักดิ์  ชัยวิชิต
33. นางสาวเรณุกา  ทิพย์ปัญญา
 
1. นายธนิต  ชูมาก
2. นายวันชัย  มณีสม
3. นายวันทยา  ชำนาญกิจ
4. นางพิมภ์ลภัส  วานิช
5. นายอัทธ์อากร  อิศรางกูร ณ อยุธยา
6. นางสักการะ  จู่ซู่
7. นายสมจิตร  ปั้นรอบรู้
8. นางพัสตราภรณ์  แผลงรักษา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายณัฐวัตร  ย่องเส้ง
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  วินทานุกูล
3. เด็กชายธันยากร  ถวายพร
4. เด็กชายภูวเดช  บุญคงแก้ว
5. เด็กหญิงมนัญชยา  ทองร่วง
6. เด็กหญิงวรวลักษณ์  ไชยบัณฑิต
7. เด็กชายศุภกฤต  จติภาค
8. เด็กหญิงสมิตานัน  แก้วดำ
 
1. นางอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นายสุรศักดิ์  คงทอง
3. นางสาวพัสวีร์  จำเริญวัตติ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   สร้างสวน
2. เด็กชายธีรพงศ์   ย่องตี๋
3. เด็กชายพิธิวัฒน์   มะหา
4. เด็กชายภาติวัฒน์   สุขประวิทย์
5. เด็กหญิงวรรณพร  ทองสกุล
6. เด็กหญิงศศิธร   ทองมาก
7. เด็กชายศุภณัฐ   ทิชัย
8. เด็กหญิงสุวรรณพร   ดีปานแก้ว
9. เด็กชายเพชรนคร   อ้นทอง
10. เด็กหญิงเหมือนฝัน   อวยพร
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. เด็กหญิงจิราพร  ทองบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ปัททุม
3. เด็กชายทักษิณ  ดอนบัณฑิต
4. เด็กชายนิติกร  สีเขียว
5. เด็กชายพงศกร  ปานส๊ะ
6. เด็กหญิงศิริเบญจพรรณ  ชุมเรือง
7. เด็กชายสุกฤษฎิ์  รุ่งเรือง
8. เด็กหญิงสุฑารัตน์  จารุธรรม
9. เด็กหญิงอาริษา  ช่างพูด
10. เด็กชายเดชาธร  แสงจันทร์
 
1. นายสุริยันต์  จันโสด
2. นางขัตติยา  สันหวัง
3. นางสาวอุไรพร  ธรรมเกตุ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. นางสาวณัฏฐิดา  สุขบำเพิง
2. นายปัณณพัฒน์  พรมกิตติยานนท์
3. นางสาวปิญชาน์  ท่าพริก
4. นายปิยวัฒน์  ทองพัว
5. นายภูพิงค์  แก้วบางพูด
6. นายภูเขา  แก้วบางพูด
7. นายอดิเทพ  เดชพรหม
8. นางสาวอรณิช  เถาว์เป็น
9. นางสาวอรณิชา  ชูโฉม
10. นางสาวเบญญาภา  พรหมเทพ
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
3. นายฉัตรชัย  ฉิมประสิทธิ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธิ์   ธนเชวงวงศ์
2. นางสาวชนาพร  มะยงค์
3. นายชัยณรงค์   เพ็ชรวงค์
4. นายณรงค์ศักดิ์   โรยอุตระ
5. นางสาวดมิสา   พงพันธ์
6. นางสาวนัดดา  เบาะแฉะ
7. นางสาวพิมพิไล   ยาเพ็ชร
8. นายภาสุ   จินาชี
9. นายเฉลิมพร   จิตติพงศ์
10. นายเตมีย์  ศรีคง
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา 1. นายณัฐพล   พลอยสมบุญ
2. นายวิทยา  ไชยจิตร
3. นางสาววีร์สุดา   ชีวปภาดา
4. นางสาวอทิตา  จิตรนุ่ม
5. นางสาวอรณัฐ  อินราช
6. นางสาวอรอนงค์   จิตพิทักษ์
7. นายอเนโชว์   ไชยจิตร
8. นายเชิดศักดิ์   พูลศักดิ์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  ภวภูตานนท์
2. นางจิราตรี  บุญยอด
3. นางปิตุพร  ธรรมโร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกฤตยา  โรจนพุทธ์
2. เด็กหญิงคันธรส  บุญราศรี
3. เด็กหญิงณัฏฐ์ชิตา  โง้วพิพัฒน์มงคล
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฮานาฝี
5. เด็กหญิงรัชชมนต์  เพ็งเขียว
6. เด็กหญิงรัชนันต์  แดงเหมือน
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงคีตภัทร  สังข์เถี่ยว
2. เด็กหญิงชญานิน  บัวน้อย
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ศรีไพโรจน์
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  บัวน้อย
5. เด็กหญิงเจนนิสา  พุทธาโร
6. เด็กหญิงเบญจมาศ  ใสแวว
 
1. นางปฏิญาภรณ์  ธานีรัตน์
2. นางหทัยรัตน์  วัตรุจีกฤต
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  มนัสสา
2. เด็กหญิงจริยา  พลจางวาง
3. เด็กหญิงชลธิฌา  สุขสนิท
4. นางสาวทิพวัลย์  จอหอ
5. เด็กหญิงสุธิดา  โคธา
6. นางสาวอุรชา  ชนะพล
 
1. นางสาวพิมพ์พร  โพธิ์กลิ่น
2. นายวีรพงษ์  กันทัด
3. นายทวีศักดิ์  ทองเฝือ
4. นางสาวเบญจวรรณ  ใจรักษ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นายณรงค์ศักดิ์   โรยอุตระ
2. นางสาวพณิดา   หีตนาคราม
3. นางสาววราภรณ์   สมบูรณ์
4. นางสาวศิริประไพวรรณ   เสียงใหญ่
5. นางสาวเจนจิรา   สุวรรณประเสริฐ
6. นายเตมีย์   ศรีคง
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกรองกาญจน์  พริกเบ็ญจะ
2. นางสาวณิชนันทน์  บุญเกื้อ
3. นางสาวธันยากร  ขลิกโท
4. นางสาวปาลิตา  ยวงใย
5. นางสาวภรณ์วรัตน์  สุวิชาชนันทร์
6. นางสาววิมลศิริ  มาลัย
7. นางสาวอันนา  ทับอินทร์
8. นางสาวเบญญาภา  พิบูลย์รัตพงษ์
 
