หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-center

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ทองสินธ์ุสพม.๑๖ประธานกรรมการ
2. นางพรยมล วงษ์พันธ์สพม.๑๖รองประธานกรรมการ
3. นายตอเหลบ ปอหราสพม.๑๖กรรมการ
4. นายนิคม กาญจนาพงศ์สพม.๑๒กรรมการ
5. นายสันติ สวัสดีสพม.๑๑กรรมการ
6. นางกมล หนูทองสพป.ตรังเขต ๒กรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วสพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๑กรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธ์ุสพม.๑๖กรรมการ
9. นายอุดม จินดารัตน์สพม.๑๖กรรมการ
10. นายนุกูล ช่วยเนียมสพม.๑๖กรรมการ
11. นางชมพูนุช อุทัยรัตน์สพม.๑๖กรรมการ
12. นายสุวัฒน์ โรจน์สุวรรณสพม.๑๖กรรมการ
13. นางสุภาพ สิทธิศักดิ์สพม.๑๖กรรมการ
14. นายวิรัตน์ หนูขาวสพม.๑๖กรรมการ
15. นายเอกศักดิ์ ศิริวงสพม.๑๖กรรมการ
16. นายนิพัท ขันไชยสพม.๑๖กรรมการ
17. นางสาวอาวาตีฟ บาระตายะสพม.๑๖กรรมการ
18. นายพสงค์ แรงสิงห์สพม.๑๖กรรมการ
19. นายโชคชัย แจวิจารณ์สพม.๑๖กรรมการ
20. นายปฏิพัทธ ศรีแสงสพม.๑๖กรรมการ
21. นายสฐา วุ่นสนสพม.๑๖กรรมการ
22. นายวิรัตน์ ขุนราชโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยากรรมการ
23. นายธวัชชัย สวัสดิ์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2กรรมการ
24. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ เขต 1กรรมการ
25. นายโชคชัย หวัดเพ็ชรสพม.๑๕กรรมการ
26. นายวรรณศักดิ์ เนาวพลชัยรัตน์สพม.๑๔กรรมการ
27. นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์สพม.๑๑กรรมการ
28. นายศักดิ์มงคล ยี่มีสพม.๑๑กรรมการ
29. นายอาทิตย์ หมวดคงจันทร์สพม.๑๑กรรมการ
30. นางณัฐกานต์ แสงประดับสพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
31. นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชูสพม.๑๒กรรมการ
32. นางสาวอ้อมใจ พรหมรักษ์สพม.๑๒กรรมการ
33. นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยวสพม.๑๒กรรมการ
34. นางปรียาวดี ศิริพงศ์สพม.๑๒กรรมการ
35. นายอำนวย สุวรรณชาตรีสพม.๑๖กรรมการ
36. นายจุลพงศ์ มณีศรีสพม.๑๑กรรมการ
37. นายอดิพงศ์ หลงจิสพม.๑๖กรรมการ
38. นายกาญจนา ตุละสพม.๑๖กรรมการและเลขานุการ
39. นายสุกฤษฏิ์ จรจะนะสพม.๑๖กรรมการและเลขานุการ
40. นางสุนันทา สุวรรณะสพม.๑๖กรรมการและเลขานุการ
41. ว่าที่พันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์สพป.สงขลา เขต ๑ที่ปรึกษา
42. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกสพป.นครศรีธรรมราช เขต๒ที่ปรึกษา
43. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการ สพฐ.ที่ปรึกษา
44. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4ที่ปรึกษา
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายทนงศักดิ์ ทองสินธ์ุสพม.๑๖ประธานกรรมการ
2. นางพรยมล วงษ์พันธ์สพม.๑๖รองประธานกรรมการ
3. นายตอเหลบ ปอหราสพม.๑๖กรรมการ
4. นายนิคม กาญจนาพงศ์สพม.๑๒กรรมการ
5. นายสันติ สวัสดีสพม.๑๑กรรมการ
6. นายกมล หนูทองสพป.ตรังเขต ๒กรรมการ
7. นายกิติศักดิ์ หมอกแก้วสพป.สุราษฏร์ธานี เขต ๑ กรรมการ
8. นางจำรวย ทองสินธ์ุสพม.๑๖กรรมการ
9. นายอุดม จินดารัตน์สพม.๑๖กรรมการ
10. นายนุกูล ช่วยเนียมสพม.๑๖กรรมการ
11. นายอำนวย สุวรรณชาตรีสพม.๑๖กรรมการ
12. นายชมพูนุช อุทัยรัตน์สพม.๑๖กรรมการ
13. นายสุวัฒน์ โรจน์สุวรรณสพม.๑๖กรรมการ
14. นางสุภาพ สิทธิศักดิ์สพม.๑๖กรรมการ
15. นายวิรัตน์ หนูขาวสพม.๑๖กรรมการ
16. นายเอกศักดิ์ ศิริวงสพม.๑๖กรรมการ
17. นายนิพัท ขันไชยสพม.๑๖กรรมการ
18. นายอาวาตีฟ บาระตายะสพม.๑๖กรรมการ
19. นายพสงค์ แรงสิงห์สพม.๑๖กรรมการ
20. นายโชคชัย แจวิจารณ์สพม.๑๖กรรมการ
21. นายปฏิพัทธ ศรีแสงสพม.๑๖กรรมการ
22. นายสฐา วุ่นสนสพม.๑๖กรรมการ
23. นายสุกฤษฏิ์ จรจะนะสพม.๑๖กรรมการ
24. นายธีระวุธ สิริวัฒน์โรงเรียนบ้านมะม่วงเอน สพป. กระบี่ เขต 1กรรมการ
25. นายธวัชชัย สวัสดิ์โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นครศรีธรรมราช เขต2กรรมการ
26. นายวิรัตน์ ขุนราชโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยากรรมการ
27. นายโชคชัย หวัดเพ็ชรสพม.๑๕กรรมการ
28. นายวรรณศักดิ์ เนาวพลชัยรัตน์สพม.๑๔กรรมการ
29. นายสุรชัย ทองนุ้ยพราหมณ์สพม.๑๑กรรมการ
30. นายศักดิ์มงคล ยี่มีสพม.๑๑กรรมการ
31. นายอาทิตย์ หมวดคงจันทร์สพม.๑๑กรรมการ
32. นางณัฐกานต์ แสงประดับสพป.ตรัง เขต ๑กรรมการ
33. นางจันทร์จิรา เจ้ยเปี้ยวสพม.๑๒กรรมการ
34. นางกาญจนา อิทธคาม มะลิชูสพม.๑๒กรรมการ
35. นางสาวอ้อมใจ พรหมรักษ์สพม.๑๒กรรมการ
36. นางปรียาวดี ศิริพงศ์สพม.๑๒กรรมการ
37. นางสุนันทา สุวรรณะสพม.๑๖กรรมการ
38. นายจุลพงศ์ มณีศรีสพม.๑๑กรรมการ
39. นายอดิพงศ์ หลงจิสพม.๑๖กรรมการ
40. นางกาญจนา ตุละสพม.๑๖กรรมการและเลขานุการ
41. ว่าที่พันตรีไพโรจน์ เอมวัฒน์สพป.สงขลา เขต ๑ที่ปรึกษา
42. นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทกสพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒ที่ปรึกษา
43. นายเสนีย์ ศรีมณีโรงเรียนชุมชนบ้านบางโหนด สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4ที่ปรึกษา
44. นายสุรเกียรติ ลิบลับนักวิชาการอิสระ สพฐ.ที่ปรึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุลตรณ์ หลังเกตุโรงเรียนจุฬาภรณ์ สตูลประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินุช บุญช่วยโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางนวรัตน์ อำมรพรตโรงเรียนควนเนียงวิทยากรรมการ
4. นายชำนาญ พฤกษ์เมธากุลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
5. นายกุศล ชูเชิดโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
6. นายอุศมาน หลีสันมะหมัดโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 สงขลากรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ คงสีโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ราชเมืองฝางโรงเรียนตะเครียะวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ เรศประดิษฐ์โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
4. นางกุญช์ฎานิฎฐ์ สมิทธิโสภณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
5. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
6. นายประคอง ชัยกูล โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกี่งกาญจน์ รักษาสัตย์สำนักงานวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา เเสงศรีสำนักงานวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางดวงกมล โศภิษฐพงศ์สำนักงานวัฒนธรรม จ.สตูลรองประธานกรรมการ
4. นางรัชนี วนาพิทักษ์วงศ์โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
5. นางเอื้อนจิต วรรธนะเศรษฐ์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนาถวดี เจ้ยจูโรงเรียนกำเเพงวิทยากรรมการ
7. นางสุดสวาท กุมารจันทร์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางปิ่นหทัย พงษ์ประพันธ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางภณิดา เพชรอักษรสำนักงานวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางชญานนท์ สุวรรณสำนักงานวัฒนธรรม จ.นครศรีธรรมราชรองประธานกรรมการ
3. นางจิราวรรณ สุวรรณมณีสำนักงานวัฒนธรรม จ.สตูลรองประธานกรรมการ
4. นายประภาส คุปต์กาญจนากุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สงขลากรรมการ
5. นางสาวรุจิกร ชาวนาโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
6. นางอังคณา เเก้วหนูโรงเรียนระโนดวิทยากรรมการ
7. นางสาวดวงเพ็ญ เมียนเเก้วโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี2 สงขลากรรมการ
8. นางสาวศิรประภา กุณโรจรโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายกิตติ พิมพ์เสนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายอำพัน อับดุลราหมานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทบาลัย จังหวัดสตูลกรรมการ
3. นางชูศิลป์ ทรัพย์เลิศทวีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นายชาญชัย ปาณูปกรณ์ศึกษานิเทศก์ สพม.16กรรมการ
5. นายเชิด ด้วงไพรีโรงเรียนพัทลุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายสาโรจน์ มีพวกมากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นางชูศิลป์ ทรัพย์เลิศทวีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายศราวุธ เกิดขุมทองโรงเรียนกำแพงวิทยากรรมการ
4. นางวิสา โบกระณีย์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสาโรจน์ มีพวกมากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายจรัญ พูลสวัสดิ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางสาวพวงรัตน์ อดุลย์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นายทวิช ดิสโรโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ คงสงโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกิตติ พิมพ์เสนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประธานกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ คงสงโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการ
3. นายพุทธิพงศ์ เอียวกสุลโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
4. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
5. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายดำรงค์ ชีวะสาโรมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นางกณิตา รัตนคำโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมยุรี เพชรมาลัยโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นายพิชิตพงศ์ ทวีตาโรงเรียนสภาราชินี 2 ตรังกรรมการ
5. นางสาวมัณฑ์ลิกา คงอนันต์โรงเรียนจะนะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายดำรง ชีวะสาโรจน์มหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายทวิช ดิสโรโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปริตา ศรีเส้งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการ
4. นายส่งศักดิ์ ธนะสีลังกูลโรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวมัณฑ์ลิกา คงอนันต์โรงเรียนจะนะวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจรูญ ศรียะพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กัณหเวกโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กรรมการ
3. นายสาโรจน์ คงฤทธิ์โรงเรียนควนเนียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยาโรงเรียนเทพากรรมการ
5. นายชำนาญ นาคินทร์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายจรูญ ศรียะพันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางอรอุมา กัณหเวกโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายสาโรจน์ คงฤทธิ์โรงเรียนควนเนียงวิทยากรรมการ
4. นางสาวปิยะวีณ์ ภาณุมาศ ณ อยุธยาโรงเรียนเทพากรรมการ
5. นายชำนาญ นาคินทร์โรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุวดล เกษศิริวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สุวรรณรัตน์โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางศิริพร กลับแก้วโรงเรียนสิชลประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวนุชนาถ เพ็ชรพวงโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นางโสภา พลันสังเกตุโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายศิวะ อินทะโคตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายจำลอง หวังแดงโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการ
3. นายนภดล สังขรัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
4. นายศิษฐวุฒิ จันทรกานโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นายโกวิทย์ ประทุมสุวรรณโรงเรียนสตรีทุ่งสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวารี แสงสุวอมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายอุดมพร ไสยรินทร์โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์กรรมการ