1. นางสาวพิชญา  อินทรไชโย
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจันจิรา  บุญจริง
2. นางสาวจันทกานต์  สุวรรณสถิตย์
3. นางสาวชัญญานุช  พนาลี
4. นางสาวชุติมา  ตั้งชู
5. นางสาวณัฐกานต์   หนูสุด
6. นางสาวธารารัตน์  ปิติเกียรติกุล
7. นางสาวนุสรา  รัตนพันธ์ุ
8. นางสาวสโรชา   วันธงไชย
9. นางสาวอรยา   ตรีโชติ
10. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นางสาวชฏาพร  ศฤงคาร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. เด็กหญิงนฤมล  หนูช่วย
2. เด็กหญิงพันวสา  ก้องประวัติ
3. เด็กหญิงศศิธร  สายทอง
4. เด็กหญิงอมราพร  จันทวงศ์
5. เด็กหญิงอารียา  เมฆเรือง
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนรี   ทองมาก
2. เด็กหญิงธารารัตน์   ธราพร
3. เด็กหญิงปานจันทร์   รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพิชญพัฒน์   พฤกษ์พิมาน
5. เด็กหญิงสสิทรณ์   พลเจริญ
6. เด็กหญิงสุธิดา   พิทักษ์กาญจน์
7. เด็กหญิงสุอัมพร   คงสมัคร
8. เด็กหญิงอัญชิสา  เพียงจันทร์
 
1. นางอุไรวรรณ  สมตน
2. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
3. นางวรรณาพร  อยู่สุข
4. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวกชมนปภานัน  ทองมณี
2. นางสาวกิตติยา  ชุมทอง
3. นางสาวญานิศา  หวานวงศ์
4. นางสาวนภารินทร์  เพ็ชรสี่หมื่น
5. เด็กหญิงนลินี  ศรีแก้ว
6. เด็กหญิงพัณณิตา  กิจคาม
7. เด็กหญิงรมิดา  เดชาฐาน
8. นางสาวศศิธร  แซ่ผ้าง
 
1. นางสมจิตร์  มารคคงค์แก้ว
2. นางดุษฎี  บุญหนูกลับ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 1. นางสาวกุลนัฐ  บุญรัตน์
2. นางสาวธนศร  รามมาก
3. นางสาวธีรตา  สันหมาน
4. นางสาวนัฏฐิฌา  พรหมอินทร์
5. นางสาวมัญชุพร  ไม้ทองงาม
6. นางสาวรุ้งทอง  ย่องเซ่ง
7. นางสาวสุชาดา  แสงมณี
8. นางสาวอุไรวรรณ  กำเหนิดดี
 
1. นางชุติมา  ศิริประภา
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. นางสาวพณิดา   หีตนาคราม
2. นางสาวพัณนิภา  วุ่นคง
3. นางสาววราภรณ์   สมบูรณ์
4. นางสาวศิริประไพวรรณ   เสียงใหญ่
5. นางสาวสุภาวดี   ประสมศรี
6. นางสาวเจนจิรา   สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวรัตนา  สมบูรณ์
2. นางอุไรวรรณ  สมตน
3. นางเบญจพร  เชิงไกรยัง
4. นางวรรณาพร  อยู่สุข
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งสง 1. นางสาวจันทกานต์  สุวรรณสถิตย์
2. นางสาวชุติมา  ตั้งชู
3. นางสาวณัฐกานต์  หนูสุด
4. นางสาวธาดารัตน์  ปิติเกียรติกุล
5. นางสาวนุสรา  รัตนพันธุ์
6. นางสาวสโรชา  วันธงไชย
7. นางสาวอรยา  ตรีโชติ
8. นางสาวเกศรินทร์  นามเสน
 
1. นางแอนนา  ขาวเรือง
2. นางสาวชฏาพร  ศฤงคาร
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจรีวรรณ  บุญช่วย
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองประสูตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  อาชาฤทธิ์
4. เด็กหญิงณัชชา  อมรสถิตย์
5. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  สีละพงศ์วัฒนา
6. เด็กหญิงณัฐชญา  สีละพงศ์วัฒนา
7. เด็กหญิงปวริศา  เจริญพูล
8. เด็กหญิงรุจิรา  หวันตะหา
9. เด็กหญิงวิภาวี  คุ้มตัว
10. เด็กหญิงอชัญญา  หนูคง
 
1. นางสาวกุลธิดา  สว่างศรี
2. นางสาวกัญญา  แสงอรุณ
3. นางวาสนา  ไชยวรรณ์
4. นายสันต์ติ  เกราะแก้ว
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เมืองไทย
2. เด็กหญิงช่อลดา  โออินทร
3. เด็กหญิงญาติมา  ซู่ซั่น
4. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีประสิทธิ์
5. เด็กหญิงลักษิกา  บุญครอง
6. เด็กหญิงวิรวรรณ  จันพุ่ม
7. เด็กหญิงศศนันท์  ทองดี
8. เด็กหญิงศศินิภา  อั้นจุ้ย
9. เด็กหญิงศุภวัลย์  สงคราม
10. เด็กหญิงสิริวรรณ  นามเข็ม
11. เด็กหญิงสิรีธร  ขวัญเพชร์
12. เด็กหญิงอมรรัตน์  ยาวะโนภาส
13. เด็กหญิงเนาวเนตร  รักคง
 
1. นางกิตติญา  อนันต์เจริญวงศ์
2. นางสาวอาภัทรสรณ์  จิตสวัสดิ์ไพบูลย์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  มณี
2. เด็กหญิงจามจุรี  ศรีแก้วอ่อน
3. เด็กหญิงณฤดี  วงศ์ประชุม
4. เด็กหญิงนฤมล  หน่อทอง
5. เด็กหญิงภรภัทร  ชาญพล
6. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ไชยหมาน
7. เด็กหญิงวรรณกมล  วงศ์เอี่ยม
8. เด็กหญิงวริศรา  ดอนนาปี
9. เด็กหญิงอภิพร  หงส์เหาะ
 
1. นายกัญญาภัทร  เกษมสุข
2. นางปรีดา  พละพึง
3. นายสังเวียน  มูสิกะเจริญ
4. นางสาวชุติญา  วงศ์ปนทอง
5. นางสาวฟัตมี  วงศ์กาซอ
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 1. นางสาวกัลยรัตน์  เพชรหนู
2. นางสาวชญานี  เลขะจิตร
3. นางสาวณัฏฐิกา  ช่วยธานี
4. นายณัฐดนัย  สระทอง
5. นางสาวธนพร  สีทองเที่ยว
6. นายธนวัฒน์  หมื่นละม้าย
7. นายธนวัฒน์  เอ่นตุ้ง
8. นางสาวธันยชนก  หัวเขา
9. นางสาวธิดารัตน์  เพชรหนู
10. นางสาวนาราภัทร  เกื้อนะ
11. นางสาววณิชยา  ไกรเทพ
12. นางสาวศุภมน  เขาทอง
13. นางสาวสุชารัตน์  อินทร์วงศ์
14. นางสาวสุธาสินี  จูมิ
15. นายสุรีวงศ์  นุ่นชูผล
16. นางสาวอภิญญา  ทองผุด
 