3. นางอรพรรณ ชูโชติโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการ
4. นางสาววิยดา รักษ์พงศ์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสุวดล เกษศิริวิทยาลัยช่างศิลป์นครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายธงศักดิ์ หงษ์แพงข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ พรหมเดชโรงเรียนทับช้างวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ลาดีโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นายวิชัยวุฒิ บุญช่วยโรงเรียนระโนดวิทยากรรมการ
5. นายบูชา ผกากรองมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายธงศักดิ์ หงษ์แพงข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ พรหมเดชโรงเรียนทับช้างวิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ลาดีโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์กรรมการ
4. นายวิชัยวุฒิ บุญช่วยโรงเรียนระโนดวิทยากรรมการ
5. นายบูชา ผกากรองมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบันเทิง สุทธิแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายบันเทิง สุทธิแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอนันตชัย แมราอาจารย์พิเศษดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายอนันตชัย แมราอาจารย์พิเศษดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายอนันตชัย แมราอาจารย์พิเศษดนตรีไทยกรรมการ
3. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายอนันตชัย แมราอาจารย์พิเศษดนตรีไทยกรรมการ
3. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขโรงเรียนทวีธาภิเศกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายวันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายวันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายวันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายวันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายไชยวุธ โกศลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายไชยวุธ โกศลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายไชยวุธ โกศลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายรัชวิทธิ์ มุสิการุณย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายไชยวุธ โกศลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายรัชวิทธิ์ มุสิการุณย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายรัชวิทย์ มุสิการุณย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายรัชวิทย์ มุสิการุณย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
3. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
4. นายรัชวิทธิ์ มุสิการุณย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นางพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายอนุสิษฐ์ มูลประมุขโรงเรียนทวีธาภิเศกประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายกันต์ อัศวเสนาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายพัชราภรณ์ เอื้อจิตรเมศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายไชยวุธ โกศลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
6. นายบรรเทา รอดภัยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
7. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายศรัทธา จันทมณีโชติมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
3. นายกี จันทศรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
5. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
6. นายไชยวุธ โกศลมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
7. นายอนันตชัย แมราอาจารย์พิเศษดนตรีไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายเสวก โสวัตรข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชยพร ไชยสิทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายทรงพล เลิศกอบกุลวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
4. นายบันเทิง สุทธิแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นายสรบัญชา หมื่นแสวงวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
6. นายอนันตชัย แมราอาจารย์พิเศษดนตรีไทยกรรมการ
7. นายศิวพงศ์ กั้งสกุลวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ดร.กรฤต นิลวานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ลุขะรังมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่กรรมการ
3. นายมนนัทร์ธร รับจันทร์อมรมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่กรรมการ
4. นายณัฐชาติ สัญญพันธ์นักดนตรีอาชีพกรรมการ
5. นายอนุชิต โหรารัตน์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. ดร.กรฤต นิลวานิชมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายชัชวาล ลุขะรังมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่กรรมการ
3. นายณัฐชาติ สัญญพันธ์นักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นายมนนัทร์ธร รับจันทร์อมรมหาวิทยาลัยเมืองหาดใหญ่กรรมการ
5. นายอนุชิต โหรารัตน์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วนักร้องอาชีพกรรมการ
3. นายชาญวิชย์ ชาพรหมสิทธิ์นักดนตรีอาชีพกรรมการ
4. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพกรรมการ
5. นายสิทธิโชค กบิลพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วนักร้องอาชีพกรรมการ
3. ดร.รวีรัตน์ ไทยเจริญมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
4. นายชาญวิชย์ ชาพรหมสิทธิ์นักดนตรีอาชีพกรรมการ
5. นายสิทธิโชค กบิลพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ดร.รวีรัตน์ ไทยเจริญมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายไกรศิลป์ โสดานิลมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายสุเทพ โชติธรรมโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วนักร้องอาชีพกรรมการ
3. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ดร.รวีรัตน์ ไทยเจริญมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายไกรศิลป์ โสดานิลมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายสุเทพ โชติธรรมโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกำจร กาญจนถาวรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นางสาวปาจรีย์ นวลแก้วนักร้องอาชีพกรรมการ
3. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายชาญวิชย์ ชาพรหมสิทธิ์นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. ผศ.ชรินทร์ อินทะสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายวีระ รักงามโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายชาญวิชย์ ชาพรหมสิทธิ์นักดนตรีอาชีพกรรมการ
3. ผศ.ชรินทร์ อินทะสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนวุฒ สุตระนักดนตรีอาชีพประธานกรรมการ
2. นายวีระ รักงามโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายไกรศิลป์ โสดานิลมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายสโมสร ทองสัพพัญญูโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางดรุณี อนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอรรถกร ปถมกุลโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
3. นายณัฐชาติ สัญญพันธ์นักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางดรุณี อนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายไกรศิลป์ โสดานิลมหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
3. นายสโมสร ทองสัพพัญญูโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางดรุณี อนุกูลมหาวิทยาลัยทักษิณประธานกรรมการ
2. นายอรรถกร ปถมกุลโรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
3. นายณัฐชาติ สัญญพันธ์นักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค กบิลพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. ผศ.ชรินทร์ อินทะสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ โชติธรรมโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยกรรมการ
3. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค กบิลพัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. ผศ.ชรินทร์ อินทะสุวรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ โชติธรรมโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัยกรรมการ
3. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายสัญญา เผ่าพืชพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นางพัชรี สุวรรณธาดามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นายวิชัย มีชัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายวีระศักดิ์ อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายสหภัส อักษรถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
3. นายสัญญา เผ่าพืชพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
4. นางพัชรี สุวรรณธาดามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการ
5. นายวิชัย มีศรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายยงยุทธ ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายยงยุทธ ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณี ลิมป์ปิยพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางพรปวีณ์ ขุท์ทะกะพันธ์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางโชติกา ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางจัดทนา บุญช่วยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางปัทมา สกุลณีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นางสาวศุรัณย์ลักษณ์ ตัณฑจิตติวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางพีรพรรณ ถิ่นกาญจน์วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียา ศุภกิจวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการ
3. นายยงยุทธ ปาณะศรีวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเลอชัย พูลพิพัฒน์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นายนิพัท บุญโชติโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
3. นางนิตยา วิริโยธินผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกไพรินทร์ ธีรกุลโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นายสายัณห์ นารกกลับโรงเรียนคูเต่าวิทยาคมกรรมการ
6. นายประสิทธิ์ อุปถัมภ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
7. นายทวี จันทระโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรศักดิ์ เสกสรรโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
9. นางเปรมยุดา แจ้งเพียรโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมกรรมการ
10. นายเจริญ ทองแก้วโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูลกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุธิดา เสียงดังโรงเรียนดาวนายร้อย สงขลากรรมการ
12. นายประยุทธ์ บัวจันทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอรรถพล เกิดทิพย์โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เม่งช่วยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
3. นายสนั่น เสน่หาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นายเทียนชัย ยอดทองโรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์กรรมการ
5. นายสาโรจน์ เนตรสว่างโรงเรียนจะนะวิทยากรรมการ
6. นายสมมาตร ณ พิจิตรโรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัย พัทลุงกรรมการ
7. นายปริญญา เดชทองคำโรงเรียนวัดคีรีวิหารกรรมการ
8. นายวิโรจน์ สังฆกิจผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
9. นายพีรพล บุญญานุวัตร์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางดาวเรือง แก่นทองโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางวิไลกร พงศ์ดีโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