1. นายณรงค์  ชูจันทร์
2. นายอานนท์  เรืองรัตน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังพิทยากร 1. นางสาวกชพร  พันธุ์นาค
2. นางสาวกนกวรรณ  อุ่นใจ
3. นายธนากร  เสนีย์
4. นางสาวธัญวรัตน์  ทองย้อย
5. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณรัตน์
6. นางสาวนิติษา  บุญศรี
7. นางสาวบุญจรัส  ลูกอ้น
8. นางสาวปวีณา  ส่งแสง
9. นางสาวปุณยวีร์  มาศวิเชียร
10. นางสาวพชรพรรณ  บุณยบวรวิวัฒน์
11. นายรวิโรจน์  รักษา
12. นางสาววาสนา  นิ่มนวล
13. นายวิโรจน์  หมวดหลำ
14. นางสาวสกายทิพย์  ไชยบุตร
15. นายสรายุทธ  สงคราม
16. นางสาวอสมาภรณ์  ศุภรทวี
 
1. นางสาวปิยะธิดา  จันทพันธ์
2. นายจารึก  ยกถาวร
3. นายเอกลักษณ์  หาดสุด
4. นายสุรเชษฐ  สองรักษ์
5. นางสาวฝาตีมะ  คลังข้อง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวกนกพิชญ์  ยาชะรัด
2. นางสาวพรรรนารา  ชุมนม
3. นางสาวภัสสอร  จำเริญวัตติ์
4. นางสาววรัญญา  จันทร์จูด
5. นางสาวศวรรยา  ลือชัย
6. นางสาวศุภิสรา  มณีรัตน์
7. นางสาวสายแพร  ลายทิพย์
8. นางสาวอมสรดา  ช่างสาร
9. นางสาวเบญจพร  ชัยอนนท์
10. นางสาวแก้วกาญจน์  หนูกลับ
 
1. นางอรพรรณ  อาสนวิเชียร
2. นายสุรศักดิ์  คงทอง
3. นางสาวพัสวีร์  จำเริญวัตติ์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายทรงโปรด  ผ่องแผ้ว
2. นายปิยพงษ์  ดำมุนี
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ชัยยศ
4. เด็กหญิงโชติมณี  พลูมาศ
 
1. นางอัมพา  หทัยวสีวงศ์
2. นางสาวพัชรีวรรณ  อินทสุรัช
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ 1. นายทนาชัย  ว่องไว
2. นายนภดล  ชุมทอง
3. นายพลวัฒน์  มุสิกรัตน์
4. นางสาวสุมาลี  อับดุลเลาะ
5. เด็กชายสุรศักดิ์  บุญมี
 
1. นายอธิพงศ์  รัชสิทธิ์
2. นางฐิติกร  เต็งรัง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ 1. นายจิรพัส  สกุลสวน
2. นายธนวัฒน์  พรหมรักษา
3. นายนันทวัฒน์  อ่าวลึกเหนือ
4. นายวงศกร  ปรางหมู่
5. นายวุฒิชัย  ใจเพียร
 
1. นายสุทธิพันธ์  ทองล้วน
2. นางโชติมา  เถาว์อั้น
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 1. นายรัชชานนท์  ลือย่านยาว
2. นางสาวอารยา  เวกชาลิกานน
 
1. นางสาวศรีเพ็ญ  ชูเรือง
2. นางสาวชนิกา  ไตรย์พืชน์
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 1. นายนิติพงศ์  คงทอง
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  เฮงประเสริฐ
 
1. นางสาวอังศุมาวรรณ  ฉวาง
2. นางสาวณัฐธนา  ขุนทอง
 
0 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  มีแก้ว
2. เด็กชายปรเมศวร์  แพรกบรรเทิง
 
1. นางนวพร  อักษรทอง
2. นางกฤษณา  วุฒิศักดิ์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายซามีรู  ยูโซะ
2. เด็กชายนูรุดดีน  อาลี
3. เด็กชายมะรอซี  แก้วทวี
4. เด็กชายมูฮัมหมัดฟัฏลี  สะมะแอ
5. เด็กชายอับดุลฮาฟิส  ดีเย๊าะ
6. เด็กชายอัสรี  ยา
7. เด็กชายอิบรอเฮง  กือจิ
8. เด็กชายไอดี  สามะ
 
1. นายรอพา  วาแฉะ
2. นางสาวจรรยมณฑน์  หนูชู
3. นายกวิศ  หนูชู
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายกิจพิทักษ์  ดิษขนาน
2. เด็กชายจักรกฤษ  ห่วงจริง
3. เด็กชายจิรายุ  สงพาระ
4. เด็กชายถิรเจตน์  รอดจินดา
5. เด็กชายธราพงศ์  อ้นเพชร
6. เด็กชายธราเพชร  อ้นเพชร
7. เด็กชายรุ่งโรจน์  จุ้ยเฒ่า
8. เด็กชายสว่าง  บัวทอง
 
1. นายอุดม  หลำเบ็ลส๊ะ
2. นายบัญจบ  จันทร์คล้าย
3. นางจิราภรณ์  จันทอง
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. เด็กชายกานดิศ  ชุมทอง
2. เด็กชายชยธร   คนงานดี
3. เด็กชายธนากร  พัฒนเดช
4. เด็กชายนลธวัช  จันทร์หุ่น
5. เด็กชายบัลลังก์  เดชะ
6. เด็กชายพงศ์รักษ์  เผือกเนียม
7. เด็กชายศิริวัฒน์  เอี่ยวประดิษฐ์
8. เด็กชายอธิยุต  เพ็งรัตน์
 
1. นายนิพนธ์  ปรุงเหล็ก
2. นางอภิรักษ์  ลบถม
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายปรีชา  ปานหมีน
2. นายสราวุธ  แซ่แต้
3. นายสหรัถ  หลงชิน
4. นายสุทธิพงศ์  ทองสาย
5. นายเศรษฐ์  ทองชูช่วย
6. นายโสภณ  หะยีอาบูบากาด
 
1. นายวีนัส  บุญฤทธิ์
2. นายสุริยันต์  จันโสด
3. นางสาวพัฒิยา  เพชราภินันท์
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านนาสาร 1. นายธงชัย  พรหมจินดา
2. นายพีรยุทธ  ศรียาภัย
3. นายยุทธพงศ์  พัดดำ
4. นายวัตศล  พัฒนสิงห์
5. นายสหรักษ์  เกษกล้า
6. นายเอกรัตน์  เศวตเวช
 
1. นางนาตยา  ดำพัฒน์
2. นายวินัย  ดำพัฒน์
3. นางพัฒนสุฎา  เพชรมีศรี
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา 1. นายธวัชชัย  แดงสกล
2. นายธีรโชติ  วิประจง
3. นายพีรพัฒน์  นาคสังข์
4. นายวุฒกานต์  พุ่มนิล
5. นายสิทธิศักดิ์  คำภักดี
6. นายอวิรุทธิ์  แย้มรส
 
1. นายสุรพงศ์  ขวัญคีรี
2. นายวราห์  ชุมแสง
3. นางสาวสุรีรัตน์  สอนสินลา
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  แหวนเพชร
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เรืองเดช
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ฟองฟุ้ง
 
1. นางสาวปทุมพร  เอ้งฉ้วน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. เด็กหญิงณัชชา   ชัยต่างเมือง
2. เด็กหญิงพิมมาดา  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงศริญญา  กระแสร์
 