3. นางชณิฐา เหมบัณฑิตโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
4. นางสาวฐิติมา ขวัญดีโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
5. นางแน่งน้อย ขวัญสังข์โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
6. นางธิดารัตน์ ตุลวรรธนะโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
7. นางธาดา ปานแก้วโรงเรียนปากจ่าวิทยากรรมการ
8. นางโชติมา แก้วอินทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
9. นางสาวจันทน์ยา ศรีแก้วอ่อนโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
10. นางนงเยาว์ นิลประเสริฐโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
11. นางเวณิสสา คงกอบสมโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
12. นางสาวศรีอังคาร ถาวโรฤทธิ์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
13. นางบุบผา ชื่นปิติกุลโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
14. นางเกศรา อัครบวรโรงเรียนพัทลุงพิทยาคมกรรมการ
15. นายอรรถพร สารานพกุลโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการ
16. นางกัลยาณี สุดทองคงโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
17. นางโสภา พลันสังเกตุโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอโณทัย พกแดงโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลาประธานกรรมการ
2. นางวันทา เจะแหละหมันโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาประธานกรรมการ
3. นางณัฐติกานต์ ขำทิพย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
4. นายณัฐภัทร เจริญสินโรงเรียนรัตนพลกรรมการ
5. นางสาวณัฎติยา เนียมไหมโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางกัลยาณ์ มหันต์กิจโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
7. นางสาววรวรรณ ฟุ้งเกียรติโรงเรียนสตรียะลากรรมการ
8. นายณัฐวุฒิ พงศ์จันทรเสถียรโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
9. นางจรัสศรี หวังแดงโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
10. นางสาวเพ็ญศิริ วุฒิปุญญะโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการ
11. นางวิสา โบกระณีย์โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวจารุวดี ศรีลีกะโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
13. นายอรรถพร สารานพกุลโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการ
14. นางสาวหนันเส๊าะ หวินอิโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการ
15. นางสาวชาลี คงเคว็จโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
16. นางยุพา รอดอยู่โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมกรรมการ
17. นางอมรรัตน์ อมราพิทักษ์โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลากรรมการ
18. นางสาวจารึก จันทร์วงศ์มหาวิทยาลัยทักษิณกรรมการ
19. นางสาวสาวิตรี อินแก้วโรงเรียนเขาดินประชานุกูลกรรมการ
20. นายสุวัตร ทองหอมโรงเรียนสภาราชินีกรรมการ
21. นายพงษ์ไทย ชาลีพลโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
22. นางศศิธร ธรรมปาโลโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลากรรมการและเลขานุการ
23. นางสาวพิมพ์ลภัทร ฑีฆโชติวัฒนาโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายอรรถวุฒิ พัฒน์วงศ์ไพบูลย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ
2. นางตรีนุช ทิศเมืองโรงเรียนสตูลวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางสาวปิยนุช ปลอดเทพโรงเรียนคลองแดนวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวรรณา เพชรแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรากร สิทธิฤทธิ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ
2. นายปริวัฒน์ ชูสังข์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยากรรมการ
4. นางสุจินต์ ชาวสวนโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ กรรมการ
5. นายราเหม ด่อล๊ะโรงเรียนสตูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสุชีพ เสริมสุทธิ์โรงเรียนสงขลาวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายพิภพ แก้วสลับนิลบริษัทไทยพอลิเมอร์ซัพพลาย จำกัดประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตรองประธานกรรมการ
3. นายปราโมทย์ มุกดาโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายรัชชานนท์ พูลเอียดโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา กรรมการ
5. นายอภิเดช พงศ์แผ้วโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
6. นางรัตนาภรณ์ พรหมเพชรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ผลบุญคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงสุดา เหมาะทองพะตงประธานคีรีวัฒน์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตกรรมการ
4. นายนุสรณ์ อ่อนทองโรงเรียนนราสิกขาลัย กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ ยาแมโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสุวรรณา เพชรแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฐพงศ์ กาญจนฉายาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ
2. นายชวัล วัฒนากิจจากุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองประธานกรรมการ
3. นายก่อเกียรติ วิริยะสมบัติโรงเรียนสะเดา“ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์”กรรมการ
4. นายอัดลาล รุ่งหีมกรรมการ
5. นางสาวปวีณา สมนวลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวภฤศญา เสนาบุณยกรโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมพล มีดวงโรงเรียนกะทู้วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพรรณ ชำนาญโรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนารีรัตน์ อ่อนกล้าโรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิศสุดา เทียนเรืองโรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นายเอกศักดิ์ ปลอดอ่อนโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 กรรมการและเลขานุการ