1. นางนิลตา   เหมมินทร์
2. นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจสกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายนิธิ  เกิดแก้ว
2. นางสาวผณิตา  บุญยะวันตัง
3. นางสาวเหมหงส์  คงนุรัตน์
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. นางสาวกมลวรรณ์  ธรรมรัตน์ฒิกุล
2. นายจตุพล  เยี่ยมยนต์
3. นางสาวพรรณกร  เสวกวรรณ
 
1. นางศิริพร  วิเศษกลิ่น
2. นางจิรารัตน์  อุณหศิริกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ 1. นางสาวดวงจันทร์  เพ็ชรสุวรรณ
2. นางสาวภาวิณี  สมสิทธิ์
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  รักพวก
 
1. นายอรรถพร  สารานพกุล
 
0 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณิสรา  ประดับทรัพย์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ด้วงรุ่ง
3. นางสาวธัญวรัตน์  เพ็ชรขำ
 
1. นายปราโมทย์  บุญยัง
2. นางจุฑาภรณ์  โสตถิโยธิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายกิตติภพ  คำสมาน
2. นายธีมธัช  สวาสดิ์ธรรม
 
1. นางสาวละมัย  ธารเนตร
2. นางสาวภารตี  หนูสังข์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีพัทลุง 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  พรหมนุ่น
2. นางสาวปิยวัชร์  ถนอมแจ่ม
 
1. นายชาติ  อาษาชำนาญ
2. นางจงจิตร  นิลวงค์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กหญิงนรีกานต์  ประกอบเขาทอง
2. เด็กชายศิธิภาพ  สติสังวร
 
1. นางสาวจรรยาพร  อรหัสถ์
2. นางสาวนงลักษณ์  ชูยังด้วงโยธา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายกนต์ธีร์  ตันพงษ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เชื้อกูลชาติ
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ชื่นวิเศษ
2. เด็กชายภูมิศิลป์  งิ้วราย
 
1. นางเยาวลักษณ์  ญาโน
2. นางสาวฐานิกา  นวลคล้าย
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 1. เด็กชายชลสิทธิ์  หะยีมะลี
2. เด็กชายสุธาวี  สะอะ
 
1. นางสาวคอบเสาะ  มูหนะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 1. นางสาวปลารี  เครือจันทร์
2. นายภราดร  ปล้องอ้วน
 
1. นายเสียงเริง  อินทรสุวรรณ
2. นายจำนงค์  ชัยเพ็ชร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นางสาวสโรชา  เอาไชย
2. นางสาวอรอนงค์  จินดามณี
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายปฐมพร  อติวัฒนวงศ์
2. นายอนุพงศ์  สุวรรณโณ
 
1. นางสาวมนทิรา  อุปถัมภ์
2. นายก่อเกียรติ  วิริยะสมบัติ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กชายกฤษฎาวุฒิ   ออล์เดอมอนิกออฟ
2. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ภู่เกียรติกุลศิริ
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละอายพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายปฏิพล  บำเบ็ญ
2. เด็กชายสุริบา  มัฏฐาพันธ์
 
1. นายอดิศร  รอดเหลื่อม
2. นางอุไรวรรณ  นรินทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  แซ่ลิ่ม
2. เด็กชายพัสกร  แก้วเก้า
 
1. นายณปวร  คงทอง
2. นางสาวเสาวันดี  ชนะเพ็ชร์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นางสาวจิดาภา  เถรว่อง
2. นายศุภชัย  บุญเจริญ
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นางสาวสุจิตราภรณ์  ฉิมเรือง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. นายคณิน  คำกิ่ง
2. นายทวีศักดิ์  วะเจดีย์
 
1. นายอิมรอน  แลเจ๊าะ
2. นายสาคร  หนูอิน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 1. นายณัฐชนน  สมัครการ
2. นายทวีสิน  บัวทอง
 
1. นายธันวิน  ณ นคร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ 1. เด็กชายอธิราช  ทองสิน
2. เด็กชายเจตรินทร์  ทองชู
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ชูยังด้วงโยธา
2. นางสาวสุดารัตน์  พรสว่างนิมิต
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวณัฐกานต์  ฉิวยิ้น
2. นางสาวอมรรัตน์  รอดวงศ์
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนราสิกขาลัย 1. เด็กชายภาคภูมิ  หะยะมิน
2. เด็กชายศิวกร   ชินพงศ์
 
1. นางสาวมีซะห์   กายาแดง
2. นายมะซอดี  มิงยีนา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงจันทร์
2. เด็กชายนิธิ  น้อมประวัติ
 
1. นายเอกพิชัย  ชัยทอง
2. นางสาวสิเรียม  ประชุมรัตน์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายธนกร  ประสมกิจ
2. เด็กชายมนัสวี  คมขำ
 
1. นายรัชชานนท์  พูลเอียด
2. นายอนุทิน  หมึกแดง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มีล่าม
2. เด็กหญิงสุชัญญา  เวียงจันทร์
 
1. นายพยุงศักดิ์  กูลช่าง
2. นางพิศมัย  เอ่งฉ้วน
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ทองฤทธิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชูประสิทธิ์
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  วัฒนเมธาวี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียาภัย 1. เด็กชายพงศกร  เหล่านาค
2. เด็กชายสหพันธ์  แก้วสวี
 
1. นายสุชาติ  แช่ม
2. นายธเนตร  เล็กวารี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. เด็กชายรัชชานนท์   สว่างรัตน์
2. เด็กชายวรพล   มะลิวงค์
 
1. นางสาวชัชฎา  มากแก้ว
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายทศวรรษ  จันทะพิทักษ์
2. นายพชรพล  วงศ์สุวัฒน์
 
1. นายสุชาติ  แช่ม
2. นายธเนตร  เล็กวารี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นายบุรินทร์  พันธ์ชาติ
2. นายวรัญญู  จีนาสุข
 
1. นางสาวอุมาพร  ต้อยแก้ว
2. นางสาวอรจิรา  มีศรี
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎา 1. นางสาวกนกวรรณ  โททอง
2. นางสาวกษมน  ประกอบผล
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัษฎา 1. นายณัฐวุฒิ  แพทย์นาดี
2. นายสาธิต  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายณัฐวัตร  เอียดทอง
2. นางจินดาวรรณ  บุญชากร
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนบพิตำวิทยา 1. นางสาวภูสุดา  จันทร์มาศ
2. นางสาววิภารัตน์  ปทุมมาศ
 
1. นางสาวชุติมา  จุ้ยบุตร
2. นางสุภนีตา  กังเซ่ง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 1. นายพีระพล  มะลิวงค์
2. นายสันติ  ฤทธิจันทร์
 
1. นางสาวชัชฎา  มากแก้ว
2. นางอัจฉรา  ไชยทอง
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะรำลึก 1. นายพิสิษฐ์  วจนสาระ
2. นายวิชชุพงศ์  แสงผะกาย
 
1. นางสาวอุบล  ดวงสุด
2. นางสาวธันย์ชนก  แอนโทรบัส
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายกวิน  ไวทยวงศ์สกุล
2. นายปัณณ์  เรืองจารุวัฒนา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย  ชลธาร
2. นางสุนันตา  ลุพรหมมา
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.92 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล 1. นางสาวธนพร  เรืองหิรัญ
2. นางสาวฟองชล  แซ่เล่า
 
1. นายวิชัย  บัวเนี่ยว
2. นางสาวนริศรา  บินเจ๊ะอาลี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายธนบดี  จงศิริ
2. เด็กหญิงยอดธิดา  พุดคง
3. เด็กหญิงวรวดี  ศุภจำรูญ
 
1. นางสาวพิชญาภร  หนูอุไร
2. นายอานนท์  ชูดำ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 1. เด็กหญิงชิตชนก  ทองโรย
2. เด็กชายณัฐวัตร   โมฬี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพชรรัตน์
 
1. นายอิมรอน  และเจ๊าะ
2. นางสาวสาลินี  ทับไทร
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กชายณัฐภัทร  นุดล
2. เด็กชายมัฆวาน  โลหิตศิริ
3. เด็กชายรเณศ  ชูเผือก
 
1. นางกัลยา  เพชรกาศ
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 1. นายกฤตนัน  ฉลอง
2. นางสาวจิดาภา  เถรว่อง
3. นางสาวอินทุอร  แก้วละเอียด
 
1. นายประสิทธิ์  จิตเที่ยง
2. นายเฉลิมชัย  สุรางค์โสภณ
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 1. นางสาวกิรณา   สุวรรณอ่อน
2. นางสาวนภัสกร   ขจรศักดิ์สิริกุล
3. นายนิธีภัทร์  ตันติเจริญวิวัฒน์
 
1. นางสาวกิติมา  เพชรทรัพย์
2. นายสุธน  ภักดี
 
0 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพัทลุง 1. นายถิร  ขุนรักษ์
2. นายอรรถสิทธ์  สรเสนีย์
3. นายโกมินทร์  ชุมพิบูลย์
 
1. นางกัลยา  เพชรกาศ
2. นายวรธ  โสเจยยะ
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายฐิติวัสส์  ธรรมะ
2. นายนัทพล  ถวิลอ่อน
 
1. นางกนกวรรณ  ขำบุรี
2. นางสาววนิตชนัย  ยังสุข
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 1. นายศุทธิวีย์  ปิติสุรีย์
2. นายอรรถพล  ฉัตถการ
 
1. นายพรชัย   วงศ์เปี่ยมศักดิ์
2. นายจตุรวิทย์  มิตรวงศ์
 
0 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากจั่นวิทยา 1. นายอนุวัฒน์  แดงสว่าง
2. นางสาวเพ็ญนภา  ทองใสพร
 
1. นางธารรริน  ไพโรจน์
2. นางสาวพรทิพย์  เกี่ยวม่าน
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจิณณวัตร  ตัดสมัย
2. เด็กชายภาณุมาศ  คัจฉะภา
3. เด็กชายสรวิชญ์  พงษ์เตรียง
 
1. นายมานะ  ถูวะการ
2. นายพรเทพ  อนันต์
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงค์  พงค์พีระ
2. เด็กชายณัฐพล  มั่นคงคำ
3. นายศราวุฒิ  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นายสุทิน  ขาวเผิอก
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายภูมิสิทธิ์  เขื่อนมั่น
2. เด็กชายฤทธิชัย  สุขสร้อย
3. เด็กชายสมพจน์  สระใหญ่
 
1. นายกิตติพงษ์  กลัดเจริญ
2. นายอนุทิน  หมึกแดง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  รักนิ่ม
2. นายชวกร  ช่วยเมือง
3. นายณัฐวุฒิ  จันทร์ทักษ์
 
1. นางสมจิตต์  ตีบกลาง
2. นางสาวพัชราพรรณ  เม่าน้ำพราย
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกะทู้วิทยา 1. นายทองปาน  ทองพิมพ์
2. นางสาวอำภรรัตน์  ชาติวงษ์
3. นายไชยพงศ์  เจิมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภากาญจน์  รักษาวงศ์
2. นายเฉลิมพล  มีดวง
 
0 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนศรีวิทยา 1. นายก้องภัค  สีนา
2. นายธีรภัทร์  ภุมรินทร์
3. นายประจักษ์  พงษ์กระจาย
 
1. นายจีรศักดิ์  ภู่ทับทิม
2. นางเนาวรัตน์  ภู่ทับทิม
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่อึ๋ง
2. เด็กชายพงศภัค  สิงหา
3. เด็กชายสุวัจน์  คุณรัตนาภรณ์
 
1. นางยุวดี  ชูภาพ
2. ว่าที่ร้อยตรีดุสิต  บ้านนบ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 1. เด็กชายกฤตยชญ์  จารุรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  คงมณี
3. เด็กหญิงภัครมัย  ใบเนียม
 
1. นางวรัญญา  พันธุวงศ์
2. นายสิริศักดิ์  บุญคง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากพนัง 1. เด็กชายณัฐพล  ทองแป้น
2. เด็กชายภควัต  ธาดาบุญภิพัฒน์
3. เด็กชายเอกฉัตร  ตั้งฉัตรทอง
 
1. นางสาวพิชญา  ภู่นพกิจ
2. นางสาวชไมพร  พุมดวง
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียาภัย 1. นายธีระพงษ์  คำเรือง
2. นายภวินท์  บุญมี
3. นายสิทธิกร  วัฒนไชย
 
1. นายธเนตร  เล็กวารี
2. นายศุภณัฐ  เจี่ยกุญชร
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวบุณฑริกา  พรหมสถิตย์
2. นายอานนท์  พันธุ์ยศ
3. นายเสฏฐวุฒิ  เอมโอฐ
 
1. นายภรัญญู  อานนท์
2. นายอานนท์  ชูดำ
 
0 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 77.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุไหงโกลก 1. นายยศศิริ  มากจงดี
2. นางสาวอนัญญา  อนุกูล
3. นายอารฮัม  มามะ
 
1. นางฮาสลีนา  เปาะซา
2. นายร่อโอบ  เส็นคง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกัลป์  ยอดสนิท
2. เด็กชายพิษณุ  สอนแก้ว
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สุขมาก
 
1. นางภัทธนันท์  มากช่วย
2. นางสาววรารักษ์  ขุนอักษร
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.48 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๙ จังหวัดนราธิวาส 1. เด็กชายมูฮัมหมัดตอเฮ  หะยีสะอะ
2. เด็กชายอนัส  ดีกา
3. เด็กชายอับดุลเลาะ  สะนิ
 
1. นางสาวมารีแย  เจ๊ะยะ
2. นางสาวนูรีฮัน  เจ๊ะยิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.15 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ศรีโค
2. เด็กชายปัญญาพล   สุวรรณคีรี
3. เด็กชายอำนาจ  ชุ่มถิ่น
 