6. นางฐิติพร ชัยดวงโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลาที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายมณฑล ผลบุญคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ
2. นางนันทวดี ช่างเหล็กโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
4. นายอัดลาล รุ่งหีมกรรมการ
5. นายชวัล วัฒนากิจจากุลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวพิชญาภร หนูอุไรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายทศพร สังข์บูรณ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิตะ หมุดแหล๊ะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
4. นางสาวนริศรา บินเจ๊ะอาลีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูลกรรมการ
5. นางสาวฐรินดา สังยาหยาโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
6. นางณูสนี หะยียูโซะโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกนภัส สืบสินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ตประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ แดวากมโรงเรียนกำแพงวิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวรวุฒิ เหมเด็นโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมกรรมการ
5. นายอับดุลรอศักดิ์ มณีโส๊ะโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธันย์รดา เนติโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณโรงเรียนพิชัยรัตนาคารประธานกรรมการ
2. นายอับดุลยาเดช สิเดะโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสวัสดิ์ สวาหลังโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์ กรรมการ
4. นายธันวิน ณ นครโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนกรรมการ
5. นางวันเพ็ญ จันทสุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธันย์รดา เนติโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฐพงศ์ กาญจนฉายาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานกรรมการ
2. นายทศพร ชิตมณีโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐสิทธิ์ เหล่าสุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
4. นายวศิน ภัสสรภากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยเอกวีรฉัตร โสเจยยะโรงเรียนปากจ่าวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวธันย์รดา เนติโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์ โรงเรียนนราสิกขาลัยประธานกรรมการ
2. นายภูวนัย ธรรมเวชมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองประธานกรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา ขุนหลัดโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการ
4. นายภูวนาถ แก้วสุวรรณโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเชาวเรศ ตันติโสภณวนิชโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวภฤศญา เสนาบุณยกรโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.จุฑา ธรรมชาติคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประธานกรรมการ
2. นายวรปรัชญ์ ลาวัณย์วิไลวงศ์ โรงเรียนนราสิกขาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญชัย มานะพัฒนพงศ์โรงเรียนสทิงพระวิทยากรรมการ
4. นายทศพล สังข์บูรณ์บริษัทฟูบาซิสเต็มกรรมการ
5. นายชินพงศ์ จุลบุตรโรงเรียนควนเนียงวิทยากรรมการและเลขานุการ
6. นายอำนาจ มณีดุลย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกรัณยพัชญ์ ยงวณิชชามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวช่อเพชร พฤกษ์วรุณโรงเรียนพิชัยรัตนาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสาโรจ แก้วมณีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
4. นางกรรณิกา อัมภรัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
5. นายเชษฐา เถาวัลย์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
6. นายอนาวิน สงศรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ปรึกษา

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสัญญา ขยายวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กรรมการ
2. นายธนารักษ์ ราชเล็กวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กรรมการ
3. นางสาวปิยะนันท์ คงแก้ว วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
4. นางกัลยา ราชเล็ก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานกรรมการ
5. นางวราภรณ์ นิลอนันต์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
6. นายสำรวญ เปียศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช กรรมการ
7. นายสารทูล เพ็ชรคมขำ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีกรรมการ
8. นายสุริยะ พูลพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะกรรมการ
9. นางสุวรรณา เปียศรี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช กรรมการ
10. นายมณฑป ไชยบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
11. นายภานุวัฒน์ หล๊ะนวน นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กรรมการ
12. นายบวรนันท์ หลังแหละ นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
13. นายภัทรธร ศรีพรหม นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสัญญา ขยายวงศ์วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กรรมการ
2. นายธนารักษ์ ราชเล็กวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ กรรมการ
3. นางสาวปิยะนันท์ คงแก้ว วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่กรรมการ
4. นางกัลยา ราชเล็ก วิทยาลัยการอาชีพบางสะพานกรรมการ
5. นางวราภรณ์ นิลอนันต์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์กรรมการ