1. นายเสริมพล  แก้วขาว
2. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายราเชน  คงหัด
2. นายวิรวัฒชัย  รุ่งเรือง
3. นายเกียรติศักดิ์  ศรีชาย
 
1. นายบรรเทิง   นามวงศ์
2. นางแววตา  คงยก
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวสุภาวรรณ์   เลื่อนลั่น
2. นางสาวสุริณี  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวอาทิยาภรณ์  ชูรักษ์
 
1. นายธัมรง  หลวงคง
2. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 1. นายจิรวัฒน์   พิสุทธิพันธ์
2. นายนครินทร์  กล่อมมี
3. นายพรชัย  บุตรพรม
 
1. นายวิระศักดิ์   จันทรธนู
2. นางกัลญา  จันทรธนู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวธิดาทิพย์  คงศรี
2. เด็กชายสถาพร  ชูรักษ์
3. นางสาวสุกัญญารัตน์  ถิ่นแก้ว
 
1. นายธัมรง  หลวงคง
2. นางบุญขันธ์  ศิลปนุรักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรธีรา   สันเสนาะ
2. นางสาวสุวิตา   ปานเพชร
3. นายอนันเทพ   สีแก้วน้ำใส
 
1. นางจิราวดี   ชูเกิด
2. นายวิชาญ  ชูเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทับทิมเมือง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกิดทอง
3. เด็กหญิงปวีณา  ชนะกุล
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนางตุง 1. นางสาวดวงเพ็ญ  สุวรรณเดชา
2. นางสาวปริศนา  นวลแก้ว
3. นางสาวศิริพร  รักษ์แก้ว
 
1. นายโกวิท  อินทร์แก้ว
2. นางถวิล  อุ้ยดำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายภัสกร   อ่อนแก้ว
2. นางสาวสุพิชฌาย์  ทองเอียด
3. นายเพทาย   แดงทองเกลี้ยง
 
1. นางจิราวดี   ชูเกิด
2. นายวิชาญ  ชูเกิด
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง 1. นางสาวจันทราทิพย์  เล็กมาก
2. นางสาวประภาศิริ  บุตรมิตร
3. นางสาวสุกัญญา  เริศเริง
 
1. นางวิไลวรรณ  คุ้มครอง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" 1. นายธีรภัทร  แซ่เอียม
2. นางสาววันวิสา  มหาพรหม
3. นางสาวสุชาดา  ชูศรี
4. นางสาวอาทิตญา  กำลังหาร
5. เด็กหญิงอาทิติยา  ยอดแก้ว
6. นางสาวเกวลิน  จันทวิโรจน์
 
1. นางสมบูรณ์  ปุยเจริญ
2. นางสาวประพิมพ์  ตฤตียปุตรานนท์
3. นางสาวสุมาลี  แซ่จู
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ศิริพันธ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ   บุญสิน
3. เด็กหญิงชญาน์นันท์   วิทยาพล
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชูละเอียด
5. เด็กหญิงสิราวรรณ   พรหมพฤกษ์
6. เด็กหญิงอรณิชา   สำราญสุข
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางศิวาพร   ผลความดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กชายฐปกร  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงณัฐญาดา  กล้าคง
3. เด็กหญิงบูชิตา  ขวัญแก้ว
4. เด็กหญิงศราวดี  บุญฤทธิ์
5. เด็กหญิงศรีสมร  ฟองมณี
6. เด็กหญิงสุฑาทิพย์  ธรรมชาติ
 
1. นางทัศนีย์  ลักขณา
2. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
3. นางมนชนก  ทองศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 1. นางสาวจันทมณี  มากมูล
2. นายจิราวุฒิ   แก้วฝ่าย
3. นางสาวธีรชา  โสภณวสุ
4. นายภูวดล  พนมใหญ่
5. นางสาวสุภาพร  อาจกล้า
6. นางสาวอรัญญา  พันธุพรม
 
1. นางสุลีพร  ดีทอง
2. นางสาววิภาวรรณ  ช่วยสงค์
3. นางจำเรียง  ใจกว้าง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวชฎาภรณ์  ศรียัง
2. นางสาวธันยมัย  รอดนวล
3. นางสาวนิศารัตน์  เพชรนิล
4. นางสาววรพรรณ  ล่องลอย
5. นายสุรศักดิ์  พุทธคุ้ม
6. นายเอกพจน์  พนาลี
 
1. นางวณี  รอดนวล
2. นางสาวถนอม  เอียดแก้ว
3. นายปราโมทย์  รอดนวล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบำรุง 1. นางสาวจอมนาง   สุวรรณ์
2. นางสาวจิรวรรณ   เพ็ชรา
3. นางสาวชนิสรา  วงศ์นวล
4. นายศิวพันธุ์   พันธมาศ
5. นางสาวอนงค์นารถ  จันทรมุณี
6. นางสาวอมรรัตน์  บุญสัน
 
1. นางวรรณิการ์  วงศ์มยุรา
2. นางศิวาพร   ผลความดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีพังงา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  นกขุ้ม
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แก้วปราง
3. เด็กหญิงสิริพันธ์  มลิการ
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กวดกิจการ
2. นายเสริมพล  แก้วขาว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  พลายแสง
2. นายพรภูมินทร์  นวลคง
3. เด็กหญิงพรรณพร  จุลพูล
 
1. นางพัทธมน  ชูแก้ว
2. นายกำพล  เศรษฐช่วย
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงปาริชาติ  โตเอี่ยม
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  ชุมภูแดง
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พันธ์จินดา
 
1. นางสาวมณฑกานติ์ติ  เพชรอักษร
2. นางสาวนัฐฐาภรณ์  ตั้งคำ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากจ่าวิทยา 1. นายราชัน  ไพรบึง
2. นายฤทธิเดช  ศรีคะระมะทันโต
3. นายสัญญา  มากมูล
 
1. นายทรรศนะ  สุขธรณ์
2. นางสิริกานต์  สุขธรณ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปะทิววิทยา 1. นางสาวภัทธิรา  นาคะพงศ์
2. นายภานุพงศ์  น้อยผล
3. นางสาววิภาพรรณ  อมคิ้ม
 
1. นางทัศนีย์  กลิ่นละออ
2. นางสาวพจนีย์  เศลาอนันต์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีทุ่งสง 1. นางสาวณัฐนรี  ชัยวิริยะกิจ
2. นางสาวนุชนาถ  ฤทธิ์แก้ว
3. นางสาววันวิสา  อินทรโชติ
 
1. นางจินตนา  นิยมชาติ
2. นางอารีย์  กลับศรี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหินพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สุทธิการ
2. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ศรีสว่าง
3. เด็กหญิงหยกธิดา   บุญทองแก้ว
 
1. นายนพดล  ไตรสุวรรณ
2. นางสาวปิยพร  ชูเทพ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นายพงศกร  พิรุณ
2. นายพลเทพ   มณี
3. นายรวิพล   ไชยแก้ว
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นายสุเทพ  คงคาวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สองเมืองสุข
2. เด็กหญิงนวลรัตน์  เสือแสง
3. เด็กหญิงวิสสุตา  รอดรู้
 
1. นายสุริยันต์  สุทธิ
2. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ 1. นางสาววรัมพร   ละหมิด
2. นายสิทธิชัย   พรุเพชรแก้ว
3. นางสาวอนัญพร   คงทอง
 
1. นายวิชาญ  ชูเกิด
2. นายอับดลเล๊าะ  เสะนี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนละงูพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  จันทร์โต
2. นางสาวสโรชา  หมัดสะเด็น
3. นางสาวอารียา  ติงสา
 
1. นางสาวนาฏยา  หยังหลัง
2. นางอายีซะห์  มอเกาะ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 1. นางสาวกนกพิชญ์  เกลี้ยงเกลา
2. นางสาวนธาทิพย์  อำนวย
3. นางสาววรรณพร  สังวัง
 
1. นายสมนึก  ไหมบุญแก้ว
2. นายสุริยันต์  สุทธิ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองแดนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญยาณี  จันทร์ชู
2. เด็กหญิงกุลนันท์  ทองสงฆ์
3. นายสิทธินนท์  เพ็ชรมณี
 
1. นางสาวณิชาพร  รักษ์เปีย
2. นายสมพิศ  ทองคำหอม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลธารวิทยา 1. เด็กหญิงปิยฉัตร  ทิมดี
2. เด็กหญิงอันธิกา  ชาญวิชิต
3. เด็กหญิงเจริญขวัญ  ประทักขินัง
 
1. นางจรรยา  มินชาติ
2. นางอมรศรี  เพชรภู่
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม 1. เด็กหญิงสาวิตรี  มะละตะ
2. เด็กหญิงอชิตา  หาญฤทธิ์
3. เด็กหญิงอนุสรา  เปล่งจำรัส
 
1. นางกิติยา  แสวงรัฐ
2. นางสาวอภัสรา  ชูหิรัญ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัทลุง 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ขวัญรอด
2. นางสาวปารณีย์  จันทรัตน์
3. นางสาวสุธาทิพย์  อินขาว
 
1. นางพรศรี  ชูสังข์
2. นางศรีโสภา  เมฆานุวงศ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวนันทวัน  พรหมจิ๋ว
2. นางสาวปรารถนา  แสงสว่าง
3. นางสาวรุ้งทอง  ภาราทอง
 
1. นางเรณู  ตรีอุดม
2. นางจรรยา  กุลชาติ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางดีวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ขันรัฐบาล
2. นางสาวนารีรัตน์  สงสีจันทร์
3. นางสาวเบญจพาณี  บุญถาวร
 
1. นายซูกีพลี  โบสะอิ
2. นางสาวสุขุมาล  คงเนียม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. เด็กหญิงนพรัตน์  รอดสงค์
2. เด็กหญิงรัมภ์รดา  ชุมทอง
3. เด็กหญิงศุุภิสรา  สวัสดิ์พูน
 
1. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
2. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงญาณิศา  เศียรอุ่น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ช่วยนิมิตร
3. เด็กหญิงเมธิณี  จันทร์เพชร
 
1. นางอนิตา  บุญญานุวัตร
2. นางอนงค์  เอียดคง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ลิขิตเจริญกุล
2. เด็กชายชาญธาดา  ปัตตะพัฒน์
3. เด็กชายเมธาวัฒน์  รัตนมุสิทธิ์
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวปริยากร  พิศาลโกศล
2. นางสาวปาจรีย์  ทองรมย์
3. นางสาวพรนภา  ไพรโสภา
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล 1. นางสาวปอรรัชน์  ช่วยค้ำ
2. นางสาวมัณฑณา  ชำนาญ
3. นางสาวศศินา  ชัยสวัสดิ์อารี
 
1. นางศิริลักษณ์  เทพดารักษ์
2. นางขวัญใจ  เกลี้ยงประดิษฐ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา 1. นายธรรมรัฐ  จิตจำ
2. นายอณากร  สีดำ
3. นางสาวเพชรชมพู  วันทะยา
 
1. นางไพรวรรณ  สุวรรณประสม
2. นางสมบูรณ์  มุณีแนม
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐธศล  แป้นเกลี้ยง
2. เด็กชายธนกฤต  แสงประสิทธิ์
3. เด็กชายสุกฤษฎิ์  แสงจันทร์
 
1. นางสุดา  วงศ์จารุสถิตย์
2. นายจิรศักดิ์  สุวรรณนัง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 1. เด็กหญิงนันทกานต์  ทองคำ
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  นพการ
3. เด็กหญิงสุปรียนันท์  แก้วนาค
 
1. นางงามตา  ปานเอี่ยม
2. นางจารีย์  มหาแก้ว
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รักด้วง
2. เด็กหญิงรุจิพัชร  รัตนะ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ปานสังข์
 
1. นางสาวสุรณาต  เพ็ชรภูเขียว
2. นางสาวเสาวนี  ลมัยพันธ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายจักรกฤช  ยิ้มสง
2. นายธรรมรัตน์  ทรายขาว
3. นางสาวอรอนงค์  แคล้วรบ
 
1. นางอารี  พูลศิริ
2. นางปราณี  เวลาดี
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 1. นางสาวกาญจนา  เทียมยม
2. นางสาวจุฑาทิพย์  ภักดี
3. นางสาวณัฐสินี  พรหมคลองไทร
 
1. นางจิระพร  ชูสกุล
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ 1. นายกิติศักดิ์  เรือนคำ
2. นายปัญจพล  หนูราม
3. นางสาวเกตษณีย์  คงเอียด
 
1. นางพัชรี  โขมพัฒน์
2. นางฉัตราภรณ์  ธรรมรักษา
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. เด็กหญิงนัณธิพา  กรยืนยง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรชนะ
3. เด็กหญิงวารุณา  ชูมณี
 
1. นางสาวจิราพร  ศรอินทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  วัตรุจีกฤต
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  การิสันต์
2. เด็กหญิงวนิศรา  ไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  รัตนวิไล
 
1. นางไพศล  โสนารถ
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามัคคีศึกษา 1. นางสาวสุพิศ  คงนคร
2. นางสาวเปมิกา  ชนะพาล
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เอียดทอง
 
1. นางมาลี  ศิริกุลพิทักษ์
2. นายบุญชม  ศิริกุลพิทักษ์
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทนา
2. นางสาววราภรณ์  เพชรประสิทธิ์
3. นางสาววาทินี  ชาติอุปการ
 
1. นางสาววนิดา  คชนาค
2. นางสาววนิดา   เซี่ยงฉิน
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 1. นายณัฐการณ์  พรรณรังษี
2. นางสาวปวีณา  รักษาชล
3. นางสาววิภาพร  สายเมฆ
 
1. นางนงรัตน์  ตุดเกื้อ
2. นายพรชัย  พรหมด้วง
 
0 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ๒ 1. นายกำพล  ช่วยดำ
2. นางสาวมะลิษา  ทองเสนอ
3. นางสาววรัชยา  เมฆะมานัง
 