6. นายสำรวญ เปียศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช กรรมการ
7. นายสารทูล เพ็ชรคมขำ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานีกรรมการ
8. นายสุริยะ พูลพัฒน์ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ กรรมการ
9. นางสุวรรณา เปียศรี วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชกรรมการ
10. นายมณฑป ไชยบัณฑิต วิทยาลัยเทคนิคพัทลุงกรรมการ
11. นายภานุวัฒน์ หล๊ะนวน นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กรรมการ
12. นายบวรนันท์ หลังแหละ นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กรรมการ
13. นายภัทรธร ศรีพรหม นักศึกษาฝึกสอน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสุรเชษฐ ไชยอุปละ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี สุทธิสว่างครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. ดร.กวิน เชื่อมกลาง นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา บุญทวี นักวิชาการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสุรเชษฐ ไชยอุปละ อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นางอัญชลี สุทธิสว่างครูโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. ดร.กวิน เชื่อมกลาง นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ
5. นางสาวสุทธิดา บุญทวี นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสุลาภ บัวชื่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
2. นายวสิน พรหมทองโรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นายนิรันต์ วิจะสิกะโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
4. นายจักรพันธ์ สกุลจีนโรงเรียนคลองแดนวิทยากรรมการ
5. นางเบ็ญจา คงทองโรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
6. นายเกียรติ แสงบรรณทึกโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายศุภร วงศ์สุวรรณโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
2. นายสมมาตร กุ้งแก้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายชาญชัย วิจะสิกะโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
4. นางไพรพักตร์ สารวงค์โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวนูรมีลาฮ์ อีแตโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์กรรมการ
6. นางสาวนงเยาว์ บุญสุขโรงเรียนนวมินทราชูทิศกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ มูสาโรงเรียนปาดังติณสูลานนท์กรรมการ
2. นายวิรัตน์ แก้วรัตน์โรงเรียนนาทวีวิทยาคมกรรมการ
3. นางมนชนก ทองศรีโรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
4. นางธัญญารักษ์ ไตรสกุลโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
5. นายอรุณ มีสุขศรีโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเถกิง สุวรรณสิงห์โรงเรียนคูเต่าวิทยากรรมการ
2. นายกันตพงศ์ สีบัวโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
3. นายยงยุทธ์ คงแก้วโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลกรรมการ
4. นายพนมยงค์ นวลพรหมโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
5. นายสมพงษ์ พรหมสกุลหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ทิพย์มณีโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
2. นางสุธาสินี ชุมสุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
3. นางชนิดาภา ผ่องแผ้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
4. นางภัคนลิน ทองศรีจันทร์โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสนธยา มาวงศ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สุวรรณนังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวกุณฑี แก้วสุขโรงเรียนทับช้างวิทยากรรมการ
4. นางยินดี จุลนวลโรงเรียนเทศบาล เอ็งเสียงสามัคคี(เทศบาล1)กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสมหมาย พงศ์เศรษฐ์กุลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
2. นายทวีป ผลเกลี้ยงโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ สาครินทร์โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคมกรรมการ
4. นายจำนง สุโส๊ะโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์กรรมการ
5. นางวันเต็ม นวลถวิลโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิชิต หนูผุดโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
2. นางประคอง บุญรัตนังโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
3. นางยุพดี ศรีรักษ์โรงเรียนระโนดวิทยากรรมการ
4. นางสนธยา มาวงศ์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางปรียา ทองกรดโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
6. นางเปมิกา ภานิสโรโรงเรียนระโนดกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ สังขพันธ์โรงเรียนมหาวชิราวุธกรรมการ
2. นายอนันต์ มณีวิทย์โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายสุธารักษ์ พันรินทร์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายสมุทร สุวรรณชาตรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
5. นายพิเชฐ แก้วมโนโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิพล โกมลโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2กรรมการ
2. นายบุญวัฒน์ จวนสว่างโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ สุขทานโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนงนุช ยังปากน้ำโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฏร์กรรมการ
5. นางสาวใจดี ดิษโสภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายบัญชา กลับศรีอ่อนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางฉัตราภรณ์ ธรรมรักษาโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
3. นางสารภี บุญรังษีโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางเนติมา ทองศรีแก้วโรงเรียนระโนดกรรมการ