1. นางโนริยะ  มะหะมาน
2. นายชำนาญ  รองสวัสดิ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงกรกนก  เพ็ชระ
2. เด็กชายอณัฐพล  วัชระวราภรณ์
3. เด็กหญิงอรอุมา  ช่วยคง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เกิดวั่น
2. นางนฤดี  ตุลารักษ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนจรูญ
2. นายพิพัฒน์  พันพัว
3. นางสาวภัทรวดี  เล็กจริง
 
1. นางภิญญา  ศรีรักษา
2. นางสุวรรณี  บุญเพชร
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายธนกร  นุชชา
2. เด็กชายวิทยา  บุญมา
3. เด็กชายเดชาพล  เนตรคม
 
1. นางสาวสำราญ  สนพิพัฒน์
2. นางลำใย  ชูประดิษฐ์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 77 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ 1. นางสาวนิภาพร  สุขจิตร
2. นายอนันต์  คำพัฒน์
3. นางสาวเสาวนีย์  คงจำเนียน
 
1. นายบุญคล่อง  จุลเลศ
2. นางวิภาดา  ศรีทานนท์
 
0 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 1. นางสาวขวัญใจ  อินรักษ์
2. นายวัชรินทร์  หนูพราม
3. นายเนติกร  อยู่จุน
 
1. นางฉวีวรรณ  สมวงศ์
2. นางสาวธัญญ์พิชชา  จันทร์เสถียร
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระบุรีวิทยา 1. เด็กชายสุวิจักขณ์  สุทธิคีรี
 
1. นางจิราภรณ์  จันทร์เจริญ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กหญิงพรพิมล  พลสังข์
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระโนด 1. เด็กชายพิสิทธิ์  พิจิตบรรจง
 
1. นายสุเรนทร์  เหมือนพรรณราย
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แซ่ภู่
 
1. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 2 1. เด็กชายคอลดูน  มามะบากา
 
1. นางสาวชุติญา  วงศ์ปนทอง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. เด็กหญิงดารา  คำวังฆ้อง
 
1. นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 1. นายพงศกร  วันแรก
 
1. นายธีระศักดิ์  ศรียันต์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช 1. เด็กชายสุทธิพงศ์  ภักดีบุรี
 
1. นายธนายุทธ  เหลื่อมเภา
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายอำนาจ  หมวดทิพย์
 
1. นางสาววาสนา  อินทกรูด
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเวียงสระ 1. เด็กชายพักคพงษ์  สะกา
 
1. นางสมทรง  วิชัยดิษฐ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 1. เด็กชายพิชิต  อิทธิสัน
 
1. นายรามริน  เกื้อกูล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ 1. เด็กชายพิสิฐพงศ์  เพ็ชรขำ
 
1. นายอุดมพร  ไสยรินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธาวินี  ดาวศรี
 
1. นางภคศรัณย์  อนุพงศ์พิชิตกุล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองทะเลวิทยา 1. เด็กชายพลทวี  จุลพันธ์
 
1. นางธนิกานต์  โต๊ะระเหม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายโชติกะ  กาญจนพันธ์
 
1. นางอำพร  จุตติ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  บุญแสง
 
1. นายยิ้มสำราญ  ยิ้วศรีดล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 1. เด็กหญิงวรรณวิภา  ลอยบาง
 
1. นางสาวรัชนีภรณ์  จงเทพ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 66.3 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงจิรภา    นุวรรณ์
 
1. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 70 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทราวดี  ทองสกุล
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวีวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  คำระหงส์
 
1. นายสมชาย  แก้วนาค
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. เด็กชายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาวมยุรีย์  เสือล่อง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กหญิงฮันจีน่า  เจาะเหาะ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  ทองสกุล
 
1. นางวาสนา  ฉายประทีป
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงชัญญา  บูรณปัทมะ
 
1. นายปธิณญากร  สุทธิ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระแสงวิทยา 1. นายศรัณยู  ต้นป้อ
 
1. นายสุวัฒน์  มากอินทร์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าชนะ 1. เด็กหญิงชุติมน  จันทรัตน์
 
1. นายสุธี  ดุลยรัตนานนท์
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 1. เด็กหญิงวรางคณา  ยอดเอียด
 
1. นางสาวปิยะนุช  พินโท
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายภานุ  อาชาไนยวิเศษพงศ์
 
1. นางสาวอมราภรณ์  เพชรสุ่ม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 60.66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 1. เด็กชายโชติกะ  กาญจนพันธ์
 
1. นางอำพร  จุตติ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 1. นายปิยณัฐ  ไชยปาน
 
1. นายยิ้มสำราญ  ยิ้วศรีดล
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. นายสุรพงษ์  ด้วงเผือก
 
1. นางปิยะนุช  มากแก้ว
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 1. นางสาวศิริพร  ปฏิมาประกร
 
1. นางจุฑามาศ   ขวัญพุฒ
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  คลอดทองเพชร
 
1. นางสาวสุพวงรัตน์  ไชยฉิม
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวนาถยา  ปราบกรี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 58.3 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองกระบี่ 1. นายนนทิวัฒน์  หิรัญ
 
1. นางวรรณมาลา  หลานสัน
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหินวิทยาคม 1. นางสาวธิดารัตน์  ตรัยภูมิ
 
1. นางกฤติยา  สุขเรือง
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นายปฏิภาณ  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า
 
0 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ 1. นายปวิตร  ฤทธิชัย
 
1. นายสรายุทธ  ถนอมกาย
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1. เด็กชายจารุเดช  พระจำนงค์
2. เด็กชายธนดล  ทิพย์พิมล
 
1. นายกิตติพงศ์  ณ นคร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม 1. เด็กหญิงรักขณา  ดวงชื่น
2. เด็กชายอนันตวุธ  คงปาน
 
1. นางสาวมยุรีย์  เสือล่อง
2. นางสาวจิตรา  เภรีพาส
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 1. นายธนพล  โชติรัตน์
2. นายภานุวัตร  กาเลี่ยง
 
1. นางขวัญฤทัย  คงสังข์
2. นางสาวสุภาลักษณ์  พ่อค้า
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด 1. นางสาวนาถยา  ปราบกรี
2. เด็กหญิงฮันจีน่า  เจะเหาะ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรุพีพิทยาคม 1. นายจตุรงค์  คลิ้งนวล
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พุนพูล
 
1. นางสุธาสินี  หนูนาค
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก 1. เด็กชายชลกันต์  อักษรไชย
2. เด็กชายนันทชัย  แจกสินธ์
 
1. นางนาตยา  ทองบาง
2. นางกัลยา  ธนอัญญาพร
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด 1. เด็กชายพชรพล  ไกรแก้ว
2. เด็กชายรัชชานนท์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  นกทวี
 
0 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีระนอง 1. เด็กชายอภิชาต  คุณประสพ
2. นายเตชสิทธิ์  วิสุทธิไมตรี
 
1. นางสาววรรณี  วิเศษ
2. นางสาวอมราภรณ์  เพ็ชรสุ่ม