5. นางดรุณี ถาวรนุกิจกุลผู้อำนวยการโรงเรียนบางกล่ำวิทยารัชมังคลาภิเษกกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา จันทนะโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
2. นางสุดา วงศ์จารุสถิตย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นายบรรจง นิ่มรัตน์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางยุพิน ชูเรืองสุขโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
5. นางอรวรรณ สุนทรโรจน์โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางประคอง ทองรมย์โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
2. นางณัฐติกาญจน์ สมัครพงศ์โรงเรียนสามบ่อวิทยากรรมการ
3. นางสาวโศภิษฐา คงชื่นโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
4. นางสาคร นันทะชินโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยากรรมการ
5. นางฉัตราภรณ์ ธรรมรักษาโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางอัมพร วงศ์น้อยโรงเรียนสงขลาวิทยาคมกรรมการ
2. นางนพภาพร ศรีสุขโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
3. นางปรียา วรรณโรโรงเรียนธรรมโฆสิตกรรมการ
4. นางธิดา นิลประยูรโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
5. นางกฤษณา จันทนะโรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางไพรพักตร์ สารวงค์โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
2. นางเรณู ยานนาวาโรงเรียนกอบกุลวิทยาคมกรรมการ
3. นางยุพิน ชูเรืองสุขโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
4. นางฉัตราภรณ์ ธรรมรักษาโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางอนรรฆวรรณ ขวัญเจริญโรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยากรรมการ
2. นางสุเพ็ญ คงเรืองโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
3. นางอรชุรีย์ พู่ประเสริฐศักดิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
4. นางพรนภา สรรพพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณกรรมการ
5. นางสุดา วงศ์จารุสถิตย์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา สุขอ้นโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลากรรมการ
2. นายจิรศักดิ์ สุวรรณนังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
3. นางสุธาสินี ชุมสุวรรณโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์กรรมการ
4. นางจิราพร ทองซ้วนโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการ
5. นางมณี สปประภากรโรงเรียนกำแพงวิทยา(ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางรัตนา บุญทองโรงเรียนวรนารีเฉลิมกรรมการ
2. นางศุภร พัฒนวิวัฒน์โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางณพิชา จันทวดีโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สตูลกรรมการ
4. นางชนิดาภา ผ่องแผ้วโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการ
5. นางนลินรัตน์ นิธิจันทร์โชติโรงเรียนวรนารีเฉลิม(ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุลโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
3. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ งามภักดีโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐยา ทิพย์รัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุลโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
3. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ งามภักดีโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐยา ทิพย์รัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุลโรงเรียนกระแสสินธ์ุวิทยากรรมการ
3. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ งามภักดีโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐยา ทิพย์รัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุลโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
3. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ งามภักดีโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐยา ทิพย์รัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ลังคงโรงเรียนนาทวีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพุทธิพงษ์ เอี่ยวสกุลโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยากรรมการ
3. นายดิเรก อินทร์ทองช่วยโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์กรรมการ
4. นายอนุสรณ์ งามภักดีโรงเรียนรัตภูมิวิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฐยา ทิพย์รัตน์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. ผศ.ประภาส ขวัญประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ แกล้วทนงค์โรงเรียนแจ้งวิทยากรรมการ
3. นายภาคิน แก้วบุญทองโรงเรียนนักดนตรีอาชีพกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายอนาวิน สงศรีโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลศรี อดทนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา ปานสังข์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
4. นางสุชีพ เสริมสุทธิ์โรงเรียนสงขลาวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นายทวีป สันแก้วโรงเรียนละงูพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรานนท์ หมาดแล้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอภิเดช พงศ์แผ้วโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวฐรินดา สังยาหยาโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ที่ปรึกษา
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางรัตนาภรณ์ พรหมเพชรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรรค์ชัย ไชยภักดีโรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายมานิช แดงนุ้ยโรงเรียนละงูพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวพิชญาภร หนูอุไรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]